Dellinge Vandmølle ligger på Dellingevej 3 i Lejre Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Dellinge Mølle kan spores tilbage til 1664. Den eksisterende møllebygning menes at være opført omkring 1740. Den var oprindelig kornmølle, men efter at mølleriet blev indstillet, har den været anvendt til beboelse.

Beskrivelse

Dellinge Vandmølle med stuehus og staldlænge ligger ved en udløber til Kornerup Å, få hundrede meter sydvest for Ledreborg. Mølledammen ligger vest for stuehuset. Stuehuset er en hvidkalket bindingsværkbygning i én etage med enkelte grundmurede partier, sortopstolpet tømmer, gennemstukne bjælkehoveder, stråtag med mønning og kragetræer samt to muret skorstenspiber med sokkel og krave i rygningen. Bygningen står på et højt fundament af kampesten og har lodrette brædder i overgavlene. I tagfladen ses en hejsekvist med udgang i træ. Bygningens vinduer er nyere torammede og trerudede vinduer, enkelte er termovinduer. Dørene er nyere, med termoruder. I det indre har bygningen i beboelsesdelen et nyere, åbent rumforløb og nyere overflader, herunder nyere trægulve, efterisolerede vægge og systemplader i lofterne mellem de synlige bjælker. Et ældre bræddeloft er bevaret i spisestuen. I mølledelen er bevaret et ældre interiør og en ældre materialeholdning. Møllehjulet er et overfaldshjul, der er bevaret som fragment. Både gangtøj og gearing er bevaret og af bevaret mølleinventar kan nævnes skråkværn, grynkværn, sortererværk til gryn og ophejs. Staldlængen i vest er en hvidkalket bindingsværkbygning i én etage med sortopstolpet tømmer, gennemstukne bjælkehoveder, stråtag med mønning og kragetræer samt en muret skorstenspibe med sokkel og krave i rygningen. Bygningens vinduer variere mellem torammede og trerudede vinduer og støbejernsvinduer. Bygningen har flere revledøre og en lem samt en større åbning i langsiden mod øst. Overgavlene er beklædt med lodrette brædder to på én. I det indre har bygningen et åbent rumforløb med stengulv.

Miljømæssig værdi

Dellinge Vandmølles miljømæssige værdi relaterer sig til den velbevarede helhed af stuehus med mølledel, avlslænge og mølledam, der samlet set udgør et historisk domineret kulturmiljø. Funktionen og oplevelsen af vandmøllen er nært knyttet til de bevarede tekniske dele i og omkring selve møllebygningen, samt mølledammen.

Kulturhistorisk værdi

Vandmølles kulturhistoriske værdi ligger i det ydre i de to bygningers traditionelle fremtræden samt stuehusets funktionelt betingede, meget høje kampestenssokkel, samt mølledammen, der vidner om stuehusets tidligere funktion. Hertil kommer det synlige hierarki mellem de to længer, hvor stuehuset har enkelte grundmurede dele og større vinduesåbninger, mens staldlængen har store porte og støbejernsvinduer. I det indre er funktionen tillige aflæselig i det bevarede inventar i mølledelen, herunder gangtøj, gearing skråkværn, grynkværn, sortererværk til gryn og ophejs.

Arkitektonisk værdi

Arkitektonisk fremtræder Dellinge Vandmølle som et traditionelt bygningsanlæg i bindingsværk og stråtag, med stor kontrast i farveholdningen med hvid og sort. Særlig markant er de næsten ubrudte tagflader, der med tiden har fået et bølget forløb, der får taget til at fremstår levende. Endvidere bidrager den høje kampestenssokkel til det markante udtryk og giver en tung base for stuehuset. Hertil kommer værdien ved de ældre vinduer, der med de småt opsprossede ruder og ældre smedede beslag, tildeler en lethed til bygningen.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links