Den gamle Borgmestergård
.
Den gamle Borgmestergård
.
Den gamle Borgmestergård
.
Den gamle Borgmestergård
.
Den gamle Borgmestergård
.
Den gamle Borgmestergård
.

Den gamle Borgmestergård ligger på Torvet 20 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Borgmestergården blev bygget i begyndelsen af 1800-tallet. Navnet skyldes, at flere byfogeder og borgmestre har ejet bygningen.

Beskrivelse

Den gamle Borgmestergård ligger på den nordvestlige side af Torvet, hvor Torvet bliver til Vestergade. Bag Den gamle Borgmestergård er et brolagt gårdrum med nyere bebyggelse.

Forhuset er tretten fag langt, grundmuret i én etage med en gavlkvist over tre fag, der afsluttes af en frontispice. Ved siden af gavlkvisten er et portrum, der fører om til gårdsiden. Bygningen hviler på en sorttjæret sokkel og afsluttes af et teglhængt mansardtag, hvor mansarden er med mørke tegl og det resterende i røde tegl. I rygningen er tre murede skorstenspiber med sokkel og krave. I tagfladen mod Torvet sidder seks rundbuede kviste, hvorimellem der er ældre jerntagvinduer. Mod gården er to blikkenslagerkviste og en taskekvist samt nyere ovenlysvinduer. Endvidere er mod gårdsiden en gavlkvist som mod Torvet, men den er gemt bag en nyere tilbygning i to etager med affaset hjørne. Facaden er i rød blank mur med empiredekorationer i form af kalkede pilastre samt hvidmalede og refendfugede, midt- og siderisalitter. Den resterende del af facaden står i rød, blank mur. Facaden afsluttes af en hvidmalet gesims, der gentages omkring gavlkvisten og frontispicen. Gårdsiden er i blank, rød mur og afsluttes af en hvidmalet, profileret hovedgesims. De rundbuede kviste har tandsnitsgesims. I gavlkvistens etageadskillelse er et blændingsfelt. Under gavlkvisten er et nyere butiksparti med store butiksvinduer og glasdør. En nyere stentrappe med forsiret smedejernsværn fører op til en ældre hvidmalet fyldingsdør med et nyere, todelt overvindue. Døren sidder i en hvidmalet indfatning. På gårdsiden en nyere tofløjet havedør. Vinduerne er nyere, traditionelt udførte korspostvinduer med todelt underramme. I kvistene er nyere torammede vinduer med termoruder. Portrummet har pudsede vægge, støbt gulv og nyere bræddeloft.

Den gamle Borgmestergård er indrettet til hotelfunktioner med en lille forstue, hvorfra der er adgang til to stuer mod Torvet og to stuer mod gården, hvor der fra den ene er adgang til Torvet 18. I forstuen er en ældre trappe til den udnyttede mansardeetage, hvor der er flere værelser, der fortsætter om i den nyere tilbygning. I stueetagen under gavlkvisten er en butik. Der er ældre bræddegulve i stueetagen, pudsede vægge og lofter med stukkatur og rosetter. Der er desuden bevaret oprindelige og ældre, en- og tofløjede fyldingsdøre med profilerede gerichter samt fodpaneler. Ved trappen er en ældre luge i væggen og en marmoret halvsøjle. På mansardetagen er nyere overflader med væg-til-vægtæpper og glatte døre. Butikken har nyere overflader, dog er der bevaret en enkelt sølje med udskæringer.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til forhusets prominente placering ved Torvet og Kirkepladsen, hvor bygningen med sit markante volumen indgår som en integreret del af Ringkøbings ældre bebyggelse og middelalderlige gadestruktur. Den gamle Borgmestergård bidrager dermed væsentlig til opretholdelsen af det traditionelle, helstøbte og stemningsfulde miljø i Ringkøbing centrum.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til den tidligere funktion som bolig for Ringkøbings prominente borgere, herunder flere byfogeder og borgmestre. Dette aflæses i bygningens centrale placering på Torvet overfor det gamle rådhus og i dens lange form med mansardtag, der klart adskiller sig fra de andre bygninger omkring Torvet. Desuden er facadens udsmykning i empirestil, der var en af datidens stilidealer, men atypisk for Ringkøbing. Ejerens økonomiske formåen og status aflæses således i den for byen særegne, repræsentative facade med de mange detaljer og fyldingsdøren med trappe og smedejernsværn, der står i kontrast til den mere prunkløse gårdside, der dog ikke er uden dekoration. Hertil kommer den ubrudte tagflade, der vidner om, at tageetager blev brugt til opbevaring frem for beboelse. Endelig har skorstenspiberne kulturhistorisk værdi, da ildsteder var eneste kilde til opvarmning og madlavning.

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til den traditionelle grundplan med en forstue og stuer mod gaden og mindre stuer mod gårdsiden. Hertil kommer i særdeleshed stueetagens bevarede oprindelige og ældre bygningsdele og –detaljer, der vidner om bygningens alder.

Arkitektonisk værdi

Den gamle Borgmestergårds arkitektoniske værdi knytter sig til forhusets facade, der med sin righoldige empireudsmykning og karakterfulde mansardtag, fremtræder som en af Ringkøbings mest særegne og imposante bygninger. De taktfast placerede, kanellerede pilastre og refendfugede partier giver i samspil med den kraftige hovedgesims bygningen et særdeles magtfuldt og herskabeligt udtryk, som understreges af den overordnede symmetri og høje gavlkvist.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links