Dronningholmsvej 72 ligger på Dronningholmsvej 72 i Svendborg Kommune. Bygningen er fredet.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved pakhuset på Dronningholmsvej 72 er i det ydre knyttet til det stort set frit beliggende pakhus, som har været vigtig, så man kunne laste fra alle sider. Pakhuset var en del af den tidligere købmandsgård, Skovridergården, der havde facade mod Møllergade, og funktionen som pakhus er stadig meget nem at aflæse i den simple facadeopbygning, og ved de mange gamle luger, hvor man har lastet korn ind og ud. Dette understreges tillige af de mange jernankre i facaden, der vidner om, at bygningen har været anvendt til at opbevare mange kilo. Endvidere er der kulturhistorisk værdi knyttet til pakhusets konstruktion i egnskarakteristisk bindingsværk med fodrem, stormranker og den ødsle brug af dokker. Den kulturhistoriske værdi ved pakhuset knytter sig i det indre til den stadig synlige og svære konstruktion, der viser, at bygningen har kunnet bære store mængder korn. Dertil kommer, at der er kulturhistorisk værdi relateret til det store hejseværk på tagetagen, der vidner om bygningens tidligere funktion som pakhus, hvor det var muligt at hejse tunge sække korn ind på de forskellige etager.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for pakhuset på Dronningholmsvej 72 er i det ydre knyttet til facaderne og gavlenes opbygning med et stærkt og konstruktivt udtryk. Bygningskroppen og facadernes proportionering fremstår harmoniske, og får bygningen til at fremstå som en massiv form. Facadernes gentagelser og bindingsværkets faste rytme er ligeledes med til at give bygningen et samlet udtryk, der understreges af de store, ubrudte tagflader. Den arkitektoniske værdi er tillige relateret til den strenge pragmatisme, der både ses på facadens løsning og ved de store åbne rum indvendigt, hvor man nemt opfatter konstruktionerne og opnår gennemlyste rum.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links