Fogdens Plads 2 A-B ligger på Fogdens Plads 2 A-B i Dragør Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Ejendommen, der tilhører gruppen af de såkaldte skipperhuse, er opført i slutningen af 1700-tallet af tømrer- og snedkermester J.H. Blichmann, men blev først forsikret i 1810. På dette tidspunkt havde hovedbygningen mod torvet samt sidefløjen mod øst i alt væsentligt samme skikkelse som i dag. Begge bygninger var indrettet til beboelse, men der var også rum til et brændehus i hovedhuset. I hovedhuset har der været en luge til et stykke ind i 1900-tallet og den kan stadig spores i murværket. Vinduerne i stueetagen er sandsynligvis udskiftet til de eksisterende vinduer i midten af 1800-årene. Men ellers synes bygningens ydre ikke at være ændret væsentligt. I sidefløjen er kvistene opsat i slutningen af 1920'erne. Tilbygningen i nord med en skorsten er opført i 1950 som fyrrum og køkken i forbindelse med lejligheden i sidefløjen. Tilbygningen er ikke omfattet af fredningen. Den lille tagpapdækkede bygning med skorsten, som lukker grunden ud mod Fogdens Plads, blev formentlig opført i slutningen af forrige århundrede som brænde- og vaskehus. Bygningen har i dette århundrede været udnyttet i forbindelse med blegervirksomhed i ejendommen og havde da en kvist med luge ud mod Fogdens Plads. Kvisten blev senere ombygget og delvis tilmuret, men blev helt fjernet i 1947. Denne bygning er ikke omfattet af fredningen. Træbygningerne på grunden, som ligger i forlængelse af den lille tagpapdækkede bygning, er opført omkring 1950.

Beskrivelse

Hovedhuset, Fogdens Plads 2B, er nord-syd-orienteret i to etager og sammenbygget med denne er en enetages sidefløj, Fogdens Plads 2A. Begge bygninger er grundmurede og teglhængte. Herudover ligger et par mindre bygninger på grunden.Den to etager høje og smalle bygning, som ligger ud til Fogdens Plads, er over en høj, sort kampestenssokkel, vandskuret og gulkalket med hvid, profileret hovedgesims. Mellem etagerne er de karakteristiske S-slyngede murankre. Taget er et heltag med understrøgne, røde vingetegl og med to små jerntagvinduer mod pladsen. Skorstenen er nedtaget, men må have ligget i overgangen mellem hovedhus og sidehus. Bygningen er inddelt i seks fag i længden og to fag i dybden. I underste etage er vinduerne fra midten af 1800-årene, torammede og trerudede med en glat lodpost med trekvartstaf, mens overetagens vinduer – samt vinduet ved siden af hoveddøren inde på gårdsiden er oprindelige, torammede rundpostvinduer med seks ruder i rammerne og til dels original beslåning. I gavlspidserne og ved sammenskæringen mellem hoved- og sidehus sidder små, etrammede, firerudede vinduer, heraf er mindst et oprindeligt. Hoveddøren, som er en typisk beklædt Blichmann-revledør med anslag på indersiden af muren, har et halvrundt overvindue med fire ruder. Døren er opbygget af to sammenhængslede fløje, men asymmetrisk, således at den gående fløj er bredest. Indenfor er trapperummet, som ligger i forbindelse med hoveddøren, med flisegulv i sort/hvide fliser, formentlig fra 1800-tallets midte. Trappen kan være oprindelig, men er nok snarere fra sidste fjerdedel af 1800-årene. Under trappen er et toiletrum. Fra forstuen er indgang til et køkken mod nord, og i hovedhuset er to sammenhængende stuer ud mod torvet. Bjælkerne er overalt synlige, uden profil og karakteristisk for Blichmanns bygninger ligger bjælkerne i længderetningen, skønt bygningerne er smalle. Der er ældre loftsbrædder, mens trægulvene er nyere, men i fyrretræ. Øverste etage er indrettet med to værelser i gavlene med vinduer til to sider, et kammer på langsiden og et smalt baderum. Her er vinduer, indvendige tofyldingsdøre samt lofter og fritliggende, profilerede bjælker stort set alle fra opførelsen. Gulvene er nyere plankegulve og enkelte døre er udført som kopi af de oprindelige. Tagværket er af fyr med traditionelle samlinger; loftet er uudnyttet. Sidehuset mod øst, Fogdens Plads 2A, er grundmuret over en lav, let udkraget, sort sokkel, pudset og gulkalket samt afsluttet med en hvid aftrappet gesims. Taget er et sadeltag med røde vingetegl. Heri er en traditionel tofagskvist mod nord og en trefagskvist mod syd samt en del ældre ovenlysvinduer. Hovedindgangen er i en ikke-fredet udbygning mod nord fra 1950. Denne udbygning har i taget en skorsten med sokkel og cementpladeafdækning. Vinduerne er overalt nyere, koblede vinduer et enkelt er dog traditionelt torammet med tre ruder fra midten af 1800-årene. Hoveddøren samt en havedør mod syd er også ret nye, mens der mod gården er en ældre, tofløjet havedør med kulørte, dekorerede glas, som gemmer sig bag en udadgående dør, med fem liggende fyldinger og hængsling fra perioden omkring midten af 1800-årene. Døren har næsten karakter af en såkaldt vinterdør, som i princippet er et bislag af meget ringe dybde. Det var skik at hængsle disse yderste døre af og stille dem til side, når vinteren var omme. I kippen på sidehuset sidder en lille, festlig vindfløj, udformet som et sejlskib. I det indre er overflader og rumopdeling nyere, med køkken og bad liggende i tilbygningen mod nord og stuer mod syd. Vægge og lofter er uden dekoration og i stueetagen er en enkelt fem-fyldingsdør med indstukne hængsler fra midten af 1800-årene. En svungen trappe fra omkring 1950 fører op til overetagen, hvor alle overflader og døre er mindre end 100 år gamle. Gulvene er fyrrebrædder eller parketgulve.

Miljømæssig værdi

Ejendommen ligger i den historiske bykerne, der konsekvent er anlagt med øst-vestgående gader og nord-sydgående stræder, som betinger bygningernes placering og deres indbyrdes relationer. Generelt er bygningerne placeret i forlængelse af hinanden i de øst-vestgående gaders længderetning, således at gavlene vender ud mod de nord-sydgående stræder, mens bygningen her ligger med gavlene ud mod egen grund. Den miljømæssige værdi ved Fogdens Plads 2A-B ligger blandt andet i placeringen med langsiden mod pladsen; en afvigelse fra de øvrige dragørske skipperhuse, som ofte er placeret på hjørnegrunde. Hertil kommer bygningens materiale- og farveholdning i det ydre med murede, gulkalkede sider, sorttjæret sokkel, de S-slyngede murankre og røde teglhængte tag, der er et gennemgående træk i Dragørs historiske bykerne. Hermed bliver Fogdens Plads 2A-B en integreret del af Dragørs autentiske og stemningsfulde bymiljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til ejendommen som en integreret del af fortællingen om Dragørs kulturhistorie, hvor den velplanlagte bystruktur stod som en samlet ramme om søfart og handel og hvor Blichmanns skipperhuse har fremstået imponerende i forhold til byens øvrige bebyggelser fra samme tid, og har været forbeholdt økonomisk velfunderede folk, i dette tilfælde skibskaptajn Peder Nielsen. Bygningerne kendetegnes ved at være grundmurede i to etager under et teglhængt tag. Generelt er bygningerne smalle og orienteret øst-vest modsat Dragørs øvrige ældre bebyggelse, der er orienteret nord-syd. I dette tilfælde har placeringen på pladsen bestemt husets indretning og derfor ligger forstuen i sidehuset med et bagvedliggende køkken, mens stuerne ligger ud mod pladsen. Fra forstuen leder en trappe op til anden etage. Typisk var der brændehus i husets ene ende og plads til hø eller opmagasinering på loftet. Disse karakteristika ses også i Fogdens Plads 2A-Bs ydre som indre, selvom grundplanen, som nævnt, er betinget af husets placering langs med pladsen. Alligevel er den ældre grundplan genkendelig, dertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder loftbjælker med loftbrædder, imellem trappe, vinduer og fyldingsdøre, der vidner om bygningens alder. Særligt gælder det den beklædte revledør, der er tegnet af Blichmann til de dragørske huse. Døren er kendetegnet ved det halvcirkelformede overvindue, her delt i fire ruder og dørfløjene, hvis øverste fyldninger har spejle med svungen overkant, adskilt fra den nedre del med en kraftigt profileret liste, som fungerer som vandnæse for den buttede, svejfede underdel, typisk dekoreret med et skåret fletmønster, som var så yndet og er karakteristisk for rokokoen. Dermed er Fogdens Plads 2A-B en væsentlig repræsentant for Blichmanns byggestil og Dragørs skipperhuse.

Arkitektonisk værdi

Forhusets arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til dens proportioner og karakterfulde enkelhed, samt den strenge komposition, der løftes af vinduernes harmoniske irregularitet. Den grundmurede bygningskrop indrammes horisontalt af soklen og af den fireledede Blichmann-gesims. Den arkitektoniske værdi ligger også i den pyntelige og for stedet karakteristiske hoveddør.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links