Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36095
Sted- og lokalitetsnummer
200508-29
Anlæg
Forsvarsvold, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Halvkredsvold i Kohave. Voldanlægget består af en ca. 4 - 5 m bred og 1 - 2 m høj halvkredsvold, som omslutter et areal med en diameter på ca. 30 m. Volden åbner sig i vest mod et bækleje. I voldens nordlige del er der et ca. 1 m bredt og dybt skår. I den sydlige del findes en ca. 6 m bred og 3 m dyb gennemskæring. Vest herfor har volden noget større dimensioner og fremtræder nærmest som en aflang banke, som ved foden måler ca. 15 x 8 m, og som hæver sig indtil 2,5 m over det omgivende terræn. I nord og langs den største del af østsiden følges halv- kredsvolden udvendigt af en smal grøft af ringe dybde. Plateauet indenfor volden ligger ca. 1 m over bækkens vandstandsniveau, idet dog plateauets sydvestlige del ligger næsten i niveau med bækken. Voldanlægget, der er skov- klædt med enkelte klynger af krat, ligger i den østlige del af Kohave nordvest for Christiansfeld ca. 500 m sydøst for gården Skøjsholt. Fredningsgrænsen følger i vest bækken, til de øvrige sider voldens ydre fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig forstmæssig drift med løvtræer er tilladt i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1968
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceNM 1125/69. Sb. 20.05.08-29. I den østlige del af den lille skov Kohave nordvest for Christiansfeld, ca. 500 meter sydøst for gården Skøjsholt, findes mellem en skovvej og en bæk en lille halvkredsvold, som må anses for fredet. I deklarationen kan anlægget beskrives således: Et voldanlæg i skoven Kohave, bestående af en ca. 4-5 meter bred og 1-2 meter høj halvkredsvold, som indeslutter et areal med en diameter på ca. 30 meter. Volden åbner sig i vest mod et bækleje. I voldens nordlige del er der et ca. 1 meter bredt og dybt skår. I dens sydlige del findes en ca. 6 meter bred og 2 meter dyb gennemskæring eller åbning. Vest for denne har volden noget større dimensioner og fremtræder nærmest som en aflang banke, som ved foden måler ca. 15 x 8 meter, og som hæver sig indtil 2,5 meter over det omgivende terræn. I nord og langs den største del af østsiden følges halvkredsvolden udvendigt af en smal grøft af ringe dybde. Pladsen inden for volden ligger ca. 1 meter over bækkens vandstandsniveau, dog er der i den sydvestlige del en sænkning, hvor terrænet næsten ligger i niveau med bækken. Området henligger i løvskov med enkelte klynger af krat. [Skitsetegning.] Fredningsgrænsen følger i vest bækken, til de øvrige sider følger den voldens ydre fod. Fredningen må omfatte forbud mod opfyldning, afgravning, dyrkning og bebyggelse af enhver art. Derimod må forstmæssig beplantning med løvskov være tilladt. Anlægget ligger på art.nr. 66 af Tyrstrup, Tyrstrup sogn, der ejes af proprietær, amtsrådsmedlem E. Schultz-Petersen, Tyrstrupgaard pr. Christiansfeld. Ejeren oplyste, at det var blevet ham fortalt, at volden var anlagt af brødremenigheden i Christiansfeld for at skabe en lille kunstig sø i skoven. Besøgt den 29. oktober 1968. Olaf Olsen
1970
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDæmning og grav ved Skøjsholt. [HAM] Ntb. 15, s. 33.
1985
Diverse sagsbehandling - Haderslev Museum
2000
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links