Frederiksgade 12-14 og Bredgade 47-49 ligger på Frederiksgade 12-14 og Bredgade 47-49 i Københavns Kommune. Bygninger og omgivelser er fredet og har en tingslyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Frederiksgade er en del af Frederikstaden, der sammen med Adelgade danner de to akser, der går vinkelret igennem den ottekantede Amalienborg Slotsplads. Navnet Frederikstaden skyldes den daværende kong Frederik V, som i 1749 skænkede området til byen mod visse betingelser. Området skulle symbolisere og udstråle kongens magt og barmhjertighed med sine lange lige gader, ensartede borgerhuse, store palæer og ikke mindst kirken og Danmarks første offentlige behandlingshospital, var idealet at udforme området som en form for velfærdssamfund under enevældigt styre. Hofbygmester Niels Eigtved var hovedarkitekt, men planerne gik ikke helt som ventet, så selvom grundstenen til kirken blev lagt i 1749 stod Frederikskirken først færdig i 1894 efter tegninger af arkitekt Ferdinand Meldahl, som ligeledes udarbejdede og udførte en helhedsplan for bygningerne omkring Frederikskirken. Bygningerne var næsten alle indrettet med vandklosetter, gasbelysning, vand, ringeapparater og baderum med badeapparater og fremstod således meget moderne for sin tid.Frederiksgade 12-14 og Bredgade 47-49 blev opført af murermestrene J.A. Meincke og V.Th Nielsen med Emil Blichfeldt som udførende arkitekt for Frederikgade nr. 12 og V. Ingemann for Bredgade 47-49 og Frederiksgade 14. Meincke og Nielsen var bygherrer for en stor del af randbebyggelsens bygninger og opførte hele husrækken syd for Frederikskirken på en gang. Kort tid efter opførelsen blev bygningerne solgt på tvangsauktion. Bredgade 47 er opført med to beboelseslejligheder på hver etage. Ingen rum havde parketgulv oprindeligt. Værelserne havde gipslofter, gesimser, rosetter, brystnings- og fodpaneler, malede vægge, oliemalede gulve, jern- og fajenceovne samt køkkenindretning med todelt spisekammer. Mod Bredgade var vinduerne forsynet med forsatsrammer. Over gesimsen sad fire jernvaser. I 1932 blev der indrettet badeværelse, hvorfor spisekammeret flere steder er inddraget. Stueetagen er stærkt ombygget og slået sammen med stueetagen i nr. 49, hvorfor det oprindelige portrum er blevet indlemmet i lejligheden, således at adgang til nr. 49 sker fra Frederiksgade 14. I Bredgade nr. 49 var første, anden og tredje sal stort set identiske. På tageetagen var et maleratelier og derudover otte værelser til tjenestefolkene. I dag er der to lejligheder. Værelserne mod Bredgade samt den midterste stue mod endefacaden var udstyret med fajenceovn, hvoraf en er bevaret samt parketgulv og ellers var gulvene oliemalede. I kælderen fandtes blandt andet portnerbolig, pigekammer samt et køkken. Mod Bredgade var desuden en gennemkørsel og et portrum. Under selve hjørnebygningen var endnu en kælder, hvor der var indrettet portnerbolig, et køkken til stueetagen samt brænde- og viktualiekælder. Fjerdeetagen var indrettet til to lejligheder. Frederiksgade 12 er opført til beboelse med to lejligheder på hver etage. Værelserne var udstyret med gipslofter med gesims og rosetter, pudsede og papirbeklædte vægge, vindues- og fodpaneler. I kælderen var en portnerbolig. I den øverste lejlighed til højre var i mange år atelier. Et ovenlysvindue med støbejernssprosser er blændet under loftet. I den mellemliggende gård bag halvmuren var en toetages staldbygning til heste, den er nu nedrevet.

Beskrivelse

Frederiksgade 12-14 og Bredgade 47-49 ligger på det sydøstlige hjørne af Bredgade og Frederiksgade i det indre af København. Bebyggelsen afslutter indramningen af Frederikskirken og fortsætter ned ad Bredgade og udgør således en væsentlig del af omgivelserne omkring Frederikskirken. Komplekset består af tre forhuse, hvor et er beliggende mod Bredgade, der er bygget sammen med et sidehus mod sydvest samt endnu et forhus, der ligger på selve hjørnet. Nr. 14 er selve hjørnebygningen mod Bredgade og Frederiksgade, men med indgang fra kirkepladsen. Nr. 12 har indgang via Frederiksgade og er sammenbygget med bebyggelsen mod Bredgade via sidebygningen og udgør således begyndelsen på husrækken, der indrammer kirkepladsen. Forhuset mod Frederiksgade er sammenbygget med to sidehuse mod syd. Hjørnebygningen og husrækken langs Frederiksgade er forbundet af en halvcirkulær mur med en forsiret støbejernsport i midten. Både mur samt den bagvedliggende gård er fredet. Et forsiret støbejernsgitter med blomster og en lille forhave afgrænser hjørnebygningen samt Frederiksgade 12. Bredgade 47-49 og Frederiksgade 14 er i det indre sammenbygget, hvorfor denne del beskrives først. Herefter følger beskrivelsen af Frederiksgade 12. Bredgade 47-49 og Frederiksgade 14 er en grundmuret bygning i fire etager over en høj kælder. Bygningen er elleve fag mod Bredgade, hvor de fire hører til nr. 47 og de syv til nr. 49. Hjørnebygningen er mod nord fire fag lang. Mod Frederiksgade og kirkepladsen er hjørnebygningen tre fag. Bygningerne afsluttes af et mansard- og heltag, der er dækket af skifer. Mod Bredgade er tre murede og forsirede kviste, seks zinkdækkede tagkviste og flere jernvinduer. Hjørnebygningens langside har en muret og forsiret kvist samt to zinkdækkede tagkviste og den resterende del af bebyggelsen mod Frederiksgade har en muret og forsiret kvist samt 17 tagkviste samt flere jernvinduer. På hjørnebygningens langside er en støbt friløbstrappe med to løb. Alle facaderne er pudsede i cement og kælder- og stueetagen er refendfuget. Facaderne er rigt dekorerede med vinduesindfatninger, bånd, gesimser, liséner, kvadre og ornamenter. Hjørnebygningen har desuden kolossalpilastre med rigt detaljerede kapitæler. I første, fjerde og nienede fag mod Bredgade er en muret, pudset, konsolbårne balkon på første etage og på anden etage yderligere en konsolbåret balkon med forsirede metalværn. I det niende fag er endnu en balkon af samme type på tredje etage, mens anden etages balkon er med muret balustreværk. Hjørnebygningen har samme balkoninddeling på alle tre etager. Hoveddøren til nr. 47 er en ældre, brunmalet fyldingsdør med ruder i den øverste del med dekorativ opsprosning Over døren er et vindue i orneret træindfatning. Nr. 49 har en nyere indgangsdør af glas med kurvehanksbuet overvindue. Mod kirkepladsen er indgang til nr. 14, hvor der sidder en traditionelt udført brunmalet fyldingsdør med rude i den øverste del. I sidegården bag halvmuren på Bredgadedelens gårdside er to nyere døre, der ligeledes er brunmalede. Langs sidehuset er en kældernedgang. Vinduerne mod Bredgade er nyere og mod sidegården ældre, men alle rundbuede korspostvinduer. Med undtagelse af første etages vinduer mod Bredgade, der er fladbuede. Mod kirkepladsen ses trerammede korspostpartier. Kældervinduerne mod Bredgade er nyere, sprosseløse, et rammede vinduer. I det indre er i nr. 47 to lejligheder på hver etage med undtagelse af stueetagen, som er sammenbygget med stueetagen i nr. 49, der er indrettet til erhvervsformål. Kælderen er indrettet til butik og har nyere overflader, herunder støbte gulve og groft overpudsede vægge, dog med fladbuede åbninger mellem de enkelte rum. Planløsningerne fremstår næsten originale og er karakteriseret ved stuer mod Bredgade med bagvedliggende værelser og stuer. En korridor fører om i sidehuset langs Frederiksgade, hvor køkkenet ligger bagerst. I flere lejligheder er det bagvedliggende spisekammer sløjfet og enten indrettet til badeværelse eller inddraget i køkkenet. De ældre køkkentrapper og hovedtrapperummet er bevaret. Hovedtrapperummet fremtræder med balustre, håndliste af træ og trin beklædt med linoleum. Hoveddørene er ældre, konkave fyldingsdøre. Det indre karakteriseres af en traditionel materialeholdning med dels nyere dels ældre brædde- og parketgulve, pudsede vægge og lofter. I de større sale og stuer er bevaret brystningspaneler, listeinddelte vægge og rigt detaljerede stukgesimser og -rosetter. Ligesom der er bevaret flere ældre bygningsdele og -detaljer, herunder brændeovnsnicher, lysningspaneler, et- og tofløjede fyldingsdøre med gerichter og hængsler. Endvidere ses nyere plade-, glas- og fyldingsdøre og enkelte sænkede lofter med indbyggede spots. Loftlejligheden har overvejende bevaret planløsningen fra 1932, men pigeværelset er sløjfet og inddraget i køkkenet. Udover fyldingsdøre, paneler, stukkatur og ældre indbyggede skabe er tillige skorstensmassivet og en kamin bevaret. Nr. 49 er ombygget således, at der er adgang til den med nr. 47 sammenlagte stuelejlighed fra Bredgade. De resterende lejligheder har hovedindgang fra Frederiksgade 14, som således ikke er et oprindeligt indgangsparti. Der er én lejlighed på hver etage med undtagelse af mansardetagen, hvor der er to. Lejligheden på første etage fremstår med intakt planløsning med stuer placeret i hjørnebygningen mod Bredgade og Frederiksgade og det oprindelige køkken med bagvedliggende pigekammer samt todelt spisekammer er beliggende mod sidegården mod Frederiksgade. Lejligheden på tredje sal er ligeledes næsten med intakt planløsning, dog med få ombygninger, herunder med et mindre thekøkken mod Bredgade. Lejligheden på anden sal er indrettet til erhverv. I denne lejlighed er køkken og pigekammer slået sammen til kontor og fadeburet er i stedet indrettet til thekøkken. Badeværelset er opdelt i to toiletter med et forrum. Korridoren er ligeledes inddraget. Der er bevaret mange ældre bygningsdele og -detaljer, især i lejlighederne på første og tredjeetagen, der fremstår med overdådig udsmykning herunder fyldingsdøre med kehlstød og fyldinger, fløjdøre med ornamenterede døroverstykker, gerichter, paneler samt stukdekorationer og loftsgesimser i både stuer og værelser, hvoraf flere på førsteetagens lejlighed er forgyldte. Der er ældre bræddegulv i pigekammeret og ældre parket i flere af stuerne. Ligeledes er bevaret en ældre rigt dekoreret kakkelovn i en stue på tredjeetagen. Tageetagen er indrettet med to lejligheder, hvoraf den ene mod nr. 47 fremstår med nyere overflader og glatte døre. Hovedtrapperummet er kendetegnet med balustre af støbejern og håndliste af træ og trin beklædt med linoleum. Køkkentrappen har en enklere fremtoning. Vinduerne er med forsatsrammer og fremstår ældre. Frederiksgade 12 er opført i grundmur i fire etager over en høj kælder. Forhuset er otte fag langt hvoraf tre fag er trukket frem i facaden, så de fremstår som en risalit i husrækken. Bygningen er sammenbygget med sidehuset til Bredgade 47 mod øst og mod vest er Frederiksgade 12 sammenbygget med nr. 10. Forhuset er bygget sammen med to sidehuse mod syd. Et forsiret støbejernsgitter med blomster og en lille forhave afgrænser delvist grunden ud mod kirken. Mod gaden har forhuset mansardtag og mod gården har bygningen mansardtag over to fag og ellers heltag. Taget er dækket med skifer. Mod Frederiksgaden sidder i midterpartiet en muret, pudset og forsiret kvist over et fag. Over de resterende syv fag sidder zinkinddækkede og forsirede tagkviste. Facaden er pudset med cement og kælder- og stueetagen er refendfuget. Indgangspartiet er placeret i risalittens midterste fag og herover på første etage er en muret, pudset balkon på konsoller og på anden og tredje etage yderligere to konsolbårne balkoner, hvor den øverste har forsirede værn i jern. Risalitten er dekoreret med en kraftig, profileret hovedgesims og kolossalpilastre med rigt detaljerede kapitæler. Vinduerne har indfatninger og dekorationer i puds og facadens resterende fem fag inddeles lodret af øreliséner og vandret af kordongesimser over stue- og anden etage. Indgangsdøren er en ældre tofløjet, brunmalet fyldingsdør med rude i den øverste del. Over døren sidder et rundbuet overvindue med inskriptionen nr. 12. Vinduerne er mestendels ældre, dog er nogle vinduer nyere, traditionelt udførte vinduer. Mod Frederiksgade er vinduerne korspostvinduer der i stue, 2. og 3. etage er rundbuede. I risalittens midterfag ses trerammede korspostpartier hvor den midterste underramme udgøres af en ældre fyldingsdør med glas i øverste fylding. I kvistene er torammede vinduer. Mod gården og baggården er hovedsageligt to- og trerammede korspostvinduer, hvoraf enkelte har todelte underrammer. Endvidere ses etrammede vinduer af varierende formater samt to- og trerammede kældervinduer. De ældre vinduer er udført med forsatsruder for de nederste vinduer. Vinduer og døre er malet brune. I det indre er Frederiksgade 12 disponeret med to lejligheder på hver etage. Fra indgangspartiet er der adgang til en forstue dekoreret med gipsloft og gesims samt oliemalede og dekorerede vægge. Fra forstuen er en opgang med fire trætrin til et glasparti, hvori der sidder en dobbelt glasdør og en enkelt dør, der giver adgang til kælderen. Bag glasdøren er hovedtrappen, der fremtræder med balustre, mahognihåndliste, pudsede og dekorerede løb og vægge samt vindues- og fodpaneler. Lejlighedernes grundplan fremstår stort set intakte med stuer mod Frederiksgade og køkken med spisekammer og bagvedliggende pigeværelse i sidehuset. I enkelte lejligheder er indgangen til pigeværelset fra bagtrappen bevaret. I en enkelt lejlighed er korridoren flyttet til fordel for et større badeværelse. Lejlighederne fremstår velbevarede med mange bevarede bygningsdele og -detaljer, herunder gipslofter med gesimser og rosetter, pudsede vægge, lysnings- og fodpaneler, ældre parket- og bræddegulv samt oprindelige en- og tofløjede fyldingsdøre. I en lejlighed er gesimserne forgyldte. I den ene taglejlighed er et større ateliervindue i stuen mod gaden, hvor der ligeledes er en repos. I lejligheden er endvidere en ældre, intern trappe til tageetagen.Halvsvingsmuren afsluttes under førsteetagen på Frederiksgade 14. Muren er pudset på begge sider og mod kirkepladsen udsmykket med liséner, gesims og attikka. Den nederste del er refendfuget. I muren sidder en forsiret støbejernsport samt fire runde muråbninger med forsiret støbejernsgitter. Den bagvedliggende gård er brolagt.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Bredgade 47-49 og Frederiksgade 12-14 knytter sig til beliggenheden i Frederiksstaden, hvor bebyggelsen indleder randbebyggelsen samtidig med at den indrammer hjørnet. Bebyggelsen indgår som en del af den samlede helhed i kraft af disponeringen med en mindre forhave, støbejernsgitteret, hvis dekoration er gentaget i halvmurens muråbninger samt hele bebyggelsens materialeholdning og dekorationer, der er gennemgående for hele bebyggelsen. Dermed udgør bebyggelsen en umistelig del af det homogene og helstøbte byrum omkring Frederikskirken, der udgør en central del af Frederiksstaden.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for Bredgade 47-49 og Frederiksgade 12-14 knytter sig i det ydre til bygningen som del af C.F. Tietgens og Ferdinand Meldahls stort anlagte plan om at færdiggøre Frederikskirken og kirkepladsen, der var den manglende væsentlige del i Frederiksstaden. Hertil kommer bygningens klare, udprægede historicistiske udtryk i renæssancestil med rige pudsdekorationer, der skulle tilpasse bebyggelsen til Frederiksstadens rokokopalæer i Bredgade. Mens kontrasten mellem den rigt dekorerede, repræsentative facade og de funktionelt betingede gårdsider med udekorerede mure vidner om ejendommens brug.Den refendfugede stueetage er gennemgående for hele randbebyggelsen.Den kulturhistoriske værdi for Bredgade 47-49 samt Frederiksgade 12-14 knytter sig i det indre til den i store træk genkendelige grundplan, der vidner om datidens boliger for det bedre borgerskab, hvor der var plads til tyende i forbindelse med køkkenet ved bagtrappen. Hertil kommer lejlighedernes anselige størrelse og overdådige udsmykning i nr. 14, der adskiller sig fra både nr. 47 og nr. 12, som dermed vidner om det indbyrdes hierarki i Frederiksstaden, hvor nogle lejligheder var af finere karakter end andre. Endvidere kan datidens stilidealer og bygningernes alder aflæses i de bevarede ældre bygningsdele og -detaljer, herunder fyldingsdøre, paneler, stukarbejder, hvoraf nogle er forgyldte samt de repræsentative hovedtrapperum. Hertil kommer de få bevarede ildsteder, der vidner om, hvordan bygningerne blev opvarmet før i tiden. Tillige har køkken- og interne trapper, der blev brugt af tyende, kulturhistorisk værdi. Endelig har ateliervinduet i den øverste lejlighed kulturhistorisk værdi ligesom det nu skjulte vindue i tagfladen, da de har givet det nødvendige arbejdslys i atelieret.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Bredgade 47-49 og Frederiksgade 12-14 knytter sig i det ydre til deres indbyrdes sammenhæng omkring hjørnet og særligt til proportioneringen med stigende etagehøjder samt det stramme facadeskema, der trods de svulstige og talrige dekorationer, fremstår behersket og ordnet grundet vinduernes taktfaste placering, de vandrette, kraftige, trukne gesimser og de lodret ordnende liséner. Risalitterne med de overdådigt udformede balkoner, mansardtagene, de rundbuede kviste og facadernes rige dekorationer giver et herskabeligt udtryk, der dog ikke kan stå alene men bør ses i helhed med husrækken, hvor Frederiksgade 12-14 indgår som del af en symmetrisk helhed, der slører facadens asymmetri og samtidig Bredgade 47-49 danner en elegant overgang til Bredgades øvrige prægtige bebyggelse.Den arkitektoniske værdi for Bredgade 47-49 og Frederiksgade 12-14 knytter sig i det indre til lejlighedernes disponering, hvor de bagvedliggende funktionsrum og mindre og enkelt udsmykkede rum og fordelingsgang står i stærk kontrast til de herskabelige, højloftede stuer og spisestuer med rige stukgesimser, hvoraf nogle er bemalede, samt parketgulve.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links