Gåskærgade 30
.
Gåskærgade 30
.
Gåskærgade 30
.
Gåskærgade 30
.
Gåskærgade 30
.

Gåskærgade 30 ligger på Gåskærgade 30 i Haderslev Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bygningen blev opført i 1856 af snedkermester P. Jørgensen. Bygningen har fungeret som rektorbolig for Latin- og Katedralskolen, der var nærmeste nabo. Efter at den ældre naboejendom mod vest blev nedrevet i 1987 og der herefter blev opført et nyt og højere hus blev det runde vindue i gavltrekanten samt de tre tætsiddende vinduer magen til østgavlen tilmuret. I dag rummer bygningen to firmaer og lokalerne anvendes til kontorer.

Beskrivelse

Bygningen ligger i den vestlige del af Gåskærgade, hvor den ud over at indgå i husrækken også afslutter denne ud mod slippen ind til Den Tidligere Latinskole.

Bygningen er et toetages, grundmuret længehus på fem vinduesfag med teglhængt rødt heltag med nyere kviste og to skorstenspiber i gule sten i rygningen. Facaden fremtræder pudset og gråmalet med hvide detaljer over en halvhøj mørkere sokkel. Vinduerne er fladbuede og korspostopdelte med tre ruder i underrammerne. De har buede ruder mod gaden og fremtræder hvidmalede, i modsætning til de vandret afsluttede kældervinduer, der er gråmalede som soklen og er forsynet med jerngitre. Hoveddøren er en grønmalet, tofløjet fyldingsdør med overvindue og er anbragt midt i østgavlen for enden af en granittrappe med jerngelænder. Under et rundt støbejernsvindue øverst i gavltrekanten sidder indskriften "GUD ALENE ÆREN" og årstallet 1856. Bagsiden står skuret og uden pudsdetaljer. Her er en ældre kældernedgang med granittrin, der fører ned til en gråmalet, ældre fyldingsdør. En nyere granittrappe med jerngelænder fører op til en nyere, gråmalet revledør. I det indre er den oprindelige planløsning bevaret med en gennemgående midtergang, stuer en suite mod gaden samt køkken mod gården. Bygningen fremtræder med overvejende ældre materialer samt bygningsdetaljer, herunder bræddegulve, pudsede vægge og lofter med stukkatur samt en- og tofløjede fyldingsdøre, gerichter og kakkelovne. Der er gammelt glas i mange af vinduerne og der er forsatsruder for de nederste rammer og optoglas på de øverste rammer. Den oprindelige trappe fører op til første sal, som materialemæssigt fremtræder meget lig stueetagen. Tagetagen er udnyttet og står med pudsede vægge og lofter samt fyldingsdøre og gerichter. I tagrummet ses et undertag af banevarer samt to nyere stole, som dels støtter den eksisterende ældre skorsten samt bærer en ny skorstensattrap, der fungerer som afkast for ventilationsanlægget. Kælderen fremtræder med støbt gulv og pudsede vægge og lofter samt ældre fyldings- og revledøre, og der er bevaret en ældre gruekedel.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdi knytter sig dens beliggenhed i gaderækken, hvor det traditionelle langhus fremtræder som en fornem afslutning på forløbet af købstadshuse i den vestlige del af Gåskærgade. Hertil kommer den fritstående gavl, der markerer bygningen over for Den Tidligere Latinskole, og samtidig skiller sig ud fra gadeforløbet ved sin tilbagetrukne placering med have og mur foran. Gavlen accentuerer således Gåskærgade 30 som en markant bygning i gadebilledet – set fra Gåskærgades østlige del.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningens gavl og facade, der med sit fremhævede midterparti, fladbuede murhuller, vinduesindfatninger med fordakninger og gennemgående sålbænke er en velbevaret og karakteristisk repræsentant for 1850'ernes grundmurede og pudsede byggeri. Hertil kommer, at der i bygningens ydre er en usædvanlig god overensstemmelse mellem den symmetriske facade og den bagvedliggende plan. Det fremgår således umiddelbart af vinduernes rytme, at hovedfacadens tre midterste vinduer tilhører den midterste og fineste stue, mens de flankerende vinduer tilhører kabinetterne på hver side af denne. I gavlen vidner årstallet 1856 om bygningens opførelsesår, og indskriften "GUD ALENE ÆREN" vidner om bygningens tilknytning til Den Tidligere Latinskole, idet bygningen rummede rektorboligen. I det indre er der kulturhistorisk værdi knyttet til den bevarede oprindelige planløsning med indgang fra gavlen med forstue og en centreret midtergang samt en hovedtrappe placeret i et selvstændigt rum ud mod gården. Hertil kommer, at stuerne ligger en suite og er forbundet med tofløjede fyldingsdøre samt den rige stukkaturudsmykning med rosetter og hulkehlsstuk knytter sig til disse rum. I flere af de bevarede gamle glasruder er der indridsede navne, der vidner om bygningens mange brugere igennem tiden. Endvidere er der kulturhistorisk værdi ved de mange bevarede kakkelovne, der sammen med gruekedelen i kælderen beretter om tidligere tiders levevis.

I loftetagen vidner det blændede runde vindue i vestre gavltrekant om, at bygningen fra opførelsestidspunktet var højere end naboejendommen, og dermed var mere fremtrædende set fra vest end tilfældet er i dag.

Arkitektonisk værdi

I det ydre knytter den arkitektoniske værdi sig til det traditionelle langhus´ sluttede, høje form og markante fremtræden med heltag og skorstenspiber i rygningen, samt til den enke bagside og den repræsentative facade og gavl, der sikres et fast kompositorisk greb af de symmetrisk placerede korspostvinduer. Bygningskroppen udviser et velafbalanceret forhold mellem de horisontale linjer, der ligger i tværpostene, tværsprosserne og i de profilerede bånd mellem de enkelte etager samt mellem vinduesåbningernes og døråbningens vertikale orientering. Det overordnede udtryk er således herskabeligt og velproportioneret med en enkel farvesætning og mange elegante bygningsdetaljer, herunder de fladbuede og profilerede vinduesindfatninger, som krones af vandret afsluttede fordakninger samt af den detaljerige hoveddør, hvor begge dørfløje har bossefyldinger og glaspartier med trekantede og rhombeformede ruder af buet glas, ligesom overvinduet.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den overvejende traditionelle materialeholdning i form af bræddegulve, pudsede vægge og lofter. Hertil kommer de mange bygningsdetaljer som fyldingsdøre, gerichter, høje fodlister, stukkatur, kakkelovne samt hovedtrappe, der bibringer interiøret en meget høj grad af integritet og atmosfære, og som understreger bygningens gennemførte harmoniske fremtræden både ude og inde.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links