Gammel Øbjerggård ligger på Bygaden 27 i Vordingborg Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Gl. Øbjerggård er opført i år 1781-1782 af Konferensråd Niels Ryberg som kontor og inspektørbolig for tekstilfabrikken Køng Fabrik. De nordlige rum var oprindeligt indrettet til beboelse og de sydlige blev brugt til administration. Bygningen blev sidst i 1900-tallet gennemgribende og meget nænsomt istandsat og indrettet til museum. Der blev lagt nyt bræddegulv i stuerne og ølandsfliser i gangen. Hvad angår lofter, vægge, paneler og vinduer blev så meget som muligt af den ældre og oprindelige materialeholdning genanvendt, og en del træpaneler, døre og vinduer er således oprindelige. Væggene blev, som oprindeligt, malet med limfarve mens træværket blev behandlet med linoliemaling. Sammen med de ligeledes fredede bygninger, Hospitalet og Spindeskolen, er Gl. Øbjerggård eneste tilbageværende, bygningsmæssige vidne om Rybergs tekstilindustrielle virksomhed i Køng.

Beskrivelse

Gl. Øbjerggård ligger centralt i Køng, for enden af Øbjerggårds Allé. Den symmetrisk opbyggede, grundmurede og gulkalkede bygning står på en grå sokkel, har opsprossede kostpostvinduer, hvid trukket gesims og halvvalmet rødt tegltag. Facade og haveside har et kraftigt fremspringende, hvidkalket refendfuget midterparti, som afsluttes af en gavlkvist. Bygningen fungerer som museum og har været igennem en omfattende restaurering. I det indre er den oprindelige planløsning bevaret, og stueetagen er indrettet til udstilling, café og butik, mens der i tagetagen findes et nyere køkken og toilet, et værelse samt to loftsrum. Den pigstensbelagte kælder, der tidligere var kastet til, er blevet udgravet på ny.

Miljømæssig værdi

Gl. Øbjerggårds er med sin tilbagetrukne og fritliggende placering samt stringente, klassicistiske arkitektur med til at fastholde Køngs historiske struktur og fremtræden.

Kulturhistorisk værdi

Gl. Øbjerggårds kulturhistoriske værdier knytter sig til bygningens placering i Køng, den klassicistiske arkitektur samt det velbevarede, delvist oprindelige interiør, der vidner om de æstetiske og arkitektoniske normer og generelle oplysningsidealer, der lå bag Køng Fabrik. Med hensyn til den centrale placering for enden af den nord-syd gående akse, som Øbjerggårds Allé udgør, viser bygningen den rationelle, symmetriske byplan, som Rybergs fabriksbyggeri blev planlagt ud fra. Denne stræben efter symmetri og rationalitet genfindes i bygningens klassicistiske arkitektur, der med sine velproportionerede, klart afgrænsede bygningsformer og udprægede symmetri, materialiserer de selv samme æstetiske og rationelle oplysningsidealer, som kan genfindes i Køngs byplan. Hertil kommer de ældre og oprindelige bygningsdele og detaljer, som findes i det indre i form af døre, gerichter, paneler og vinduesblændinger. Gl. Øbjerggård er således afgørende for forståelsen af det Rybergske engagement i Køng i 1780'erne, og eksemplificerer direkte de tanker, som lå bag oplysningstidens idealer om arbejde og uddannelse til befolkningen.

Arkitektonisk værdi

Arkitektonisk fremtræder Gl. Øbjerggård som en meget velproportioneret, udpræget symmetrisk og horisontalt orienteret bygning. Det horisontale kommer til udtryk i soklen, vinduernes tværpost, midterpartiets refendfugning samt de kraftigt profilerede, trukne gesimser. Dertil kommer bygningens præcist afgrænsede, karakterfulde detaljering og farvesætning i form af grå sokkel og vinduer uden indfatninger, gulkalket grundmur, hvid refendfugning og hvide gesimser samt rødt tegltag. I det indre har bygningen med sine traditionelle bræddegulve, profilerede gerichter og panelbeklædninger, enkle stuk i loftet samt den klassiske, afdæmpede farvesætning en lys, rolig og harmonisk atmosfære.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links