Gammel Hovedgade 7 ligger på Gammel Hovedgade 7 i Hørsholm Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bygningen blev opført umiddelbart efter at en tidligere bygning på grunden nedbrændte i 1806. Bygningen blev gennemgribende istandsat i 1989 – 1990.

Beskrivelse

Bygningen, der mod nord og syd er bygget sammen med nabobygningerne, ligger i Gammel Hovedgade midt i Hørsholms historiske centrum. Gammel Hovedgade 7 er en énetages længebygning opført dels i grundmur, dels i bindingsværk. Bygningen har et teglhængt heltag af røde vingetegl, hvori der mod gaden sidder to nyere ovenlysvinduer, mod gården tre nyere ovenlysvinduer og i rygningen to murede skorstenspiber med sokkel og krave. Facaden er kendetegnet ved en høj lysegrå sokkel, pudsede murflader, vogngennemkørsel i det sydligste fag, traditionelt udførte hvidmalede dannebrogsvinduer med tværsprosse og en hovedgesims med sparrenkopper. En tretrinstrappe med jerngelænder fører op til hoveddøren, der en er en traditionel tofløjet fyldingsdør med dobbelt slagliste og tredelt overvindue. Porten er en relveport med pålagte fyldinger og dobbelt slagliste og portrummet er delvist opført i bindingsværk og belagt med knoldebro. Loftet i portrummet er et nyere bræddeloft.

Gårdsiden har en lav, sortmalet sokkel, okkerfarvede mursider, og traditionelt udførte, torammede og hvidmalede vinduer samt en hovedgesims af træ. I det indre har bygningen en delvist bevaret en oprindelig planløsning med et langsgående hovedskillerum med stuer mod gaden og køkken og bad mod gården. Hertil kommer et ildsted med skorsten og en mindre kælder. Gulvene er dels traditionelt udførte bræddegulve, dels linoleumsgulve. Dørene og gerichterne er nyere, udført i kopi af ældre, dog er der bevaret en ældre fyldingsdør med indstukne hængsler. Vinduerne har forsatsrammer. Førstesalen er indrettet til beboelse og der findes en væg med blotlagt bindingsværk.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i Gammel Hovedgade, hvor den indgår som en vigtig del af det helstøbte, historisk dominerede gadeforløb. Hertil kommer den større sammenhæng med Hørsholm Kirke, Slotshaven og bygningerne som huser Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, der tilsammen danner et væsentligt kulturhistorisk miljø.

Kulturhistorisk værdi

I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den klassicistiske købstadsbygning i grundmur og bindingsværk med de tidstypiske fyldinger på hoveddøren og porten, overvinduet, sparrenkopgesimsen og dannebrogsvinduer. Hertil kommer ligeløbstrappen med to trin af natursten samt det enkle smedejernsgelænder. Der knytter sig ligeledes kulturhistorisk værdi til de næsten ubrudte tagflader med skorstenspiber, portrummets knoldebro og den traditionelle forskel på den repræsentative gadeside med firerammede vinduer, tofløjet hoveddør og muret gesims, og så den mere enkle gårdside med torammede vinduer og hovedgesims af træ. Vogngennemkørslen vidner desuden om bygningens tidligere funktion som bolig med tilknyttet erhverv i gården. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den traditionelle planløsning med langsgående hovedskillerum med stuer mod gaden og sekundære rum som køkken og bad mod gården. Hertil kommer kælderen, der sandsynligvis er ældre end den nuværende bygning. Ildstedet med skorsten har ligeledes stor kulturhistorisk værdi, ligesom den ældre, klassicistiske fyldingsdør med indstukne hængsler.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdi i det ydre ligger i den sluttede form og traditionelle fremtræden med pudsede mursider og næsten ubrudte tagflader. Udtrykket er roligt og enkelt, domineret af de horisontale linjer i sokkel, vinduernes tværposter og hovedgesimsen, og uden anden dekoration en hoveddørens og portens fyldinger, samt gesimsens diskrete sparrekopper.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links