Grønnegade 20 ligger på Grønnegade 020 i Svendborg Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Troense blev etableret i løbet af 1700-tallet på initiativ af kammerherre Niels Juel på Valdemar Slot. Byen er et tidligt eksempel på en planlagt landbebyggelse anlagt som ramme om frugtavl, skibsfart og skibsbygning. Særligt står strukturen omkring Strandgade, Badstuen og Grønnegade stadig velbevaret med mange af de oprindelige længehuse i bindingsværk bevaret. Grønnegade 20 blev først bebygget omkring år 1753, formentlig med et længehus opført i seks fag, ligesom det har været gældende for det meste af den oprindelige bebyggelse i Grønnegade.

Beskrivelse

Ejendommen er beliggende på en smal, 300 meter dyb grund i Grønnegade, der er en af Troenses centrale gader. Bygningerne er omkranset af en smal pigstensbelægning.

Ejendommen består af et nord-syd orienteret, elleve fags, enetages forhus opført i bindingsværk med et grundmuret udskud og et dermed enetages, grundmuret sidehus på havesiden. Forhuset har et halvvalmet stråtag med kragtræer. I tagfladen mod haven er der to buede stråtagskviste, og i rygningen ses to hvidkalkede skorstenspiber med sokkel og krave. Siderne står sortopstolpet med hvidkalkede tavl over en lav, sort sokkel, og udskuddet er hvidkalket med påmalet sort sokkel. Den nordre gavltrekant er beklædt med sorte brædder, og den søndre gavl er grundmuret. På den østlige side fører et granittrin op til en ældre, tofløjet fyldingsdør med et tredelt overvindue og profileret indramning. På havesiden ses gennemstukne bjælkeender og en knægtbåren sugfjæl, mens facaden står med afsavede bjælkeender og profileret sugfjæl. Sidehuset har heltag belagt med røde vingetegl, og i rygningen er en hvidkalket skorstenspibe med sokkel og krave. Murene og hovedgesimsen er hvidkalkede, mens den påmalede sokkel er sort. På havesiden er to nyere, men traditionelt udførte, stalddøre med opsprosset vinduesparti i øvre del, den ene er overdækket af et teglhængt halvtag. Begge stalddøre har granittrin til haven. Vinduerne er dels ældre og dels nyere, men traditionelt udførte, vinduer udført som et- og torammede, seksrudede og hvidmalede vinduer. De ældre vinduer i forhuset er udført med forsatsrammer, mens de nyere vinduer i sidehuset har koblede rammer. Forhusets vinduer i havesiden har sortmalede karme. Hovedøren er malet mørk blå med lysere blå stafferinger, og stalddørene er hvidmalede.

Indvendigt er forhuset disponeret med en forstue, hvori der er en trappe til tagetagen. Mod syd er der køkken, mod nord og mod haven er der værelser, mens der er stue mod gaden. I tagetagen er der værelser og et badeværelse. Sidehuset er indrettet med badeværelse og bryggers. Loftsrummet herover er uudnyttet. Ejendommen er præget af nyere overflader holdt i en traditionel materialeholdning, herunder tegl-, klinkegulve og bræddegulve samt pudsede vægge og synlige ældre bjælkelag med nyere profilbrædder imellem. Der er bevaret ældre bygningsdele og -detaljer, herunder bjælkelag med loftsbrædder imellem samt vinduernes hjørnebånd, stormkroge og anverfere. Kun den ene skorsten er bevaret i stueetagen.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til ejendommens beliggenhed i Grønnegades stramme bebyggelsesstruktur, hvor alle gadens oprindelige ejendomme ligger med en kort indbyrdes afstand imellem de flugtende facader. Forhusene ligger alle parallelt med vejen, mens udhusene er placeret vinkelret på disse. Grundene, der er lange og smalle, er disponeret med en mindre forhave mod vejen, der afgrænses af en lav hæk. Dette gælder således også for nr. 20, der dermed bidrager til fortællingen om Grønnegades oprindelse og anlæggelse, hvor helheden af forhuse med tilhørende, oprindeligt fritliggende, udhuse er en vigtig del af det samlede miljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Grønnegade 20 knytter sig til ejendommen som en integreret del af fortællingen om Troenses kultur- og udviklingshistorie, hvor den planlagte landbebyggelse med velanlagte, små bebyggelser stod som en samlet ramme om frugtavl og skibsfart. Dette kan aflæses i grundens traditionelle disponering og bebyggelsesstruktur med et nord-syd orienteret længehus, et sidehus, en forhave og den langstrakte brugshave bagved. Grundenes tætliggende struktur, der blev fastlagt i midten af 1700-tallet, vidner om, at Grønnegade 20 hører til Troenses ældste bebyggelse.

Endvidere er der kulturhistorisk værdi ved forhusets enkle og traditionelle bindingsværkskonstruktion med løsholter, dokker, halvranker og krumme stormbånd samt stråtaget med halmmønning, der vidner om at Grønnegade 20 oprindeligt blev opført som en beskeden fæstebolig med stald og lo under Valdemar Slot. Hertil kommer den aflæselige udviklingshistorie i forhusets konstruktion og ydre form med udvidelser i grundmur. I takt med, at Grønnegades beboere blev mere velhavende, på grund af frugtavl og skibsfart, blev husene forbedret. Bestræbelserne på at gøre Grønnegade 20 finere kan ses i facadens profilerede sugfjæl og de afskårne bjælkeender mod vejen, hvorved huset fremstod mere repræsentativt udadtil, hvilket vidner om en ejer, der har ønsket en bygning af ekstra repræsentativ karakter, der ikke stod tilbage for gadens øvrige bygninger.

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til de genkendelige træk af den ældre rumplan med køkken mod haven/sidehuset og forstue og stue mod gaden, hertil kommer de bevarede ældre bygningsdele og -detaljer, herunder de synlige bjælker med ældre loftsbrædder imellem, dørgreb, beslag samt vinduernes stormkroge og anverfere.

Arkitektonisk værdi

Ejendommens arkitektoniske værdi knytter sig til forhusets langstrakte bygningskrop og den store ubrudte tagflade mod vejen, som giver huset en soliditet, der sammen med facadens taktfasthed, skorstenspiberne, de mange vinduespartier samt den detaljerede hoveddør giver bygningen et elegant og roligt udtryk. Dertil kommer det tilbyggede, grundmurede sidehus, der med sit stejle, udbrudte tegltag fint indordner sig forhusets geometri og dermed fuldender ejendommens helstøbte udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links