Havnesmedjen i Rønne ligger på Munch Petersensvej 10 i Bornholms Regionskommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Havnesmedjen er opført i 1735 som ammunitionshus for borgervæbningen, Rønne borgerkompagni. Det var tilknyttet vagthuset og artilleriets havnebatteri med voldanlæg. Rønne kommune købte bygningen i 1838 og rev det ned for at genopføre det længere mod vest, hvor det stejle 1700-tals tag formentlig blev afløst af den nuværende tagform. Bygningen blev brugt som pakhus frem til omkring 1887, hvor det blev indrettet til havnesmedje for Bornholms Maskinfabrik. I perioden 1895 til 1903 var der livlig aktivitet, da maskinfabrikken producerede mange jernskibe. Den fungerer fortsat som smedje, men nu for pensionerede smede.

Beskrivelse

Havnesmedjen ligger ved Rønne Havn på hjørnet af Munch Petersens Vej og Sverigesvej med udsigt ud over østkajen og Øresund. Mod vest er en lille, ældre toiletbygning og den større toldkammerbygning. Foran smedjen mod syd er der et lille anlæg med bænke, græs samt skulpturer. Havnesmedjen er en syv fag lang bindingsværksbygning med sorttjæret tømmer og rødkalkede tavl. Sydsiden har uensartet bindingsværk, mens nordsiden har regelmæssigt. Bygningen hviler på en sort sokkel af syld- og kampesten og afsluttes af et rødt, halvvalmet, opskalket tegltag med to meget høje skorstenspiber i rygningen med sokkel og dekorative udkragninger øverst. Hele vestgavlen er grundmuret og rødkalket og den østlige gavltrekant ligeså. På bygningens sydside er en tofløjet port med ganglåge samt tre større fladbuede støbejernsvinduer. I øst- og vestgavlen sidder henholdsvis tre og to mindre, men lignende støbejernsvinduer samt i vestgavlen et enkelt torammet vindue af træ. I østgavlen ses desuden en nyere lem. Alle vinduer, port, dør samt luge er blåmalede. Over porten hænger et større skilt med påskriften Skibs- og Havnesmedie. I det indre er et større rum indrettet til smedeværksted med en stor esse i midten. I vestgavlen et lille rum samt et lille depot i den østlige del. Der er ældre bræddegulv samt støbt gulv. Væggene er kalkede og der er ældre bræddeloft mellem synlige bjælker. Tageetagen er uudnyttet og fremstår med understrøget tag.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for havnesmedjen knytter sig til dens beliggenhed på Rønne havn, hvor den står som et vidnesbyrd om det før så aktive liv i Rønne havn. Hertil kommer havnesmedjens beliggenhed overfor den tidligere toldbod og tolderbolig på Toldbodgade, der sammen med havnesmedjen vidner om Rønne havns historie.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for havnesmedjen knytter sig i det ydre til bygningens opførelse i bindingsværk med gennemstukne bjælkeender, de røde tavl, tømmeret der hviler direkte på stenfundamentet samt det opskalkede tag vidner om at bygningen er genopført i 1800-årerne. Den traditionelle konstruktion med gennemstukne bjælkeender blev brugt på Bornholm helt frem til 1900-årerne og den røde farve er særlig for den vestlige del af Bornholm. Den grundmurede vestgavl samt det uregelmæssige bindingsværk på bygningens sydside vidner om manglen på egetømmer på Bornholm i 1800-tallet. Manglen på tømmer gjorde, at kun det fornødne blev anvendt, dvs. uden fodtømmer og gavlknægte, som ellers havde været traditionelt for Bornholmsk byggeskik. Også på grund af bybrande begyndte man at tage nye byggematerialer i brug. Hertil kommer de høje og kraftige skorstenspiber med dekorative udkragninger i det ellers ubrudte tag, porten med ganglåge, støbejernsvinduerne og den lukkede nordside, der vidner om, at bygningen har været brugt til industri og håndværk. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi til det store rum, der domineres af den kraftige esse i midten. Hertil kommer den uudnyttede tagetage samt lugen i østgalven, der vidner om at tageetagen blev brugt til opbevaring.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til den enkle og klart definerede bygningskrop med halvvalmet tag og facaden delvis i bindingsværk, der sørger for at bygningen fremstår velproportioneret og markant. Bygningens farveholdning med de røde tavl mod det sorte tømmer og de blå vinduer og døre giver en dramatisk kontrastvirkning, der sammen med de markante skorstenspiber, giver bygningen et imposant udtryk, hvor pyntelige detaljer underlægges et yderst pragmatisk regelsæt med undtagelse af skorstensdekorationerne, der understreger skorstenenes betydning.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links