Havnevej 5, Skælskør ligger på Havnevej 5 i Slagelse Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bygningen blev opført i 1849 som et sidehus til forhuset beliggende Algade 3.

Beskrivelse

Det fredede hus ligger midt i den ældre del af Skælskør, ned til havneløbet, og er en del af en kort, sammenhængende husrække.Bygningen er grundmuret, opført i to etager og afsluttet af et heltag. Murene er pudsede og gulmalede med lav, sort sokkel og hvidmalet kordon- og hovedgesims. Taget er belagt med røde vingetegl, der kun brydes af få udluftningshætter og ældre støbejernsvinduer, og i tagrygningen ses tre gule skorstenspiber med sokkel og krave. I bygningens midterste fag findes i begge langsider en blåmalet fyldingsdør, der mod gaden er ældre og har en rude i den øverste del, mens gårdsidens dør er en nyere, flammeret dør. Vinduerne varierer i størrelse og udformning, heriblandt er de fleste udført som småtopsprossede, torammede vinduer. I facadens stueetage ses korspostvinduer med en enkelt sprosse i de nederste rammer. De fleste vinduer er sat under fladbuede stik, og vinduerne i stueetagen har murede sålbænke. I det indre indeholder bygningen i stueetagen en lejlighed mod nord og opbevaringsrum mod syd, der er i forbindelse med et forhus mod Algade. På førstesalen er en stor lejlighed. Der er bevaret en delvist ældre grundplan med gennemgående forstue med trappe til førstesalen, og i lejlighederne er den langsgående hovedskillevæg bevaret. I stueetagen er overflader og bygningsdetaljer i store træk nyere, mens førstesalens lejlighed har en del ældre bygningsdetaljer, herunder trappen, fyldingsdøre med ældre detaljer og gerichter samt bræddegulve og vinduernes anverfere og stormkroge. Tagetagen er uudnyttet og her ses den oprindelige tagkonstruktion med understrøgne tagsten.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til den centrale placering, hvor det fredede hus sammen med gadens øvrige velbevarede bygninger udgør en vigtig del af Skælskørs ældste bydel. Hertil kommer, at de øvrige bygninger sammen med havneløbet er med til at skabe en unik stemning omkring den fredede bygning.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til, at bygningen ved sit enkle udtryk og volumen underlægger sig det store forhus mod syd, og herved er det stadig muligt at aflæse, at bygningen en overgang har fungeret som et simpelt sidehus med sekundære funktioner til forhuset i Algade. Dette afspejles tillige ved bygningens tilfældige vinduessætning. I det indre er der kulturhistorisk værdi i den delvist ældre grundplan med en gennemgående forstue og en på traditionel vis uudnyttet tagetage. Hertil kommer den antageligt senere indretning til lejligheder, der på traditionel vis er forsynet med en række mindre rum på hver side af den langsgående hovedskillevæg, ligesom placeringen af stuer mod gaden og køkkenet mod gården er traditionel. Hertil kommer de bevarede, ældre bygningsdetaljer, som vidner om bygningens alder, herunder trappen med drejede balustre, fyldingsdøre med gerichter, bræddegulve samt vinduernes anverfere og stormkroge. Endvidere gælder det den bevarede tagkonstruktion og det understrøgne tag.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi relaterer sig til det enkle og velproportionerede bygningsvolumen. De vandrette, hvidmalede gesimser og de ubrudte tagflader sørger for, at der er en overordnet horisontal opdeling af langsiderne. Farveholdningen har tillige stor arkitektonisk værdi, hvor kontrasten mellem de gulmalede mure og de hvidmalede vinduer og gesimser er med til at fremhæve disse. At dørene er mørkeblå gør, at disse træder tilbage i muren, og dermed skabes en enkel dybdevirkning. Hertil kommer de gulkalkede skorstenspiber, som harmonerer med murene.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links