Husby Klitvej 33 ligger på Husby Klitvej 33 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Gården ligger i rækken af store gårde i Husby Klit nordvest for Veststadil Fjord uden sommerhusudstykninger. Det er en karakteristisk firelænget strandgård fra 1800-tallet, opført i hårdtbrændte røde og gule sten med strå- og eternitbeklædte tage.

De fire længer er placeret med stuehuset mod syd og en stor lade mod nord. Herimellem ligger mod vest kostalden og mod øst en portlænge med stald mod nord og oprindeligt med udhus mod syd. Disse udhusrum er senere inddraget til en udvidelse af aftægtsboligen i stuehusets østende. Stuehuset og den store lade har halvvalmede gavle og vest- og østlængerne er sammenbyggede hermed. Mellem længerne ligger en strandstensbelagt gård. Stuehus og østlænge er ældst, iflg. BBR-oplysningerne fra 1815, men formentlig lidt senere. Vestlængen og laden er efter det oplyste fra 1912. Stuehuset har tre skorstene, vinduer med kitfals og to symmetrisk placerede tofløjede indgangsdøre. Den østlige indgangsdør fører ind til en forstue og den vestlige indgang fører ind til bryggerset.

Stuehusets indretning er karakteristisk med den daglige beboelse i midten, bryggers m.m. mod vest og aftægtsbolig mod øst. Den tidligere storstue er bevaret og indgår i aftægtsboligen. Derimod er de oprindeligt nordfor liggende gæsteværelser samt del af den østre længes rum inddraget ved etableringen af aftægtsboligen. Stuehusets midterste del er disponeret med stuer og et værelse mod syd samt køkken og spisekammer ind mod gården mod nord. Skillevæggen mellem de oprindelige to stuer er nedtaget, og stuen har i dag to forskellige loftsbeklædninger. I bryggerset har der tidligere været en stor bageovn. Skorstenen til bageovnen er bevaret, men ovnen er nedtaget og der er indrettet et værelse. Fra bryggerset er der fra en mellemgang adgang til kostalden. I stuerne og aftægtsboligen er fyldingsdøre og gerichter samt messingdørgreb og skilte bevaret. I køkkener, bryggers m.m. er revledøre og mange dørgreb bevaret.

I aftægtsboligens stue er trægulvet bevaret, en kakkelovnsniche med dekorationer er bevaret og der kan ses tre "generationer" af vinduer med kitfals. De øvrige gulve i stuehuset er betongulve. I avlslængerne er nogen af de oprindelig trævinduer på et tidspunkt udskiftet med støbejernsvinduer.

Den store lade havde oprindelig en gennemgående køregang, men da hestene i 1960'erne blev erstattet af en traktor, blev den vestlige port tilmuret og indretningen af ladens vestligste del ændret. Mod gården er for nylig isat en ny traditionelt udformet port, som afløsning for en nyere ikke så køn skydeport. Ladens nordside er fra begyndelsen opført med en bræddeklædt stolpekonstruktion, jf. den tidligere ejer. I portlængen er den sydlige del, som tidligere omtalt, inddraget i aftægtsboligen. I portgennemkørslen er strandstensbelægning. Der er døre imellem alle gårdens længer, således at det ikke er nødvendigt at gå ud, for f.eks. at komme fra stue til stald.

Vest for gården ligger et udhus fra 1922, opført i samme materialer som gården. Udhusets nordgavl er i bindingsværk. Der er for nylig isat en ny traditionelt udformet dør til afløsning af en tidligere. Mellem udhus og gård har der været en ensilagegrav, som i nærmeste fremtid vil blive fyldt op. Nord for udhuset findes en mur, som har afgrænset møddingen mod syd og vest. Endelig ligger der nordøst for gården en stor spånklædt lade med eternittag samt en tilbygning mod nord og et halvtag mod vest. Laden er meget markant og fungerer som landkending i området.

Klitten vest for gården er omfattet af klitfredning. Nordvest for gården findes et naturfredet område. Gården er angivet med høj bevaringsværdi.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links