Jens Eyberts Plads 6 ligger på Jens Eyberts Plads 6 i Dragør Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Jens Eyberts Plads 6 er opført i 1700-tallet af styrmand Niels Nielsen. Det brandtakseres første gang i 1793 og var formentlig opført helt i bindingsværk. Bygningen blev delvist grundmuret i begyndelsen af 1800-tallet. I samme århundrede indrettes tageetagen til beboelse. I 1953 påbygges to tagkviste. Meget inventar er doneret til det lokalhistoriske museum, hvor det står udstillet. Bygningen brændte i 1976, men blev istandsat samme år, hvor endnu en tagkvist blev påsat.

Beskrivelse

Jens Eyberts Plads 6 ligger ud til pladsen i Dragørs gamle bykerne. Bygningen ligger øst-vestvendt og er sammenbygget med nabohuset mod øst. Syd for huset og langs med pladsen ligger en grundmuret bygning med teglhængt heltag, som ikke er fredet. De to bygninger forbindes af et brunt, lodretstillet plankeværk, hvori der sidder en låge. Mod syd og langs Christian Mølstedsgade afsluttes grunden af et lignende plankeværk. På hovedhusets vestside ligeledes ud mod pladsen ses en lille have, der er indhegnet af et brunt stakit med låge. Bygningen er et længehus i én etage i både grundmur og bindingsværk. Bygningen hviler på en sorttjæret og sokkel og afsluttes af et stråtækket heltag med kragetræer og tre tagkviste i den sydlige tagflade. Taget er halvvalmet mod vest og opskalket tagskæg på nordsiden. I rygningen ses en muret skorstenspibe med sokkel og krave. Over de to vestre fag er en gavlkvist. Under kvisten er bygningen af bindingsværk med gulkalkede tavl og sort tømmer. Sydfacaden er grundmuret, vandskuret, gulkalket og med sort sugfjæl. Vestgavlen er grundmuret, vandskuret og gulkalket med en bevaret tagrem og en nyere, maskinskåret hjørnestolpe mod syd. Nordfacaden er både af bindingsværk og grundmuret. Den østre del er grundmuret, men der ses bjælkeender. Tagremmen er ligeledes synlig. Den vestre del af bygningen er i bindingsværk med vandskuret, gulkalket murværk og sorttjæret tømmer, der mangler en stolpe, men bjælkehovedet er fortsat synlig. Gavltrekanten i gavlkvisten har lodretstillet og sortmalet bræddebeklædning, hvori der sidder en tofløjet og ligeledes traditionelt udført sortmalet luge med hejseværk. Mellem hejseværket og lugen er en mindre rude. På sydsiden sidder to nyere, flammerede halvdøre med diagonalstillet rude af kroneglas i den øverste halvdel. I den nederste halvdel er med en platte med greb i midten og hjørner afskåret i cirkelslag. Dørene er brunlige med røde detaljer. Vinduerne er traditionelt udført, torammede, tredelte vinduer, på nordsiden dog seksdelte. På sydsiden ses stabler til skodder. I gavlen sidder et vindue med gule, blyindfattede ruder. Vinduet omkranses af sort tømmer, hvor der er stabler til luge. I tagfladen sidder fire ovenlysvinduer med sprosser. Alle vinduer er malet brune. Bygningen er inddelt i tre lejligheder. I den vestre ende er en lejlighed med en traditionel ældre planløsning med indgang til en forstue, der fører ind til to stuer mod vest. I den første stue er væggene beklædt med hollandske fliser. Fra forstue er desuden adgang til det nordvendte køkken, hvor der er spor af det gamle ildsted. I forstuen er en nyere trappe til den udnyttede tagetage, hvor der er indrettet værelse og badeværelse. I værelset i gavlenden er hanebåndene blotlagte. I den østre del af bygningen er to lejligheder, én i stueetagen og én på den udnyttede tagetage. Indgang sker gennem en forstue, hvor trappen fører op til den øverste lejlighed, der er et stort rum med køkken mod syd og synlige hanebånd. Stuelejligheden har et større værelse og i den østre ende findes køkkenet. I stueetagen ses flere ældre døre med bevarede greb og gerichter og ældre gulv samt enkelte loftbjælker. Ellers er overfladerne nyere.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Jens Eyberts Plads 6 knytter sig til placeringen i Dragørs historiske bykerne, der konsekvent er anlagt med øst-vestgående gader og nord-sydgående stræder, som dikterer bygningernes placering og deres indbyrdes relationer. Generelt er bygningerne placeret i forlængelse af hinanden i de øst-vestgående gaders længderetning, således at gavlene vender ud mod de nord-sydgående stræder. Ejendommene er endvidere kendetegnet ved sydvendte have- eller gårdarealer, der bryder byplanens regularitet og giver en maksimal udnyttelse af bykernes grundareal. Denne disponering er ligeledes gældende for Jens Eyberts Plads 6, der ligger øst-vestvendt og med sydvendt have og nordsiden mod naboskellet. Hertil kommer bygningens materiale- og farveholdning i det ydre med gulekalkede facader, sorttjæret sokkel og stråtag, der ligeledes er et gennemgående træk i Dragørs historiske bykerne. Hermed udgør Jens Eyberts Plads 6 en integreret del af Dragørs karakteristiske bymiljø. Hertil kommer de bevarede pigstenskanter omkring bygningen, der bidrager til opfattelsen af det traditionelle miljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til Jens Eyberts Plads, som en integreret del af fortællingen om Dragørs kulturhistorie, hvor den velplanlagte bystruktur stod som en samlet ramme om søfart og handel. Endvidere knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningens fremtræden som et typisk Dragør-hus. Et gennemgående træk for denne bygningstype er blandt andet den gulkalkede grundmur og bindingsværk, gavlkvisten mod haven og skorstenspiben i rygningen samt stabler til skodder ved vinduerne. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder vekslen mellem grundmuringen og bindingsværk med synlige bjælkeender, tagremmen, de forskellige sokler samt lugen med udligger, der vidner om bygningens alder og udvikling. Endvidere har hierarkiet mellem Jens Eyberts Plads 6 og de omkringliggende bygninger kulturhistorisk betydning, idet bygningen i både volumen og dets placering på både plads og gade, som muliggør lysindfald fra begge sider, adskiller sig som et finere skipperhus end de omkringliggende huse. Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til de bevarede dele af den ældre grundplan. Hertil kommer de ældre bygningsdele- og detaljer, herunder de ældre døre, vinduerne, de hollandske fliser, loftsbrædder og bjælker samt ildstedet i køkkenet, der er fortæller om bygningens lange historie.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Jens Eyberts Plads 6 knytter sig i det ydre til dens fremtoning med gulkalkede facader, galvkvisten og halvvalmede tag mod vest, der giver huset et karakterfuldt udtryk. Hertil kommer den asymmetriske bygningskrop med gavlkvisten over de vestre fag, der afbalanceres af den resterende del af bygningen mod øst. Sammenholdt med ovenstående kommer bygningens detaljer, herunder den sorte sokkel, profilerede skalke, de flammerede hoveddøre, der giver bygningen et levende og værdigt udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links