Von Ostensgade 6 ligger på Von Ostensgade 6 i Dragør Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

I 1842 nedbrændte de på grunden liggende 1700-talsbygninger: en bindingsværkshovedbygning i ti fag med lerklinede vægge og stråtag og langs grundens vestskel en staldlænge af samme bygningsmåde. Umiddelbart efter branden tilkøbte Christen Andersen Broder sig brandtomten med tilhørende erstatning, men fik af byen anvist byggeplads på fælleden, Nyby 13. I 1846 solgte byen så grunden i Von Ostensgade til skibskaptajn Dirk Carlsen Jans, der lod den nuværende bygning opføre. Huset blev indtegnet til brandforsikring i 1854, hvor det stod i grundmur inddelt i tolv fag og med tegltag, hvori en skifterdækket kvist over tre fag til gaden. Tagrenderne var af zink på sydsiden, af træ på nordsiden. Huset var indrettet til beboelse med indgang fra syd til en forstue og fra baggården til et brænderum i det nordvestlige hjørne af huset. Anden etage mod nord er opbygget i 1935. Tagkvistene er påbygget i midten af dette århundrede. Vinduerne er udskiftet i 1970'erne. Tilbygningen i vest er opført i 1971. Den grundmurede bygning mod øst er opført i 1926 som butikslokale. Da med indgang i midten og et butiksvindue på hver side. Bygningen har fået sit nuværende udseende i 1970'erne.

Beskrivelse

Von Ostensgade 6 ligger på nordsiden af Von Ostensgade i Dragørs ældste bykerne. Bagved bygningen er en flisebelagt gård og et tilbygget enetages sidehus med fladt tag, ligesom der mod øst er tilbygget en enetages bygning med fladt tag. Disse tilbygninger er ikke omfattet af fredningen. Bygningen er inddelt i to lejligheder. Von Ostensgade 6 er en ni fag lang grundmuret bygning, der hviler på en sokkel af syldsten og mod gaden bærer et let opskalket heltag af røde vingetegl med to skorstenspiber med sokkel og krave i rygningen. I tagfladen mod gaden sidder en gavlkvist over de tre midterste fag samt to nyere kviste. Mod gaden er hovedhuset en etage høj, mens gårdsiden er rejst i to etager. Tagfladen mod gården er delvis beklædt med tagpap og røde vingetegl. Murværket fremtræder pudset og gulkalket over den sorttjærede sokkel og afsluttes under tagudhænget af en hvidkalket, aftrappet hovedgesims. Facadens gavlkvist afsluttes øverst af en lav gavltrekant, der er omfattet af et hvidt profileret bånd. Hoveddøren, der sidder i facadens midterste fag, er en nyere tofløjet fyldingsdør. Foran døren er en trappe af granit. I facadens østligste fag er en nyere tofløjet havedør med fyldinger og ruder i den øverste del. Vinduerne er nyere torammede vinduer med tre ruder i hver ramme og klinkesålbænke. Gårdsiden fremtræder ligeledes pudset og gulkalket med nyere torammede vinduer og et enkelt ældre termovindue. I det midterste fag sidder en nyere køkkendør med fyldinger. Ud for østgavlens stueetage er det andet enetages sidehus tilbygget. En ny metaltrappe fører til tagetagens lejlighed. Alle vinduer og døre er grønmalede. I det indre er stueetagens ældre grundplan bevaret i store træk med en gennemgående midterskillevæg, der opdeler bygningen i forstue med bad og stuer mod gadesiden samt køkken, værelse og stue mod gårdsiden. Fra forstuen fører en ældre, afblændet trappe til tagetagen. Fra køkkenet er det udgang til gården mod nord. Der er udgang til det nyere sidehus gennem værelset. Stueetagen fremstår med både nyere og ældre overflader og bygningsdele, herunder af ældre klinkegulve og nyere traditionelt udførte bræddegulve. Væggene er enten pudset og malet eller beklædt med malet strukturvæv. Der er bevaret ældre fyldingsdøre med gerichter og beslagværk og vinduerne mod facaden har inderskodder med fyldinger i lysningerne. Skorstenen er ligeledes bevaret i det indre. tagetagen har en ældre planløsning fra midten af 1900-tallet. Rummene fremstår overvejende med nyere parketgulve og listebeklædte skråvægge og lofter, dog er der bevaret flere ældre fyldingsdøre, hvoraf flere er afsyrede. Vinduerne har forsatsrammer eller koblede rammer.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Von Ostensgade 6 knytter sig til placeringen i Dragørs historiske bykerne, der konsekvent er anlagt med øst-vestgående gader, og nord-sydgående stræder, som dikterer bygningernes placering, og deres indbyrdes relationer. Generelt er bygningerne placeret i forlængelse af hinanden i de øst-vestgående gaders længderetning, således at gavlene vender ud mod de nord-sydgående stræder. Bygningerne er endvidere kendetegnet ved sydvendte have- eller gårdarealer. Denne disponering ses ligeledes i ejendommen Von Ostensgade 6, der er anlagt tilbagetrukket fra gadelinien med et sydvendt gårdareal og en mindre gård på den nordlige del af grunden. Hertil kommer bygningens ydre materiale- og farveholdning med pudset, gulkalket, murværk, hvid gesimser og sorttjærede sokler samt rødt tegltag, der ligeledes er et gennemgående træk for bebyggelsen i Dragørs historiske bykerne. Hermed udgør Von Ostensgade 6 en integreret del af Dragørs autentiske og stemningsfulde bymiljø og udgør tillige en væsentlig del af bebyggelsen i Von Ostensgade.

Kulturhistorisk værdi

Von Ostensgade er opkaldt efter Johan Christian von Osten, der var cancelliråd, birkedommer, birkeskriver og skrifteforvalter i Amager Birk 1830- 1860. Johan von Osten skænkede Dragør By et legat, von Ostens legat, på 1500 rigsdaler. Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til ejendommen, som en integreret del af fortællingen om Dragørs kulturhistorie, hvor den velplanlagte bystruktur stod som en samlet ramme om søfart og handel. Byens stigende velstand i slutningen af 1700-tallet gjorde, at de førhen dominerende bindingsværksbygninger blev omsat i grundmur eller helt udskiftet med murede bygninger. Hertil kommer branden i 1842, hvor 18 huse i Von Ostensgade nedbrændte. Her er Von Ostensgade 6 et repræsentativt eksempel på et af de grundmurede huse, der blev opført i gaden efter branden. Endvidere knytter den kulturhistoriske værdi sig i det ydre til ejendommens disponering med det øst-vestvendte hovedhus anlagt let tilbagetrukket fra gadelinjen, og til bygningskroppen i gulkalket grundmur, afsluttet af hvid hovedgesims, tagfladerne af røde vingetegl og skorstenspiben i rygningen, der er kendetegnende for Dragørs byggeskik fra 1830'erne og frem. Den kulturhistoriske værdi for ejendommen knytter sig i det indre til de bevarede dele af den ældre grundplan med den gennemgående midterskillevæg, der opdeler bygningen med forstue og stuer mod gaden samt køkken og bad mod gårdsiden. Hertil kommer alle de bevarede ældre bygningsdele og – detaljer, herunder klinkegulve, trappen, skorstenen, fodpaneler, fyldingsdøre med gerichter og beslagværk samt vinduernes inderskodder. Placeringen af skorstenen vidner endvidere om, at køkkenet før i tiden også lå på det samme sted som i dag.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Von Ostensgade 6 knytter sig i det ydre til den fritliggende bygningskrop, hvor den let tilbagetrukne placering sammen med facadens symmetriske opbygning omkring den brede gavlkvist og den enkle, klare farveholdning giver huset et herskabeligt og karakterfuldt udtryk. Arkitekturen er ærlig i sit udtryk gennem de få materialer og den enkle farveholdning. Særligt de grønmalede vinduer, det gule murværk, den hvide gesims og de røde tagflader giver en skarp, men enkel kontrastvirkning, der træder frem på lang afstand. Den enkle, men markante farveholdning har således stor betydning for det samlede arkitektoniske udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links