Johnsens Gård, Rønne
.
Johnsens Gård, Rønne
.
Johnsens Gård, Rønne
.
Johnsens Gård, Rønne
.
Johnsens Gård, Rønne
.
Johnsens Gård, Rønne
.
Johnsens Gård, Rønne
.
Johnsens Gård, Rønne
.
Johnsens Gård, Rønne
.

Johnsens Gård, Rønne ligger på Storegade 15 A-F og Rådhusstræde 2-8 i Bornholms Regionskommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Gårdens historie går tilbage til begyndelsen af 1700 tallet, men undergik især i 1800-tallet væsentlige ændringer. Gårdens navn refererer til kaptajn, skibsreder og købmand Johnsen, der sejlede på Ostindien, og i begyndelsen af 1800-tallet var ejer af gården.

Beskrivelse

Det store gårdanlæg – bestående af tre fredede, ældre længer og en ny, fjerde længe mod vest – er beliggende på et skrånende terræn tæt ved Rønne Havn. Anlæggets østre længe mod Storegade er til gaden pudset og gulkalket og har rødt tegltag. Facaden er sammenbygget med gavlene på de to tilstødende længer, hvis gavle arkitektonisk er bearbejdet i et formsprog lig østfløjens gadeside. Fløjens facade har en nyere, sidestillet, tofløjet indgangsdør og firerammede, hvidmalede vinduer. Gårdsiden er i bindingsværk med gulkalkede tavl, har firerammede vinduer og tre nyere halvdøre mod gården. Gårdsiden har en "repos" på en høj sokkel med to sandstenstrapper med smedejernsrækværk og -gelændere.

Indvendigt er østlængen indrettet til boliger med nye overflader, dog ses flere genanvendte 1800-tals døre. Tagetagen fremstår uudnyttet. Anlæggets nordlænge er gårdens oprindelige hovedbygning og fungerede tidligere som bolig for købmandsfamilien Johnsen. Længen, der hviler på en høj sokkel, er mod haven i overpudset bindingsværk med tandsnitsfrise, mens gårdsiden som de øvrige længer fremstår i bindingsværk med gulkalkede tavl. Nordlængen har en tofløjet hoveddør samt firerammede vinduer. I gårdsidens nordøstre hjørne ses en "hodda", en lille udbygning på en høj sokkel. Indvendigt er denne længe den bedst bevarede og rigest udstyrede med fyldingsdøre, fyldingspaneler og paplofter med dekorerede lister, men har nyere bræddegulve. I forlængelse af nordlængen ses en toetages tilbygning, "Kikkenborg", opkaldt efter det lille tårnrum, der siden stormen i 1999 er i meget dårlig stand, men som oprindelig var typisk for de store skippergårde i Rønne.

Bygningen er i rød blankstensmur mod vest, mens den mod nord er i overpudset, gulkalket bindingsværk og mod gården i frilagt bindingsværk. Bygningen har to- og firerammede vinduer og i portrummet to tofløjede indgangsdøre. Indvendigt rummer "Kikkenborg" en meget forfalden bolig, hvis stueetage er under istandsættelse uden væsentligt, ældre inventar, mens førstesalen har fyldingsdøre og paneler bevaret. Anlæggets sydlænge, der som nordlængen hviler på en høj sokkel, fremstår mod såvel gade som gård i bindingsværk med sort tømmer og gulkalkede tavl, rødt tegltag, gennemkørselsport og fire indgangsdøre, heraf tre nye med termoruder. Længen har to- og firerammede vinduer fra forskellige perioder. I de to vestre fag en gennemkørselsport i soklens fulde højde, lukket mod syd med en tofløjet revleport med dørfløj. Sydsidens bindingsværk mangler i størstedelen af facaden fyldtømmer, og i den vestre halvdel er bjælkerne hævet. I længens sydside ses fire indgangsdøre, hvoraf de tre er nye enkeltfløjede døre med termoruder, den sidste en ældre tofløjet fyldingsdør. Vinduerne er fire- og torammede uden tværsprosser. I sydlængens gårdside er vinduerne af forskellig typer og alder. I østre hjørne ses en repos med en trappe foran en indgangsdør. Indvendigt har længen meget nyt inventar, dog er enkelte ældre døre bevaret. Anlæggets vestlænge, der ikke er fredet, blev opført i 1973 som erstatning for en ældre længe i dårlig vedligeholdelsesstand. Længen rummer i dag seks moderne lejligheder.

Mellem de fire længer i Johnsens Gård ligger en, meget stor, brolagt gårdsplads med spor af tidligere brønde, udhuse m.v. Vedligeholdelsesstand: Bortset fra Kikkenborgen er hele anlægget velholdt. Kikkenborgen er i så kraftig forfald, at der er tale om vanrøgt, både udvendig og indvendig.

Området er omfattet af en bevarende lokalplan fra 1990, hvis overordnede mål er, at Rønnes centrale byområders karakteristiske bebyggelser og gademiljøer bevares. Ifølge lokalplanens bestemmelser må huset "ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres (herunder udskiftning af vinduer og døre) med mindre byrådet giver tilladelse hertil".

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links