Østkappe bag altertavle. Dommedag.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1500-1520 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Østvæg mod nord. Indvielseskors med den korsfæstede ledsaget af en apostel med skriftbånd.
.

Kalkmalerierne i Smørum Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Dommedag, dagligliv, kirkelige handlinger, bøn og aflad og Kristi lidelse, død og opstandelse. Malerierne viser Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Peter (Apostel), Judas Iskariot (Apostel), Malkus (Tjener), Johannes (Apostel), Pilatus (Statholder), Barbara (Helgeninde), Longinus (Centurion, Kristi korsfæstelse), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Stefaton (Soldat, Kristus korsfæstelse), Dismas/Titus (God røver), Gesmas/Dumachus (Ond røver), Maria (Marthas søster), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring), Josef af Arimatæa (Rigmand, Kristi gravlæggelse), Maria Kleofas (Medlem af Den Hellige Familie), Maria Salome (Medlem af Den Hellige Familie), Nikodemus (Farisær), fabelvæsener og fantasivæsener, engle, djævle, indskrifter, indvielseskors, dyder og laster, narre, gøglere og jøder, dyr, moraliteter, fabler og talemåder. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter og strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad og Stjerne.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Primitiv i malemåde men særdeles usædvanlig udsmykning med mange ualmindelige scener, både fra Kristi lidelseshistorie og dagliglivet, de fleste identificerede, men nogle er endnu ikke tolkede. Derudover er der ved den lige afsluttede indvendige istandsættelse fundet flere samtidige kalkmalerier, der i deres ikke restaurerede stade kan fortælle meget om værkstedets metoder og motivvalg. Blandt disse nyfund, som er blevet restaureret i 2010, er indvielseskorsene med den korsfæstede samt de ledsagende apostle, som fremsiger hver sin del af trosbekendelsen (Credo), særdeles vigtige for forståelsen af indvielseskorsenes forskellige brug.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Hvælvudsmykningen i kor og skib er kraftigt tilsmudset.

Kirken

Smørum Kirke består af romansk skib af marksten med hjørner af limsten, faksekalk og skånsk sandsten. Skibets hvælv er fra 1300-1350. I sengotisk tid er det romanske kor erstattet af det nuværende langhuskor, som er opført i munkesten og med samtidigt hvælv. Tilbygninger er et våbenhus i kridtkvadre mod nord (ombygget men formentlig senromansk), et vesttårn formentlig fra 1300-tallet opført i munkesten og med samtidigt hvælv samt mod syd et sengotisk våbenhus ligeledes af munkesten. Begge våbenhuse er forhøjet i munkesten i 1650.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Egedal Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links