Kamgården ligger på Krengerupvej 6 i Assens Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Det fritliggende stuehus ligger nordøst for de tre sammenbyggede avlsbygninger. Det er bygget stramt symmetrisk med fire fag vinduer på hver side af indgangspartiet, med en stor frontispice med tre vinduer til 1. sal.

Stuehuset er med brændte sten og overkalket i gul farve. Facaderne var tidligere med blåstregning ved de vandrette fuger. Midterpartiet er udover frontispicen fremhævet med hjørnepilastre som understøtter den flade gavltrekant. Omkring denne og i etagehøjde ligger en spinkel hvidkalket gesims. Desuden er de tre midtvinduer fremhævet med brunmalet profilbånd. Vinduerne er i dannebrogsformat, hvor underste rammer har 2 x 3 ruder og 2 x 1 rude den øverste en rude. Vinduerne er brunmalede. Imod gårdsiden er vinduerne fornyet, men overholder format og detaljer. Taget er med røde teglsten og frontispicens tag og flunkerne er beklædt med skifer. Der er fire slanke kakkelovnsskorstenspiber.

Indvendigt står stuehuset intakt og planen stort set uændret. Der er fyldningsdøre og gipsede lofter. Ladelængen ligger mod sydøst og er bygget som en 13 fag agerumslade. Der er store porte i begge gavle til gennemkørsel for vogne. Længen er opført i 1863 i bindingsværk og de to gavle i grundmur. I facaderne er bindingsværket delt i store fag. De er med dobbelte løsholter, hvor under- og overtavl har tre dokke. Den midterste tavl har en dok. Bindingsværkstypen forekommer sædvanligvis nord for Middelfart. Bindingsværk, lemme og porte er brunmalede og under- og mellemtavl gulkalkede. Overtavl er hvidkalkede. Taget blev lagt med eternitplanplader i 1929.

Staldlængen mod sydvest er opført i 1865. Dens bindingsværk er som ladens. I den ene ende er indrettet hestestald og i den anden ende kostald. I hestestalden indgår genbrugstømmer fra den udflyttede gård. Den lå på den anden side af vejen. Længens bindingsværk afviger fra det normalt gængse på Fyn. Her er bindingsværket i halvtømmer sat på som pynt uden på den grundmurede facade.

Portlængen mod nordvest er opført i 1866. Bindingsværket er som de øvrige længers, men med en del genanvendt tømmer. Over porten er en statelig tårnbygning. Den markerede stedet og ejerens rigdom. Mod gården er længen i bindingsværk, og mod gaden er længen og tårnbygningen i gulkalket grundmur. Et hvidkalket tandsnitbånd indrammer gavltrekanten, hvor under der er to halvcirkelformede støbejernsvinduer. De to portfløje står ind i gadeporten. Mod sydvest er i længen indrettet en svinestald, som fortsætter ud i en kampestenbygning, der formentlig er opført omkring 1900-tallet. Portlængen har været indrettet til karlekammer, bryggers, vognport og et mindre rum til redskaber. Mellem bryggerslængen (portlængen) og stuehusets gavl er en lille nyere forbindelsesgang med mælkekælder.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links