Kirkepladsen 3
.

Kirkepladsen 3 ligger på Kirkepladsen 3 i Tønder Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Forhuset blev opført i begyndelsen af 1700-tallet, og gennem brandtaksationerne kan det føres tilbage til 1744. Forhuset bestod oprindeligt af et grundmuret, tolv fags våningshus i to etager med to fløje. I 1788 blev østfløjen på fem fag nedrevet og en grundmuret, toetages bygning på seks fag blev rejst i stedet. Omtrent på samme tid blev vestfløjen, tre fag lang og i bindingsværk, ombygget til et enetages hus på fire fag i både grundmur og bindingsværk. Det formodes, at østfløjen ligeledes har undergået forandringer i 1819 jævnfør murankrene, men hvori de bestod, er uvist. Forhuset blev restaureret i 1947, hvor egetræsoverliggerne i facadens vinduer blev fjernet, og vestfløjen blev forkortet til to fag.

Beskrivelse

Kirkepladsen 3 ligger i det nordøstligste hjørne af Kirkepladsen bag Tønder Kristkirke, som en del af en husrække, hvor bygningerne har relation til kirken. På bagsiden af ligger to sidehuse vinkelret på forhuset, som dog ikke er omfattet af fredningen. Bygningen fungerer som præstebolig for den danske præst ved Tønder Kristkirke. Det otte fag lange forhus er grundmuret i to etager over en kælder. Murene fremstår i rød blankmur med en sortmalet sokkel på bagsiden af forhuset. Heltaget i røde teglsten er helvalmet mod øst, i rygningen sidder en skorstenspibe og i tagfladen mod nord sidder to mindre ovenlysvinduer. Over alle vinduer og døre ses halvandenstens stik med undtagelse af bagdøren, der har et buestik. Facaden afsluttes af en gråpudset, profileret gesims. I facaden mod Kirkepladsen ses to døråbninger, et i hvert yder fag, hvor den vestre er en traditionelt udført tofløjet grå- og hvidmalet fyldingsdør med et torammet, opsprosset overvindue. Den østre er en traditionelt udført tofløjet havedør med glasfyldinger og ligeledes et opsprosset, torammet overvindue. I midterfaget på havesiden ses en traditionelt udført kurvehanksbuet, hvidmalet revledør. Vinduerne er hvidmalede, firerammede og opsprosset, den øverste etages vinduer er en smule lavere end stueetagens.

I det indre er den oprindelig planløsning delvist bevaret med en gennemgående diele med ølandsfliser i den vestre ende. Herfra er der adgang til stuer en suite mod Kirkepladsen og køkken mod haven samt til øverste etage via en bred treløbstrappe. På øverste etage ligger en række større rum mod Kirkepladsen og via en gang og en trappe mod haven er der adgang til det østre sidehus øvre etage og forhusets stueetage. Interiørerne er præget ældre og traditionelle overflader, herunder ølandsfliser, trægulve og bræddelofter med synligt bjælkelag. En del ældre bygningsdetaljer er bevaret så som lysningspaneler, fyldingsdøre med bukkehornsbeslag, revledøre med beslag og gerichter, en kakkelovn og vinduesdetaljer, herunder profilerede lodposter og anverfere. I kælderen ses kampestensvægge og fliser.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Kirkepladsen 3 knytter sig til forhusets placering på Kirkepladsen, der i den ene ende smukt indpasser sig i husrækken og i den anden ende afslutter husrækken med det valmede tag, hvilket bevirker, at det er med til at fastholde det traditionelle og karakteristiske bybillede. Husrækken på Kirkepladsen 3-9 udgør et centralt led på pladsen omkring kirken og sammen med de tre øvrige husrækker om Kristkirken, danner disse tilsammen et stemningsfuldt byrum i den centrale del af det ældre Tønder. Bygningen er dermed med til at opretholde et af Tønders ældste og kulturmiljømæssigt set, mest betydningsfulde byrum.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for Kirkepladsen 3 er i det ydre knyttet til murværket, der afspejler de ændringer, som skete i grundmurede bygninger i Tønder i midten af 1700-tallet. Bygningernes opbygning blev mere symmetriske og især detaljeringen ændrede sig, hvilket kom til udtryk i måden, hvorpå man udformede gesimser og vinduesåbninger. I Kirkepladsen 3 ses dette i henholdsvis gadefacadens symmetriske opbygning med en dør i hvert af de yderste fag og vinduernes halvandenstens lige stik i modsætning til den ældre bygning på Kirkepladsen 7-9 (tidl. Kirkepladsen 11), Den Gamle Latinskole, der på vestgavlen har kurvehanksbuede vinduesstik. I det indre er den kulturhistoriske værdi knyttet til den delvist bevarede planløsning med gennemgående diele og en bred, fornem treløbstrappe i det vestre fag, repræsentative stuer en suite mod gaden med stor rumhøjde og fine bygningsdetaljer så som lysningspaneler og køkken mod haven. Stueetagens repræsentative karakter tydeliggøres ved, at rummene på den øverste etage har en mindre loftshøjde og mindre vinduer, hvilket bevirker, at rummene ikke fremstår så velbelyste som stueetagens stuer. Hertil kommer de mange traditionelle bygningsdetaljer, herunder fyldningsdøre med greb, hængsler og beslag, gerichter og vinduesdetaljer.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Kirkepladsen 3 er i det ydre knyttet til den aflange, velproportionerede bygningskropmed taktfast placerede vinduer, symmetrisk placerede døre og det valmede tag, der mod øst på elegant vis afslutter husrækken. Forhuset fremstår således både som en selvstændig bygning og som en del af en arkitektonisk helhed. Hertil kommer, at forhusets udtryk er enkelt med få dekorative elementer så som halvandenstens stik over vinduerne, der tydeliggøres af den røde blankmur. Bygningen fremstår rolig og afspejler en solid håndværksmæssig tradition.

I det indre er den arkitektoniske værdi knyttet til de mange enkle snedker- og smedearbejder, der ligeledes vidner om en solid håndværksmæssig tradition og derved skaber sammenhæng mellem forhusets ydre og indre.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links