Kirkepladsen 7-9
.
Kirkepladsen 7-9
.

Kirkepladsen 7-9 ligger på Kirkepladsen 7-9 i Tønder Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Forhusets historie kan føres tilbage til 1646, hvor det bestod af en bindingsværkbygning på ni fag. I 1750 blev huset ombygget og forlænget mod vest, så det blev sammenbygget med Den Gamle Latinskole, tidligere Kirkepladsen 11. Bygningen fremstod herefter i 12 fag, hvor bagsiden var i bindingsværk Facaden mod gaden blev grundmuret og forhøjet til to etager. Forhuset fungerede som bolig for latinskolens rektor indtil omkring 1800, hvor rektoren flyttede til Smedegade 16. Herefter blev huset brugt som bolig for diakonen. I nyere tid er forhusets bagmur blevet skalmuret med undtagelse af de to vestligste fag, der stadig står i bindingsværk. Forhuset har været udsat for et skimmelsvampangreb og har gennemgået en restaurering i nyere tid.

Beskrivelse

Kirkepladsen 7-9 ligger i det nordøstligste hjørne af Kirkepladsen bag Tønder Kristkirke, som en del af en husrække, hvor bygningerne har relation til kirken. På bagsiden ligger en nyere tilbygning, hvortil der er afgang via en glasgang, som dog ikke er omfattet af fredningen. Bygningen har tidligere fungeret som præstebolig for en af de danske præster ved Tønder Kristkirke. Det otte fag lange forhus er grundmuret i to etager over en kælder. Murene fremstår i rød blankmur i krydsforbandt med undtagelse af de to vestligste fag på havesiden, der er i bindingsværk. Heltaget er af røde teglsten. I den nordlige tagflade sidder tre pultkviste og seks mindre tagvinduer. Over facadens vinduer ses halvandenstens stik over et skifte, mens der over dørene og vinduerne mod haven ses buestik. I etageadskillelsen ses syv murankre og under hovedgesimsen ses ni murankre. Facaden afsluttes af en profileret, muret gesims af formsten. Mod Kirkepladsen ses to døråbninger i hvert af de yderste fag, hvor den vestre er en flammeret grå- og hvidmalet dør med et halvcirkulært overvindue med sprosser. Den østre er ligeledes flammeret, men med sidefløj og femdelt overvindue. På havesiden ses tre døråbninger, hvor den midterste er dækket af glasgangen til den nyere tilbygning, mens de to andre udgøres af traditionelt udførte havedøre med glasfyldinger i den øverste del. Vinduerne i stueetagen er firerammede og hvidmalede med tværsprosser, øvre etage og havesidens vinduer er torammede og en smule lavere end stueetagens.I det indre er den ældre planløsning delvist bevaret med en forgang i den vestre ende, hvorfra der er adgang til naboejendommen, Den Gamle Latinskole og via et mindre rum til det vestligste af rummene. I den østre ende er der via en klinkebelagt forgang adgang til stuer en suite mod gaden, udgang til have, nedgang til kælder og en trappe til øvre etage. Køkkenet ligger mod haven. På den øverste etage er bevaret en midterskillevæg med mindre rum mod gaden og et stort rum mod haven. Interiørerne er præget af en nyere restaurering med både traditionelle og nyere overflader, herunder flere traditionelt udførte fyldingsdøre med greb, glatte døre, gerichter og trægulve. Der er dog bevaret enkelte ældre fyldingsdøre, gerichter og delvist synlige bjælker. I kælderen ses klinkegulv og kampestensvægge.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Kirkepladsen 7-9 knytter sig til forhusets placering på Kirkepladsen, hvor det smukt indpasser sig i husrækken, hvilket bevirker, at det er med til at fastholde det traditionelle og karakteristiske bybillede. Husrækken på Kirkepladsen 3-9 udgør et centralt led på pladsen omkring kirken og sammen med de tre øvrige husrækker om Kristkirken, danner disse tilsammen et stemningsfuldt byrum i den centrale del af det ældre Tønder. Bygningen er dermed med til at opretholde et af Tønders ældste og kulturmiljømæssigt set, mest betydningsfulde byrum.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for Kirkepladsen 7-9 er i det ydre knyttet til forhusets murværk, som afspejler de ændringer, der skete med grundmurede bygninger i Tønder i midten af 1700-tallet. Bygningernes opbygning blev mere symmetrisk og især detaljeringen ændrede sig, hvilket kan ses i gesimserne og vinduesåbningerne. I Kirkepladsen 7-9 ses det i henholdsvis gadefacadens symmetriske opbygning med en dør i hvert af de yderste fag og vinduernes halvandenstens lige stik. Hertil kommer udformningen af hovedgesimsen, der er muret af to kantstillede sten, hvor den nedre har en dyb hulkehl og den øvre en kvartstaf, hvilket var en ret udbredt gesimsprofil i Tønder i midten af 1700-tallet. I det indre er den kulturhistoriske værdi knyttet til den delvist bevarede planløsning med en dyb diele, adgang til kælder og den øverste etage via en trappe samt midterskillevæg på både begge etager. I stueetagen ligger stuerne en suite mod gaden og de mindre rum samt køkkenet ligger mod haven. På den øverste etage ligger en række rum mod gaden, mens siden mod haven stort set udgøres af et stort rum. Hertil kommer de få ældre bevarede bygningsdetaljer, herunder en enkelt fyldingsdør med greb, hængsler og beslag samt vinduesdetaljer, herunder profiler, der vidner om, hvordan forhuset tidligere har set ud.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Kirkepladsen 7-9 er i det ydre knyttet til den aflange, velproportionerede bygningskrops form med taktfast placerede vinduer, symmetrisk placerede døre og rødt heltag, herunder især den ubrudte tagflade mod syd. Forhuset fremstår således både som en selvstændig bygning og som en del af en arkitektonisk helhed. Hertil kommer, at bygningens udtryk er enkelt med få dekorative elementer, så som halvandenstens stikket over vinduerne, murankrene og den profilerede hovedgesims, der understreges af den røde, blanke mur. Bygningen fremstår rolig og afspejler en solid håndværksmæssig tradition.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links