Kongsmark gamle Skole ligger på Gammel Skolevej 6 i Tønder Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

I 1800-tallet blev mursten mere almindelige, og på Rømø var man, som i resten af den sydvestlige del af Sønderjylland, meget hurtig til at anvende grundmur, grundet den store mangel på træ og påvirkningen fra Tyskland. Sten og kakler blev ofte importeret fra Tyskland og Holland, men også fremstillet i byer langs den jyske vestkyst, mens kalk til mørtel blev fremstillet på Rømø af muslingeskaller, der gav en særlig stærk mørtel.

Da Rømøs industri i starten af 1900-tallet flyttede til de større byer på fastlandet faldt befolkningstallet på Rømø, og mange huse kom herefter til at stå tomme. Det blev derfor almindelig skik at man, når man manglede bygningsdele, hentede disse fra de forladte huse. Dette betyder, at det i dag er svært at se om de enkelte bygningsdele som eksempelvis vinduer, døre og paneler oprindeligt stammer fra det pågældende hus eller om de tidligere har siddet et andet sted. Skolen blev bygget i 1871 som fem fag lang. Senere blev tilføjet en forstue foran østgavlen, men denne igen blev fjernet i 1979. Bygningen blev anvendt af Skærbæk Kommune til skole helt frem til 1959, hvorefter skolen nedlægges og eleverne flyttes til Sønderby skole. I 1979 gennemgik bygningen en restaurering og blev ændret til beboelse.

Beskrivelse

Bygningen ligger på en mindre villavej på Rømø. Mod gaden indhegnes grunden af et hvidmalet stakit, mens resten af haven afskærmes af høje træer. I haven nord for bygningen ligger en nyere ladebygning, udført som skolebygningen, men da denne ikke er omfattet af fredningen er den ikke nærmere beskrevet i det følgende. Omkring skolebygningen ligger en rande af pigsten. Bygningen er et enetages, grundmuret længehus, med rødkalkede mure og hvidmalet savsnitsgesims samt et halvvalmet stråtag med mønning. I rygningen findes en muret, rød skorstenspibe og i den nordlige tagflade ses en stråtagskvist. I vestgavlen ses hvidmalede murankre og i østgavlen hvidmalede tal, der er udført som årstallet 1871. I østgavlen findes en tofløjet fyldingsdør med revledøre foran som skodder. Bygningen har i begge langsider en række korspostvinduer, der er udført med koblede rammer og i gavlene mindre etrammede vinduer med småtopsprossede ruder. Både vinduer, dør og luger er hvidmalede og sidder under svagt buede murfalse. Ved vestgavlen er tilbygget et lavt skur med tre rødmalede revledøre og et halvtag med sort tagpap. I det indre er ved østgavlen en lille forstue med adgang til et toilet mod nord og en trappe der fører op til tagetagen. Endvidere er der adgang til en stor stue, som optager resten af huset langs sydsiden og fra stuen er adgang til et køkken, der optager hele nordsiden. Overfladerne er nyere men traditionelle, herunder trægulve i stuen og klinker i gang og køkken. I tagetagen er to værelser med åbent op til kip og fritliggende hanebånd.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningens placering på Rømø, i det for øen så karakteristiske landskab med flade græsplæner og få nåletræer.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi relaterer sig til bygningens fremtræden som et typisk grundmuret Rømø-hus, der er orienteret i længderetningen øst-vest. Et gennemgående træk for denne bygningstype er det halvvalmede stråtag med mønningen af tørv, skorstenen med sokkel og gesims, den mindre stråtagskvist, og den klassiske Rømø-gesims, der følger taget og går et lille stykke ind midt på gavlen. Hertil kommer værdien af det lave skur med tre rødmalede revledøre ved vestgavlen, da dette vidner om skolestuens tidligere toiletter, der traditionelt var placeret uden for selve bygningen. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningens bevarede dele af en ældre planløsning, hvor man stadig fornemmer entreen ved indgangen, inden man træder ind i det der engang var en stor skolestue.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig til den enkle form med lave mure og det stejle, afvalmede tag, der med kurver former sig omkring hjørnerne og kvist. Den enkle farveholdning har ligeledes stor betydning for det arkitektoniske udtryk og langsidernes lette kalkning, hvor stenene struktur fornemmes. Hertil kommer de hvide døre og vinduer, der markerer sig i murene. At vinduerne er placeret taktfast og afsluttes af svagt buede stik tildeler tillige bygningen arkitektoniske værdi. Endeligt adskiller den hvidmalede gesims elegant og enkelt murene fra taget, og savsnittet giver en let mønster effekt.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links