Kullerup Præstegård ligger på Ferritslevvej 28 A i Nyborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Kullerup Præstegård er opført omkring 1760 af tømmer fra den nærliggende herregård Juulskovs skove. På havesiden er isat et stykke tømmer med udskåret årstal og initialer: "1605", "CTS" og "KCD". Tømmeret er en dørhammer, der stammer fra en tidligere bygning på stedet. Kullerup Præstegård fungerede som præstebolig for Kullerup Kirke frem til begyndelsen af 1900-tallet, hvor en ny grundmuret præstegård blev opført øst for den gamle præstegård.

Der har hørt avlsbygninger til Kullerup Præstegård, de lå syd for stuehuset og blev nedrevet omkring 1950.

Beskrivelse

Kullerup Præstegård er beliggende i centralt i landsbyen Kullerup som nærmeste nabo til Kullerup Kirke. Bygningen ligger i en have, der er inddelt i en forhave med buske og bede, mens baghaven fortrinsvis er udlagt som græsplæne.

Kullerup Præstegård er en femten fag lang, enetages bindingsværksbygning, den hviler på en lav sokkel, som er delvis grundmuret og delvis af marksten. Præstegården bærer et trekvartvalmet stråtag med halmmønning og kragtræer. I rygningen sidder to ældre skorstenspiber, hvoraf den ene har sokkel og krave, mens den anden blot har en sokkel. Bindingsværket er opstolpet i farven dodenkop og tavlene er pudsede og hvidkalkede. Gavlen mod vest er grundmuret og hvidkalket, mens den østre er i bindingsværk i fuld højde. De tre midterste fag er på begge langsider forhøjet i en helvalmet gavlkvist. Langsidernes og gavlkvistenes vinduer er ældre, torammede vinduer med småsprossede ruder, disse vinduer er tillige overfalsede og har forsirede hjørnebånd. Gavlenes vinduer er en- og torammede vinduer med tre ruder i hver ramme. Under facadens gavlkvist sidder en ældre, tofløjet, flammeret hoveddør, der er grønmalet. Foran døren er en tresidet granittrappe. I havesiden sidder en nyere havedør med termovinduer. I vestgavlen er en nyere køkkendør med diagonaltstillet vindue, og en dør til et separat, offentligt toilet.

Det indre er præget af en ældre planløsning med en langsgående midterskillevæg, der opdeler bygningen i stuer og forstue mod facaden, mens kamre, køkken og bad vender mod havesiden. I forstuen fører en ældre kvartsvingstrappe til tagetagen, hvor der er indrettet et kammer i hver gavlkvist. De to øvrige loftrum er uudnyttede. Her er den ældre og delvis fornyede tagkonstruktion synlig, ligesom undersiden af stråtaget og de fritstående skorstene. Gulvet er dækket med isoleringsmateriale. Interiøret har en nyere, men traditionel materialeholdning, hvor lofter og vægge er pudsede og malede, ligesom der er lakerede bræddegulve af nåletræ. I køkkenet er dog lagt vinylgulv. Der er endvidere bevaret mange senbarokke tofyldingsdøre med underskårne gerichter. Trappen i forstuen har flade balustre med barokke profiler og et kraftigt profileret gelænder. Vinduerne er forsynet med koblede rammer og andre steder med forsatsruder.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Kullerup Præstegård knytter sig til den lidt tilbagetrukne placering fra landevejen, hvor den åbne plads foran skaber luft omkring bygningen og lader den velproportionerede facade komme til sin fulde ret. Hertil kommer præstegårdens beliggenhed i umiddelbar nærhed af Kullerup Kirke, idet de sammen udgør en vigtig del af landsbyens kulturmiljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Kullerup Præstegård knytter sig overordnet til bygningen som en repræsentant for et stuehus i en landsbypræstegård fra 1700-tallet. Hertil kommer bindingsværkskonstruktionen, der er kendetegnet ved stormbånd i yderfagene, korte skråbånd samt dokker i undertavlene og opstregningen i dodenkop, der er karakteristisk for Fyn. Der knytter sig også kulturhistorisk værdi til den gennemgående, helvalmede gavlkvist, der har givet plads til kamre i tagetagen, hvilket vidner om bygningens høje status i lokalmiljøet.

Endvidere knytter der sig kulturhistorisk værdi til bygningens to langsider, hvor havesiden med sine færre vinduer og mere lukkede karakter underordner sig facaden, der med den tofløjede hoveddør og de mange og regelmæssigt placerede vinduer markerer sig som bygningens repræsentative side. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den ældre grundplan med en langsgående hovedskillevæg, der opdeler bygningen i stuer og forstue med trappe mod facaden, og kamre, køkken og bad mod havesiden. Hertil kommer de bevarede ældre bygningsdele og -detaljer, herunder de senbarokke tofyldingsdøre med underskårne gerichter samt forstuens tappe, der vidner om bygningens alder og oprindelse i 1700-tallet.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Kullerup Præstegård knytter sig til den symmetrisk opbyggede facade, centreret om den helvalmede gavlkvist og den tofløjede hoveddør. Hertil kommer det rige og særdeles regelmæssige bindingsværk, der underdeler siderne og understreger bygningens aksialitet. Endelig knytter der sig arkitektonisk værdi til det ubrudte stråtag, der samler det visuelt livlige bindingsværk, hvorved Kullerup Præstegård fremstår med et særdeles helstøbt udtryk.I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig særligt til de senbarokke døre og gerichter samt trappen, der med deres detaljerigdom og høje håndværksmæssige standard forlener rummene med en let herskabelig elegance.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links