Overdrevet på Kulsbjerg Øvelsesplads er i konstant udvikling, fordi man forsøger at skabe de bedst mulige betingelser for en række bestemte dyr og planter. Ved hjælp af græsning og af og til også høslæt prøver man at genskabe en overdrevsvegetation, som er levested for varmekrævende insekter og karakteristiske overdrevsplanter.
.

Kulsbjerg Øvelsesplads er et 496 ha stort militært øvelsesområde nord for Stensved og øst for Vordingborg. Kulsbjerg-området var i århundreder et af Sjællands største overdrev. Det blev brugt af 22 landsbyer i området, som hver sommer havde heste, kreaturer, svin, får og gæs gående på græsgangen. I 1947 blev 10 ha af området fredet for især at sikre de geologiske og geomorfologiske værdier mod grusgravning, bebyggelse mv. I 1970 blev området eksproprieret af Forsvaret, og 85 ejendomme blev nedrevet. Sporene efter ejendommene ses stadig i området.

Området omfatter en række naturtyper som overdrev, moser, søer og løvskov. Hele øvelsesområdet er i de seneste år blevet helårsgræsset af kvæg. Denne natur- og landskabspleje bevarer områdets natur, samtidig med at der skabes de rette landskaber for Forsvarets øvelsesaktiviteter. I de talrige vandhuller yngler padder som stor og lille vandsalamander, skrubtudse, butsnudet frø, spidssnudet frø, springfrø, grøn frø og løvfrø. Bestanden af løvfrøer stammer fra en redningsaktion i perioden 1988-97, hvor man udsatte løvfrøer. I søerne er der desuden fundet bred vandkalv, mens de temporære vandhuller er levested for en art af fereje, der i Danmark kun er fundet ganske få steder.

Orkidéen majgøgeurt har en tusindtallig bestand et par steder i området. Særligt omkring og i de tidligere grusgrave ved Store Kulsbjerg findes en rig natur. Markfirben har her gode bestande, og der vokser en række karakteristiske planter som voldtimian, blåhat, rundbælg og merian. Den sjældne blåhatjordbi lever her sammen med en lang række andre vilde bier. I Langesø har man fundet den forholdsvis sjældne grøn ferskvandssvamp. Der er iagttaget 136 forskellige fuglearter i området.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Vordingborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Det åbne land