Kyseborgstræde 20 ligger på Kyseborgstræde 020 i Svendborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Pakhuset blev opført i første halvdel af 1800-tallet. I midten af 1900-tallet faldt gadesiden og dele af taget sammen, hvorefter gadesiden blev genopbygget, og der blev lagt nyt tag. Vinduerne i gadesiden menes at være isat i denne forbindelse, ligesom til grundmurede tilbygning menes at være opført på dette tidspunkt. Seneste renovering blev udført i 2003, hvor der blev etableret understøtninger af loftsbjælkerne i stueetagen, lagt nye bræddegulve og opsat brystningspaneler. Der blev endvidere indrettet toiletter og køkken i de to tilbygninger i gården.

Beskrivelse

Kyseborgstræde 20 er et pakhus beliggende i Svendborgs gamle bykerne. Bygningen er sammenbygget med nabohuset mod nordvest. På gårdsiden er der to mindre, enetages tilbygninger, den ene i grundmur, den anden i bindingsværk, der ikke er omfattet af fredningen.

Pakhuset er opført i en righoldig bindingsværkkonstruktion i 11 fag og et stokværk med et stejlt, højt heltag hængt med røde vingetegl. Mod gaden er to kastelskviste, og mod gården ligeledes en kastelskvist samt en bred pultkvist. I rygningen er en skorstenspibe med sokkel og krave, og i tagfladen mod gården er der enkelte tagvinduer i støbejern. I de yderste fag mod sydøst er en portgennemkørsel, hvorover der er en gavlkvist på gårdsiden. Siderne har sortopstolpet bindingsværk og gule tavl og står på en høj, sort sokkel af kampesten. På gadesiden ses en ældre, tofløjet revleport med dør og herover en læsseluge. Ved siden af porten er en lille luge, ligesom der i alle kastelskviste er en række luger. På gårdsiden ses to høje, læsseluger placeret over hinanden i gavlkvisten. I gavlen, der er grundmuret, er i gavltrekanten ligeledes luger samt murankre. Vinduerne er mestendels ældre, hvidmalede et- og torammede, opsprossede vinduer. Portrummet er belagt med pigsten og herfra er der adgang til stueetagen via en ny, tofløjet pladedør. Der er bevaret mange ældre hængsler og beslag. I det indre står etagerne åbne med synlige konstruktioner. Stueetagen er indrettet til festlokale og har brunmalede konstruktioner og nyere brystningspaneler. Fra festlokalet er der adgang til det hermed sammenbyggede nabohus via nye pladedøre. Tagetagen står ubenyttet med rockwool udlagt på gipsplader og er åbent til kip, her er store ventilationsrør, der fører til et ventilationsanlæg placeret på loftet over porten. Der er kun adgang til tagetagen via læsselugerne. Bygningen er generelt præget af en traditionel materialeholdning med bræddegulve og pudsede vægge. Vinduerne er forsynet med forsatsrammer. Vinduerne kan ikke åbnes, da de er lukket til med vinkelbeslag.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Kyseborgstræde 20 knytter sig pakhusets beliggenhed i det brolagte og krumme stræde, hvor bygningen, i kraft af sin bindingsværkskonstruktion samt de store kastelskviste, bidrager væsentligt til et autentisk og stemningsfuldt gadeforløb i Svendborgs gamle bykerne.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til den udpræget funktionsbetingede bygningskrop med store kastelskviste og gavlkvist med læsseluger, der klart signalerer bygningens funktion som pakhus. Hertil kommer det righoldige, opstolpede bindingsværk, der er karakteristisk for Fyn. Særligt vidner gavlkvistens overdådige tømmerkonstruktion og de mange kastelskviste om en holden bygherre, der har ønsket et pakhus af ekstra repræsentativ karakter.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den synlige, kraftige tømmerkonstruktion, der vidner om den tunge last bygningen har båret. Dermed udgør Kyseborgstræde 20 en væsentlig repræsentant for 1800-tallets magasinbygninger, der var uundværlige for handlen i Svendborg.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Kyseborgstræde 20, knytter sig i det ydre til bygningskroppen med gavlkvisten mod gården. Pakhusets længde accentueres af de mange kastelskviste, der endvidere fremhæver den høje tagflade på imponerende vis. Hertil kommer den righoldige, taktfaste bindingsværkskonstruktion og den konsekvente placering af luger, der kompositorisk giver bygningskroppen et kontrolleret og funktionelt betinget udtryk, der forankres solidt af den høje kampestenssokkel.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til de åbne rum med synlige konstruktioner, særligt har det høje tagrum, der er åbent til kip, en imponerede rumvirkning.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links