Lille Strandgårdsvej 1 ligger på Lille Strandgårdsvej 1 i Læsø Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Bygningerne er opført ca. 1700-1754, og har tidligere været tækket med tang på alle tre længer.

Beskrivelse

Øst for Byrum på Læsø, tæt ved kysten, ligger Lille Strandgårdsvej 1.

Anlægget udgøres af tre længer opført i spinkelt, sort opstolpet bindingsværk med hvidkalkede tavl. På østlængen er taget tænget med tang og der sidder to traditionelt udformede skorstene i rygningen. De øvrige to længer har stråtag, og den vestlige længe har endvidere en skorsten i rygningen. Gavlene er bræddebeklædte med knægtbåret vandbræt. Vinduerne er opsprossede og udført med kitfals, grønmalede rammer og hvide sprosser. Østlængen har to indgangspartier mod gården med hver et lille bislag, heraf den ene med spidstag og en inskription på gavltrekanten. Dørene er fyldingsdøre og revledøre, som alle er rødmalede.

I det indre er østlængen præget af en traditionel planløsning med bræddegulve og synlige loftsbjælker samt fyldingsdøre.

Miljømæssig værdi

For lille Strandgårdsvej 1 er den miljømæssige værdi knyttet til de tre længers indbyrdes forhold og deres rumdannende virkning omkring gårdrummet, der åbner sig mod syd. Hertil kommer bygningernes placering ud mod det åbne land med marker mod vest og nord, som vidner om bygningernes oprindelige funktion som landbrugsejendom og den uomgængelige funktionelle tilknytning til landskabet.

Kulturhistorisk værdi

For Lille Strandgårdsvej 1 er den kulturhistoriske værdi særligt knyttet til østlængens tangtag udført med vaskervold, som repræsenterer en helt særlig kulturarv, der er unik for Læsø. De tre bygninger udgør en velbevaret sammenhæng, og er som et af få anlæg bevaret som en helhed med stuehus og udlænger. Endvidere fortæller den håndværksmæssige udførelse af vinduer og døre om periodens byggeskik samt farve og materialeholdning.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Lille Strandgårdsvej 1 er knyttet til det samlede anlægs indbyrdes proportionering, med tre veldefinerede længer. Hertil kommer de rolige, taktfaste facader dikteret af bindingsværket, som i beboelseslængen yderligere understreges af de tætsiddende vinduer, hvilket tilsammen med de to bislag på stuehuset er med til at understrege det indbyrdes hierarki imellem de tre længer.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links