Lindegade 9, Christiansfeld ligger på Lindegade 009 i Kolding Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Bygningen blev opført i 1806 og har indtil for få år siden fungeret som daginstitution.

Beskrivelse

Lindegade 9 ligger centralt i Christiansfelds historiske bykerne. Lindegade 9 er et grundmuret forhus i én etage med et sidehus ligeledes i én etage. Bygningen står på en grå sokkel med hvidmalede mursider, profileret hovedgesims og et teglhængt heltag af røde vingetegl. I gårdsidens tagflade sidder tre store, nyere ovenlysvinduer samt en traditionelt udført, nyere kvist med heltag og opsprosset vindue. Mod gaden er bygningen kendetegnet ved en tre fag bred gavlkvist og vridere fra de oprindelige skodder. En bred naturstenstrappe fører op til hoveddøren, der ligesom gavlkvisten er markeret af et halvstensstik. Hoveddøren er en traditionel tofløjet fyldingsdør med trerudet overvindue. Langs trappen sidder på facaden to ældre smedejernsgelændre. På gårdsiden er der indgang gennem sidehuset ad en nyere dør med overvindue. Bygningens vinduer er dels nyere korspostvinduer med tværsprosse, dels nyere torammede og småtopsprossede vinduer, som alle er udført i en tilnærmet kopi af de for Christiansfeld typiske rokokoinspirerede og klassicistiske vinduer. Flere vinduer er med termoruder.

I det indre er bygningen kendetegnet ved en nyere planløsning, rumfordeling og materialeholdning med et udpræget institutionelt præg, herunder et trapperum åbent til kip i sidehuset, beton- og limtræsdragere, klinkegulve og glatte døre med tilhørende gerichter samt systempladelofter. Der er nyere skillevægge i teglsten med strukturprint. Førstesalen er ligeledes åben til kip. Hanebåndene og dele af tagkonstruktionen er muligvis oprindelig eller af ældre dato.

Miljømæssig værdi

Lindegade 9's miljømæssige værdi knytter sig til bygningen som en integreret del af Christiansfelds gamle bydel, der følger en reguleret byplan med to parallelle gader (Lindegade og Nørregade) forbundet af stræder, en central Kirkeplads og den lidt afsidesliggende kirkegård Gudsageren. Alle bygninger i Christiansfeld er individuelle, hvilket blandt andet markeres ved en afstand mellem hver bygning, men hvis sammenhæng er sikret gennem en ensartet, enkel byggestil og en omhyggelig overvejelse af hver bygnings rolle i bebyggelsen, der danner en udtalt helhed.

Kulturhistorisk værdi

Lindegade 9's kulturhistoriske værdi relaterer sig i det ydre overordnet til bygningen som en fysisk manifestation af det velorganiserede herrnhutersamfunds arbejdsomme, fællesskabsprægede og ydmyge livsholdning. Der er således en nær sammenhæng mellem den reformatoriske frimenigheds religiøse overbevisning og lighedsorienterede samfundssyn, der baserede sig på dygtighed, flid og dydighed, og så bygningens arkitektoniske udtryk. Bygningen præsenterer derfor i det ydre en, i Danmark, enestående bygningskultur, der er direkte inspireret af Brødremenighedens andre bebyggelser i Europa, herunder Herrnhut i Sachsen, samt af regionale træk fra Slesvig og Sønderjylland. Hertil kommer, at bygningen indgår som en væsentlig del af Christiansfelds oprindelige, og særdeles velbevarede byplan, der aktuelt er det eneste Herrnhutersamfund i Skandinavien, og et af de mest autentiske og bedst bevarede i Europa.

Hvad angår den særlige byggeskik, ses de Sachsiske træk især i bygningens dybe, klart afgrænsede volumen samt det kvartvalmede tag med høje og slanke kviste. Et særligt regionalt træk ses i den karakteristiske og lokalt producerede, 17 centimeter lange og ganske smalle Flensborgsten, som er anvendt. I det ydre svarer bygningens enkle materialeholdning og prunkløse fremtræden uden nævneværdig dekoration, til brødremenighedens nøjsomme livsholdning. Den efterstræbte orden, disciplin og lighedstanke, viser sig endvidere i det faktum, at bygning, såvel som grunden, er proportioneret omkring et modulsystem, hvis udgangspunkt er otte Hamburg-alen. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede ældre bygningsdele, herunder hanebånd og dele af tagkonstruktionen.

Arkitektonisk værdi

I bygningens ydre knytter den arkitektoniske værdi sig til det fritstående, velproportionerede forhus. Den stramt komponerede facade har med sine få, men markante detaljer, herunder muret indfatning om hoveddøren og gesims, et ærligt og samtidig meget karakterfuldt udtryk. Bygningens samlede udtryk er således roligt og afbalanceret, hvilket understreges af facadens gennemgående symmetri med centralt placeret trappe, dør og gavlkvist, samt af de taktfast placerede vinduer.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links