Januarmorgen med rimfrost langs Liver Å sydvest for Hjørring. Fra sit udspring til udløbet i Jammerbugten løber åen hovedsagelig gennem opdyrket land.
.

Liver Å er 22 km lang og har et opland på 30.334 ha. Det gør åen til både det næstlængste og næststørste vandløb i Hjørring Kommune. Oplandet omfatter 59 vandløb med en samlet længde på 210 km. De mange tilløb giver en stor afstrømning, som ved kraftig nedbør kan få Liver Å til at gå over sine bredder. Det store opland medfører desuden en stor variation i vandføringen, som ligger på ca. 600-9.800 l/s.

Åen begynder sit løb som en forlængelse af Stenvad Å og løber hovedsagelig gennem opdyrkede, drænede arealer, inden den udmunder i Jammerbugten ved Kærsgård Strand. Liver Å vokser fra en bredde på 2-3 m ved sin begyndelse til ca. 16 m ved udløbet. På hele sit løb falder åen ca. 8 m, hvilket er et fald på 0,3 ‰.

Oprensning og kanalisering af Liver Å har medført, at åen er stærkt præget af sandvandring, og store dele af bunden består derfor overvejende af sand. På flere strækninger har åen fine fysiske forhold med naturlige forløb, høller og stryg, veludviklet undervandsvegetation og underskårne brinker.

Odder findes i hele åsystemet, og havlampret og bæklampret gyder begge i åen. Især den nedre del af åsystemet har en god naturtilstand. Her er der fundet rentvandsarter som klobiller af slægten Oulimnius, kuglestrømvandkalv, håret hvirvler, vårfluer af slægten Rhyacophila og fluen Atherix ibis.

Et område på 115 ha omkring Liver Ås udløb blev fredet i 1956. Den nedre del af Liver Å er desuden en del af habitatområdet Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Hjørring Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande