Den imponerende fisketrappe ved Bindslev Gl. Elværk blev opført af kampesten i 1976 for at sikre især laksefisk passage videre op i Uggerby Å.
.

Uggerby Å er med sine 51 km det længste vandløb i Hjørring Kommune og med et opland på 36.283 ha også det største. Oplandet omfatter 53 vandløb med en samlet længde på 197 km. De mange tilløb giver åen en stor vandføring på ca. 1.000-13.500 l/s.

Åen begynder som en forlængelse af Bastholm Mølleå. Her er den 3-4 m bred, men vokser til en bredde på 12-13 m ved udløbet i Tannis Bugt. Fra udspringet og frem til Mosbjerg Dambrug er åen reguleret. På resten af sit løb slynger Uggerby Å sig mere naturligt gennem landskabet og er kun reguleret i begrænset omfang. På hele sit løb falder Uggerby Å 21 m, hvilket giver et gennemsnitligt fald på blot 0,4 ‰.

Naturtilstanden er generelt god, især på strækningen fra Bindslev Gl. Elværk og Mosbjerg Dambrug til udløbet i Tannis Bugt. På denne strækning er der fundet rentvandsarter som slørvinger af slægterne Leuctra og Amphinemura, døgnfluer af slægten Paraleptophlebia og vårfluer af slægten Rhyacophila. Ved udløbet af Ransbæk er der desuden fundet den rødlistede døgnflue Baetis buceratus. Andre rentvandsarter i Uggerby Å er huesnegl, håret hvirvler, strømklobille, søklobille, vårfluen Brachycentrus maculatus og fluen Atherix ibis.

Derudover har Uggerby Å en god ørredbestand, ligesom bæklampret og sandsynligvis også havlampret gyder i åen.

Området øst for Uggerby Ås nedre løb blev fredet i 1964. Fredningen er på ca. 25 ha. Uggerby Ås udløb er desuden en del af habitatområdet Uggerby Klitplantage og Uggerby Ås udløb.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Hjørring Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande