Møllergade 34 A ligger på Møllergade 34 A i Svendborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Møllergade repræsenterede i middelalderen sammen med Gerritsgade de to gamle hovedgader, eller "algader", som mod vest og nord omsluttede den gamle bykerne med Torvet og de to kirker. Navnet Møllergade hentyder til bymøllen, som var placeret uden for den middelalderlige bygrænse ved Møllebækken og Mølledammen.Fra kilderne kendes først navnet Møllergade fra 1503, men det har formentlig været i brug langt tidligere. Møllergade var ubetinget byens hovedstrøg, og det økonomiske opsving, som tog fart i midten af 1800-tallet ses tydeligt i Møllergade. Mange af byens købmænd havde deres ejendomme i Møllergade, og fra hovedbygningerne strakte sig et virvar af sidehuse og pakhuse på skråningen ned mod stranden og havnen. Mange af disse købmandsgårde var i samme families eje igennem flere generationer, herunder familien Baagøe, der ejede Møllergade nr. 34-36.

Forhuset blev opført i 1794, og indgik som en del af den store købmandsgård, der strakte sig over adressen Møllergade 34-36, og bestod af en butik, bolig, brændevinsbrænderi, kornlager, lade, stald og vognport. Det siges, at forhuset i en årrække fungerede som enkesæde til købmandsgården. I 1854 blev forhusets gadeside grundmuret.

Beskrivelse

Forhuset indgår i Møllergades husrække, og er sammenbygget med et sidehus og et baghus, der ikke er omfattet af fredningen. Forhuset er en toetages, grundmuret bygning med høj kælderetage og rødt, teglhængt heltag. I tagfladen mod gaden er en pladebeklædt kvist og mod gården er en grundmuret gavlkvist. Begge kviste er to vinduesfag brede og har afvalmede tage hængt med røde tagsten. I tagfladerne ses endvidere flere, nyere ovenlysvinduer. Facaderne fremtræder med sort sokkel, gulmalede, pudsede mure og hvide pudsdekorationer, herunder vinduesindramninger, kordon- og hovedgesims samt på ydersiden af henholdsvis port- og dørfaget et refendfuget parti afsluttet af et profileret gesimsbånd. De to nordre fag udgøres af et portrum, der mod gaden aflukkes af en ældre, tofløjet port med diamantformede fyldinger. Over portåbningen er et blændet, segmentbuet vinduesparti.

I det søndre fag fører en granittrappe op til hoveddøren, der er en ældre, høj, tofløjet dør med diamantformede fyldinger og et todelt overvindue. Ved siden af hoveddøren fører en delvist indliggende trappe ned til en nyere kælderdør af træ og glas. I den høje kælderetage er endvidere en aflang butiksrude. Facadens øvrige vinduer udgøres af ældre korspostvinduer med opdelt nedre ramme, i karnappen er vinduerne dog nyere, torammede og tredelte. I den delvist synlige sydgavl er et nyere torammet og tredelt vindue og i gavltrekanten ses en rundbuet, indrammet blænding. På gårdsiden er der hovedsageligt nyere vinduer, nogle er af korsposttypen, enkelte er torammede og tredelte. Stueetagens vinduer er forsynet med termoruder. Over portåbningen er et ældre torammet og opsprosset vindue. I kælderetagen er en nyere tofløjet, bræddebeklædt dør med glas i den øverste del. Portrummet er brolagt, dog er der anlagt en asfaltsti oven på brostenene. Portrummets loft er nedsænket og fremtræder ligesom væggene med en for bygningen fremmed bemaling. I portrummets nordre væg fører en nyere fyldingsdør ind i naboejendommen.

Bygningen er indrettet med tre lejligheder, en på hver etage, samt en butik i kælderetagen. Indvendigt fremtræder bygningen med en ældre rumstruktur, hvor trapperummet med den ældre hovedtrappe giver adgang til de enkelte lejligheder. Lejlighederne er indrettet med forstue og værelser beliggende mod gården samt køkken og stuer beliggende mod gaden, mens badeværelset ligger i sidehuset. Indvendigt fremtræder bygningen med en overvejende ældre og traditionel materialeholdning, herunder bræddegulve, pudsede vægge og lofter med stukkatur. Dog er gulvet i køkkener og trapperummet samt hovedtrappens trin beklædt med linoleum. I et køkken er der opsat et nyere systemgipspladeloft og i en gang er der et nyere nedsænket træloft. I trapperummet er ligeledes isat nyere, plane hoveddøre. Der er bevaret flere ældre bygningsdetaljer som fyldingsdøre og paneler. De ældre vinduer er forsynet med forsatsvinduer.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Møllergade 34 knytter sig til bygningens beliggenhed i byens hovedstrøg, hvor den i kraft af sin højde og udsmykkede facade udmærker sig i rækken af byhuse og bidrager væsentligt til den gamle bykernes stemningsfulde gadeforløb.

Hertil kommer, at forhuset er en vigtig del af grundens samlede bebyggelsesmønster med portgennemkørsel, side- og baghus samt en pigstensbelagt gårdsplads, der er en karakteristisk struktur for en købstad.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til ejendommens oprindelige funktion som købmandsgård, der kan aflæses i ejendommens beliggenhed med forhuset ud mod byens handelsstrøg og bagbygningerne placeret på skråningen ned mod havnen, der forsynede købmandsgården med varer. Hertil kommer forhusets herskabelige, klassicistiske ydre, der kommer til udtryk i den karakteristiske solitære fremtoning med høj sokkel og pudsede facader samt den overordnede symmetriske fremtoning mod gaden med refendfuget base, profilerede vinduesindramninger og gesimser og korspostvinduer med opdelte nedre rammer, som er kendetegnende for arkitekturstrømningerne i midten af 1800-tallet. Portfløjenes og hoveddørens elegante, men nedtonede fremtoning med diamantfyldinger er endvidere kendetegnende for klassicismen.

Endelig er der kulturhistorisk værdi ved den nedtonede gårdside, der kun udsmykkes af en enkel muret gesims, og dermed står i kontrast til den herskabelige facade, hvis fornemste opgave var at manifestere ejerens velstand udadtil. Indvendigt knytter den kulturhistoriske værdi sig til den ældre planløsning med en gennemgående hovedskillevæg og værelser og stuer beliggende som gennemgangsrum med de repræsentative rum mod gaden og de sekundære mod gården. Hertil kommer at bygningens bel-etage på traditionel vis er beliggende på første sal med stuer en suite forbundet af dobbelte fløjdøre. Bel-etagen er kendetegnet ved en rigere anvendelse af ældre bygningsdele- og detaljer som profilerede fodpaneler, brystnings- og lysningspaneler, profilerede vinduesindfatninger, en- og tofløjede fyldingsdøre, profilerede gerichter samt loftsrosetter og hulkehlsstuk.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til forhusets traditionelle form som et toetages længehus med portåbning og heltag. Hertil kommer kontrasten mellem den enkle, pudsede gårdside og den repræsentative facade, der er opbygget over et fast kompositorisk greb med portfag, taktfast vinduessætning og en markeret hoveddør. Bygningskroppen udviser et velafbalanceret forhold mellem facadens horisontale lagdeling og horisontale linjer, der ligger i den bevarede del af den refendfugede base, kordon- og hovedgesimsen og endelig i vinduernes markerede sålbænke samt i tværposter og tværsprosser. Det horisontale hovedgreb brydes dog overbevisende af dør- og portåbningens vertikale orientering. Især døråbningen fungerer som et markant element på grund af dørpladens imponerende højde, der understreger bygningens imposante fremtræden. De profilerede pudsindramninger omkring vinduer, dør- og port samler de forskelligartede bygningselementer og det overordnede udtryk er således roligt og velproportioneret med en enkel farvesætning. Af interessante bygningsdetaljer skal nævnes hoveddørens og portfløjenes diamantformede fyldinger samt portens segmentformede overvindue med detaljerige sprosser. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til de højloftede og velbelyste stuer, hvor de traditionelle overflader og bygningsdetaljer tilsammen danner et herskabeligt interiør, der harmonerer med bygningens alder.

Hertil kommer trapperummet med det delte trappeforløb, hvor man først ankommer til det nederste, selvstændige trappeløb for bagefter at blive ført op ad den tilbageliggende hovedtrappe. Dette giver en grandiøs ankomst med en stor rumhøjde.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links