Madam Schmidts Legat
.
Madam Schmidts Legat
.
Madam Schmidts Legat
.
Madam Schmidts Legat
.

Madam Schmidts Legat ligger på Smedegade 9 i Langeland Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Oprindeligt lå byens skole og degnebolig på denne grund som et forhus på 14 fag, hvoraf Smedegade 9 i dag udgør de seks vestligste. Senere blev bygningen benyttet af byens fattigvæsen, og i 1821 blev de vestligste fag brudt ned og genopført som degnebolig. I 1847 købte Madam Jacobine Schmidt den 14 fag lange bygning, og indrettede bolig i de seks vestlige fag. I 1874 overgik Smedegade 9 til en stiftelse, og bygningen blev indrettet med to lejligheder. På et foto af Hugo Matthiessen fra 1916 ses trappen foran hoveddøren med et dekorativt smedejernsgelænder, som nu er forsvundet. På dette fotos ses det også, at bygningen tidligere havde to skorstenspiber, og at taget havde kantforskælling.

Beskrivelse

Forhuset indgår som en del af husrækken i Smedegade, lige nord for kirken i den ældste del af Rudkøbing. Den vestlige gavl ligger er fritliggende ud til en mindre plads, og den er bygget sammen med en høj mur, der indhegner en lille gårdhave mod syd. Forhuset er opført i én etage af brunt opstolpet bindingsværk med okkergule tavl, en høj, pudset og sorttjæret kampestenssokkel samt hvidmalet sugfjæl. Bindingsværket er udført med løsholter og dokker samt i vestgavlen to lange skråbånd. Bygningen afsluttes af et rødt, teglhængt, halvvalmet tag med enkelte ældre støbejernsvinduer, nyere udluftningshætter og en skorstenspibe med sokkel og gesims i rygningen. I facaden findes en grønmalet, tofløjet fyldingsdør med okseøjer, kraftig træindfatning og en støbt trappe med simpelt smedejernsværn. Døren er nyere, men udført traditionelt, sandsynligvis i en kopi af den tidligere. I gårdsiden findes to nyere, grønne revledøre. Bygningens vinduer er alle hvidmalede og hovedsageligt torammede, der er dog et enkelt etrammet vindue i gårdsiden. Mod gaden og i vestgavlen er vinduerne ældre med hjørnebeslag og opsprosset med otte ruder i hver ramme, mens der i gårdsiden er nyere vinduer, som er traditionelt udførte og har fire ruder i hver ramme. Indvendigt er en ældre grundplan delvist bevaret med forstue og stue mod gaden, mens køkken og bad ligger mod gården. Fra forstuen fører en ældre ligeløbstrappe op til tagetagen, der er indrettet med et værelse mod vestgavlen, mens den øvrige del af tagetagen er uudnyttet med udsyn til undersiden af de understrøgne teglsten og den fritstående skorstenspibe. Overfladerne er overordnet traditionelt udført med trægulve i stue og værelser, mens de øvrige rum har nyere klinkegulv, vægge og lofter er pudsede, og der er gipsloft i gavlværelset. Af bevarede ældre bygningsdele skal nævnes fyldingsdøre med gerichter, greb og hængsler samt i køkkenet den tidligere ildstedskappe placeret i forbindelse med skorstenen.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Smedegade 9 relaterer sig til placeringen i den smalle gade, hvor forhuset indgår naturligt i rækken af ældre huse. Hertil kommer den nære placering til kirken og pladsen heromkring samt til den høje mur, der skaber et privat og idyllisk gårdrum bag bygningen.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi relaterer sig til bygningens konstruktion og materialer, idet bindingsværket og det teglhængte, næsten ubrudte tag afspejler en traditionel byggeskik. Forskellen på bindingsværket i facaden og gårdsiden påviser, hvordan man har ønsket at spare på træet mod gården, mens facaden skulle fremstå repræsentativ i gadebilledet. Endvidere knytter værdien sig til de traditionelle bygningsdetaljer som kampestenssoklen, sugfjælen og vinduerne samt hoveddøren med fyldinger, okseøjer og profilerede indfatning. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den delvist bevarede grundplan med en langsgående hovedskillevæg, der adskiller forstuen og stuen mod gaden fra køkkenet mod gården. De enkle og traditionelle materialer, herunder bræddegulve, pudsede vægge og lofter samt fyldingsdørene med alle detaljer, ligeløbstrappen og ildstedskappen i køkkenet er tillige elementer, der afspejler bygningens alder.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til den enkle og velproportionerede bygningskrop, hvis bindingsværk og ubrudte tag naturligt indskriver forhuset i en sammenhæng med den øvrige bebyggelse i gaden. Hertil kommer, at soklen giver bygningen en solid og kraftig base. Farveholdningen er vigtig og skaber kontraster således, at de enkelte bygningselementer træder frem ligesom takten i bindingsværket bliver endnu mere synlig. Hertil kommer facadens detaljer, så som de småsprossede vinduer og den tofløjede fyldingsdør, der med sine detaljer i fyldingerne og den brede indfatning tillige bidrager til bygningens arkitektoniske værdi.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links