Facaden 2011
.
Indgangspartiet 2011
.
Portpartiet 2011
.
Museets skilt 2011
.
Facadeudsnit 2011
.
Facaden 1994
.
Gavlen af østre sidefløj 2013
.
Gårdsiden af vestre sidefløj 2013
.
Gårdsiden af østre sidefløj
.
Facaden omkring 1910
.
Facaden 1973
.
Facaden 2018
.

Mads Lerches Gård ligger på Slotsgade 11 i Nyborg Kommune. Bygningen og omgivelser er fredet.

Bygningshistorie

Mads Lerches Gård, også kaldet Borgmestergården, blev opført i 1601 af Mads Lerche, der fungerede som både borgmester, rådmand, tolder og købmand. Efter Mads Lerches død i 1608 overtog hans søn, Jacob Lerche, borgmestertitlen og han tilføjede det vestre sidehus i 1634 og siden det østre sidehus i 1637. Der er en lude på den vestre sidelænges vestre side, der sandsynligvis er tilføjet i løbet af 1800-tallet.

I 1911 blev der stiftet en museumsforening i Nyborg, hvilket fik en apoteker ved navn A.S. Sibbernsen fra Vester Skerninge på Sydfyn og hans bror I. Sibbernsen, der var bankdirektør i Omaha, USA, til at købe gården. I 1914-1918 blev hele gården restaureret af Mogens Clemmensen. Herefter blev den skænket til Nationalmuseet mod, at den skulle rumme Nyborg Museum og byens første offentlige bibliotek. Frem til 1939 var biblioteket i stueetagen, men blev herefter flyttet til den nyopførte biblioteksbygning tegnet af Erik Møller og Mogens Lassen. Derefter overtog det daværende Nyborg Museum hele gården.

Beskrivelse

Mads Lerches Gård, også kaldet Borgmestergården, ligger i den ældste del af Nyborgs bykerne. Forhuset indgår i gadens husrække og facaden vender ud modvoldgraven omkring Nyborg Slot. Forhuset er på gårdsiden sammenbygget med to sidelænger, hvorimellem der er en pigstensbelagt gårdsplads. Den vestre sidelænge er forlænget med en nyere grundmuret sidelænge, der ikke er omfattet af fredningen. Gårdrummet lukkes mod Vester Voldgade af en gulkalket mur med murkrone af tegl. Mads Lerches Gård er i dag, som en del af Østfyns Museer, indrettet til kulturhistorisk museum.

Forhuset mod Slotsgade er femten fag langt og opført i bindingsværk i to stokværk, hvoraf det øverste er udkraget. Bygningen hviler på en sokkel af granitsyldsten, marksten og rødt murværk. Forhuset bærer et heltag af røde vingetegl, i rygningen sidder to skorstenspiber med sokkel og krave. Det rige, sortopstolpede bindingsværk har knægte, tagskægsknægte, fornemt udskårne dækplader, karnisprofilerede fyldholte, skråbånd og dokker. Tavlene er rødkalkede og mønstermurede. Det østligste er et portfag, der lukkes af en tofløjet, naglebeslået revleport med ganglåge. Porthammeren er farverigt bemalet med bygherrens initialer og englemotiver. I midterfaget sidder en tofløjet, diamantflammeret dør med en bred indfatning med overstykke. Foran døren er en høj granittrappe med enkle smedejernsgelændere. Vinduerne i alle længer er ældre to- og firerammede, blyopsprossede vinduer, der ligesom hoveddøren er malet blå. Gennem det pigstensbelagte portrum er der adgang til gården. Portrummet har vægge af sortopstolpet bindingsværk med enten hvid- eller rødkalkede tavl, og der er bræddeloft med synligt bjælkelag. Sidehusene er ligesom forhuset udført i sortopstolpet bindingsværk med rødkalkede, mønstermurede tavl både i langsider og gavle. Forhuset udført med svalegang, mens det østre sidehus ligeledes har et stærkt udkraget, øvre stokværk, sandsynligvis en tidligere svalegang, begge båret af skråstolper. Den vestre længes øverste stokværk har en knægtbåren udkragning. Sidehusene bærer trekvartvalmede heltage hængt med røde vingetegl, og i hver af sidehusenes rygninger sidder en skorstenspibe med sokkel og krave.

I det indre er Mads Lerches Gård indrettet med en delvis bevaret ældre grundplan, der i begge forhusets etager er præget af en gennemgående midterskillevæg, der opdeler de store rum mod gaden fra de mindre rum mod gården. Forhusets stueetage er i midtfor opdelt af en gennemgående forstuegang, der giver adgang til stueetagens rum på hver side og udgang til gården. Forhusets stuer og værelser har en ældre og traditionel materialeholdning. Fra forhuset er der passage til den vestre sidelænge, hvor der er indrettet bryggers med ildsted, bageovn og gruekedel. Fra denne længe er der udgang til den nyere sidebygning samt til gården gennem en ældre revledør med fornemt forarbejdede båndbeslag. Via en ældre kvartsvingstrappe er der adgang til første etage, hvor der udover enkelte udstillingsrum er indrettet værksted og arkiv for museet. En del af det vestre sidehus stueetage rummer depotrum for naboen i Slotsgade 13. Udefra er der er adgang til den østre længe gennem tre døre mod gården. I stueetagen er der indrettet smedje og publikumstoiletter samt en indgang til et trapperum, der fører til museets kontorer og arkivrum. Tagetagen fremstår åben og uudnyttet over forhus og vestre sidehus, mens dele af tagetagen over østre sidehus er indrettet til arkivrum. I den uudnyttede del af tagetagen er den ældre tagkonstruktion og undersiden af det understrøgne tag synligt.

Interiøret i alle længer har en ældre, traditionel materialeholdning med gulve af brædder, ølandssten, pigsten og tegl, pudsede vægge og lofter, bindingsværksvægge malet eller kalket over stok og sten, bræddevægge, bræddelofter med kraftigt, synligt bjælkelag med kopbånd. Hertil kommer de bevarede køkkenildsteder, essen, ældre trapper med udskårne værn, forskellige typer fyldingsdøre fortrinsvis fra 1500- og 1600-tallet med originalt beslagværk, låsetøj og underskårne gerichter, overvinduer, revledøre, klinkefald, muret ovnniche, brændeovne, paneler, brystningspaneler. Vinduerne er tillige udført med rundposter og ældre anverfere samt stormkroge og der ses originale bemalinger på forhusets loftbjælker.

Gennem en skråtstillet luge på gårdsiden er der adgang til kælderen under forhuset, der er udført med hvidkalkede grathvælv og vægge, mens gulvene har pigstensbelægning med render. Her ses tillige en tofløjet revledør til gadesidens kældernedgang.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Mads Lerches gård knytter sig til købmandsgårdens beliggenhed ved Nyborg Slot, hvor den indgår som en umistelig del af bybilledet. Med sit rige bindingsværk og tydelige historiske præg, er bygningen med til at formidle Slotsgades oprindelige karakter, og gadens bygninger med tilhørende baggårde udgør en vigtig del af Nyborgs ældre bydel. Forhuset og sidehusene er, på grund af deres indbyrdes forhold, det rige bindingsværk og den ensartede materialeholdning af stor miljømæssig betydning for den historiske bykernes traditionelle bebyggelsesmønster.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Mads Lerches Gård knytter sig overordnet til bygningsanlægget som et fornemt eksempel på en af de få bevarede bindingsværksgårde, der findes i Danmark fra renæssancen. Den kulturhistoriske værdi knytter sig således også til den endnu aflæselige funktion som købmandsgård: forhus med butik i stuen og bolig på første etage samt gård til vogne og sidehuse med hejsekvist til opbevaring af varer.

Hertil kommer den fornemme facade med alle bygnings- og bindingsværksdetaljerne, herunder udkragningen, de kraftige skråbånd, tagskægsknægtene, de volutsvungne knægte, de udskårne dækplader, de karnisprofilerede fyldholte og de mønstermurede tavl. Særligt under tavlenes rækker af korte skråbånd er et typisk træk for renæssancens bindingsværk. Den kulturhistoriske værdi knytter sig tillige til den bemalede porthammer med blandt andre initialerne ML og årstallet 1601, der stadfæster bygherren Mads Lerche og gårdens opførelsesår.

I modsætning hertil står den mere enkle gårdside, hvor den kulturhistoriske værdi knytter sig til det mere enkle bindingsværk med svalegange samt til tegltagene med den tidstypiske, høje rejsning. Hertil kommer alle de ældre og oprindelige bygningsdele og -detaljer, herunder den naglebeslåede port, revledøre med båndbeslag, klinkefald og ældre låsetøj.

I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den oprindelige konstruktion, herunder stolper og affasede kopbånd og den traditionelle planløsning med hovedskillevæg og tværskillevægge, den gennemgående forstuegang samt de ældre trapper. Hertil kommer de ældre bræddelofter med kopbåndsbårent bjælkelag, køkkenildsteder, bageovn, gruekedel, gulve af brædder, tegl, ølandsfliser og pigsten, pudsede, malede og overkalkede vægge, fyldings- og revledøre heraf flere med indstukne hængsler og båndbeslag, gerichter, greb samt beslagværk, brystningspaneler. De ældre og oprindelige bygningsdele vidner dels om den herskende restaureringsholdning ved restaureringen i 1914-1918, men også om den udviklingshistorie, som bygningen har gennemlevet, hvor gården har haft flere funktioner, herunder borgmestergård, købmandsgård, bolig for Lerche-familien og ikke mindst som Nyborgs første kulturhistoriske museum.

Kælderen har også stor kulturhistorisk værdi, idet der er bevaret pigstensgulv med render og de oprindelige lofthvælvinger og vægge.

Arkitektonisk værdi

Den arktektoniske værdi ved Mads Lerches Gård knytter sig i det ydre til det samlede anlæg med forhus og sidehuse, der i kraft af det kraftige, rige bindingsværk med de dybrøde tavl og de store, ubrudte tagflader sammenknytter gården til et særdeles helstøbt anlæg. Hertil kommer facaden, der med sit usædvanligt kraftige og fornemt forarbejdede bindingsværk skaber rytme og karakter, hvilket understreger bygningens magtfulde og solide udtryk. I gården dannes et særdeles stemningsfyldt og intimt rum, i kraft af brolægningen og sidehusenes kraftige og udekorerede bindingsværk med de udkragende etager og forhusets svalegang.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links