Naffet 30
.
Naffet 30
.
Naffet 30
.
Naffet 30
.
Naffet 30
.
Naffet 30
.
Naffet 30
.
Naffet 30
.
Naffet 30
.

Naffet 30 ligger på Naffet 30 i Haderslev Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Bygningen blev opført i 1851 af jernstøberiejer Wolfgang Petersen, som forhus til hans jernstøberi, der lå i baggården og udgjordes af flere bygninger, der i dag er revet ned. I 1980 – 1981 blev bygningen renoveret og moderniseret. I 1982 blev bygningen registreret med grønmalet facade, hvor soklen og facadedetaljerne var fremhævet i en mørkere tone. Vinduerne var på daværende tidspunkt hvidmalede og indadgående korspost-vinduer. I 2009 gennemgik bygningen en omfattende, udvendig restaurering samt delvis nyindretning ved Fleming Mathiesens Tegnestue.

Beskrivelse

Bygningen ligger i Naffets husrække midt i den ældre bydel i Haderslev. Bygningen er et grundmuret langhus i tre etager og en mezzaninetage. Murværket er kalket i en brændt terra de Sienna farve og afsluttes af en udkraget gesims og et lavt heltag belagt med tagpap. Gårdsiden fremstår med glatte mure, mens facaden har en rig udsmykning af blandt andet: Profileret og refendfuget sokkel, kvadrefuget førsteetage, kordongesims, og gennemgående pilastre på anden og tredje etage, der flankerer det midterste fag og yderfagene. Brystningerne under flere af vinduerne er tillige prydet med gråmalede støbejernsornamenter. Mezzaninetagen er udformet af en række tætsiddende vinduesåbninger med volutformede piller imellem. Alle murdetaljer er i samme farve som muren. Vinduerne er nyere, gråmalede korspostvinduer, med undtagelse af mezzaninetagens vinduer og kældervinduerne der er et- eller torammede vinduer. Enkelte af korspostvinduerne er udført som terrassedøre med en nyere stålaltan foran. Hoveddøren ses i det midterste fag og udgøres af en ældre, tofløjet fyldingsdør med egetræsåringer og henover ses et stort overvindue. I gårdsiden ses en lignende dør med en nyere støbejernstrappe foran. De to vestligste fag udgøres af et gennemgående portrum, der lukkes mod gaden af en ældre, gråmalet port med overvindue, mens portåbningen på gårdsiden er delvist lukket til og har nyt overvindue og en ny glat dør. I portrummet ses den originale pigstensbelægning.

I det indre er bygningen i dag indrettet til lejligheder med en ældre hovedtrappe mod gården. Lejlighederne på 3. etage har nye særskilte trapper til Mezzaninen, der er inddraget til værelser. Her ses den ældre trækonstruktion. De fleste lejligheder har nyere overflader. Af ældre bevaret interiør skal nævnes enkelte ældre trægulve, lysningspaneler ved vinduerne, og i lejligheden på første etage tillige et par ældre, tofløjede fyldingsdøre til den midterste stue. Der er kælder under hele bygningen med et ældre flisegulv.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Naffet 30 knytter sig til placeringen i den traditionelle bebyggelsesstruktur, hvor bygningen indgår som en integreret del i den sammenhængende facadelinje.

Kulturhistorisk værdi

Bygningens kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til den rige købstadsarkitektur fra midten af 1800-tallet. Bygningens volumen og facadedetaljer fremstår dominerende i gaden, og vidner om byens udvikling i perioden, hvor det tidligere jernstøberi var en vigtig og hurtigt voksende forretning. At bygningen tidligere var forhus til et jernstøberiet ses tydeligt ved facadens mange støbejernsdetaljer, herunder vinduesbrystninger og sprosseværket i overvinduerne ved bygningens døre og facadeport. Hertil kommer bygningens øvrige dekoration med pilastre, volutter kvadre- og refendfuger, der er et tydeligt eksempel på historicismens blanding af tidligere stilarter, som kom til at præge anden halvdel af 1800-tallet. Endelig er der kulturhistorisk værdi i de indre bevarede ældre bygningsdele herunder fyldingsdørene på første etage, panelerne omkring vinduerne mod gaden, den bevarede hovedtrappe og flisegulvet i kælderen. Hertil kommer det brede portrum med pigstensbelægning, der vidner om transporten af varer til og fra jernstøberigets produktion i baggården.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Naffet 30 knytter sig i det ydre til den symmetriske facadeopbygning med de relativt store vinduer og de mange filigran udskårede støbejernsdetaljer. Hertil kommer at bygningens let fremhævede murdetaljer, sammen med støbejernsbrystningerne, inddeler bygningen både med horisontale og vertikale snit samt skaber en let fremhævelse af midterpartiet. Detaljerne giver tillige et klart hierarki mellem bygningens etager, hvor førsteetagen fremstår som den mest prangende. Hierarkiet er tillige aflæseligt i det indre, hvor førsteetagens stuer ligger en suite mod gaden og har tofløjede fyldingsdøre med dørstykker. Den arkitektoniske værdi knytter sig i det indre tillige til den bevarede trappe, med snoet håndliste, drejede balustre og et durchsicht, der giver et imponerende kig op igennem etagerne.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links