Norske Løve
.

Norske Løve ligger på Niels Juelsgade 1 i Køge Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Tidligere lå der på grunden en gård, der tilhørte gæstgiver Carl Hansen. Denne gård omfattede en elleve fag lang enetages hovedbygning af bindingsværk med en række sidebygninger og tværhuse. Den tidligere hovedbygning blev fjernet i starten af 1800-tallet og den nuværende hovedbygning blev opført som hotel mellem 1801 og 1811 med bibeholdelse af flere af de ældre sidehuse. Hotellet lukkede i slutningen af 1800-tallet. I 1924 åbnede hotellet dog på ny i sidehuset mod Nørregade. I 1860 blev den første telegrafstation i Køge installeret i den østlige del af stueetagen i Norske Løve. 2012-2013 blev bygningens vinduer restaureret.

Beskrivelse

Norske Løve ligger centralt i Køge, for enden af byens gågade. På gårdsiden er forhuset sammenbygget med flere sidehuse, der ikke indgår i fredningen. Bygningen er en grundmuret, toetages bygning, med pudset og gulmalede mure, sortmalet sokkel og hvidmalet hovedgesims. Taget er et rødt afvalmet heltag med små rundbuede kviste i gadesidens tagflade, mindre tagvinduer i gårdsidens tagflade og to skorstenspiber i tagryggen. Facaden er udsmykket med en kordongesims mellem etagerne, de tre midterste fag i stueetagen er endvidere udført med hvidmalede refendfuger og henover er der et hvidmalet felt med påmalet skrift: NORSKE LØVE. Facadens hoveddør er placeret i det midterste fag og udgøres af en ældre, tofløjet fyldingsdør, som er grøn- og rødmalet og har et stort overvindue med indbygget ur. Bygningens vinduer er ældre, hvidmalede korspostvinduer med småt opsprossede ruder, på nær de øverste i gavlene som er torammede vinduer. Gårdsidens vinduer sidder spredt og varierer i størrelse og udførelse, her sidder endvidere en ældre, hvidmalet havedør. I det indre er indrettet seks lejligheder, to på hver etage, med en ældre trætrappe i midten. Planstrukturen i hver af lejlighederne er overordnet bevaret med stuer en suite mod gaden og køkken samt badeværelse mod gården. Overfladerne og de fleste bygningsdetaljer er gennemgående bevaret, herunder bræddegulve, pudsede lofter med enkel stuk og rosetter. Endvidere er her mange bevarede bygningsdetaljer, herunder paneler og fyldingsdøre med gerichter, greb og beslag. Flere vinduer har ældre anverfere og stormkroge samt nyere forsatsruder. I de to lejligheder i tagetagen er hanebåndene synlige, og der er nye bræddegulve og glatte døre. Alle lejligheder har ligeledes nyere køkkener og badeværelser.

Miljømæssig værdi

Bygningen, Norske Løve, udgør en vigtig del af det historisk dominerede centrum i Køges bykerne. Bygningen markerer sig på et centralt hjørne og ligger her som et pejlemærke for enden af byens gågade. Hertil kommer værdien af bygningens gårdrum, der med ældre sidebygninger i bindingsværk og en delvis intakt pigstensbelægning opretholder og styrker det historiske miljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til det kompakte volumen, som afspejler den klassicistiske periode i starten af 1800-tallet, herunder det enkle udtryk med store vinduer, refendfuget midterparti og gennemgående kordongesims. Hertil kommer værdien af bygningens grundplan, der tydeligt afspejler en ældre inddeling i lejligheder, hvilket styrkes af de mange bevarede bygningsdetaljer. Endvidere afspejler rumstrukturen den traditionelle planlægning med stuer mod gaden og funktionsbestemte rum mod gården.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi relaterer sig til den fornemme og velproportionerede bygningskrop, der er karakteriseret ved en enkel klassistisk stil med skarbe linjer og symmetri. Klassisismens stræben efter det formelle opleves i facadens ligevægt samt i detaljernes mådeholdne fremtræden i de få hvid bygningselementer. Hertil kommer at den fremhævede kordongesims giver et horitoltalt snit, mens det refendfugede parti på enkel vis fremhæver bygningens midterparti og indgang. Hoveddøren udmærker sig endvidere særligt i den rigt ornamenterede Louis Seize stil med kannellerede fyldinger og øvrige udskæringer, som alle er fremhævet med en rød kontrastfarve til den ellers grønne dør. Det store næsten ubrudte tag har tillige arkitektonisk værdi og opskalkningen får taget til visuelt at løfte sig let over murene. Det klassicistiske udtryk genfindes i bygningens stuer, hvor de store fløjdøre ligeledes er udført med enkle fyldinger i en stram orden, der giver interiøret stor arkitektonisk værdi. Hertil kommer, at fløjdørene sammen med de store vinduer sørger for, at stuerne fremstår lyse og imødekommende. Hoveddørene til førstesalens lejligheder har endvidere overvinduer som kan viderebringe lyset fra trapperummet ind i lejlighederne.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links