Nyhavn 6 ligger på Nyhavn 6 i Københavns Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Nyhavn blev grundlagt i årene 1671-1673 som en naturlig konsekvens af byens udvidelse, og i kraft af samtidens økonomiske teori (merkantilismen) hvor handel og afsætning af varer tæt på bykernen var en del af det nye ideal for effektiv udvikling af handel og industri. Det var oprindeligt Frederik III, der havde planlagt at udgrave en kanal for at forbinde havneløbet med det nye Kongens Nytorv. Planen blev imidlertid lagt på hylden, da kongen døde i 1670, og det blev hans søn og efterfølger, Christian V, som overtog og færdiggjorde projektet. Den 28. december 1670 befalede han projektet genoptaget. Soldater og svenske krigsfanger blev sat til at udgrave kanalen, og grundejere med jordlodder ud til det kommende bassin skulle forsyne deres kajpladser med solidt bolværk. Den 19. oktober 1673 blev dæmningen ud til havnen sløjfet og kanalen blev fyldt med vand. Oprindeligt hed Nyhavn, Gyldenløves Kanal, sikkert hentydende til den uægte søn af Frederik III (1609-1670), statholderen Ulrik Frederik Gyldenløve (1638-1704), der residerede på det nærliggende Charlottenborg. Bygningerne i Nyhavn dannede ramme omkring handel og håndværk. Henimod år 1700 var de fleste grunde bebygget, men i tidens løb blev flere af bygningerne ombygget. I 1800-tallet blev Nyhavn i stigende grad kendt som et sted med bordeller, beværtninger osv. Da den skibstekniske udvikling med tiden løb fra Nyhavns størrelse, havde Nyhavn i 1950'erne helt mistet sin betydning som handelshavn. Den i dag bevarede bygning ved Nyhavn 6 blev opført i ca. 1771 med en tre etager over en høj kælder for brændevinsbrænder Jacob Christensen. Den fjerde etage blev tilføjet mod gaden i 1829 og tilsvarende (som fabriksetage) mod gården i 1849. Arkitekt Nils Fagerholt forestod i 1992 for ombygningen af ejendommen. Gennem tiden har der boet mange forskellige mennesker i ejendomme, herunder blandt andet komponisten Carl Nielsen (1865-1931), der boede på fjerde sal fra 1891-1896.

Beskrivelse

Nyhavn 6 ligger i husrækken på den sydlige side af Nyhavn i det indre København. Ejendommen udgøres af et forhus med facaden ud til Nyhavn, og et på gårdsiden sammenbygget sidehus og to baghuse, der slutter sig om to små gårdrum, der mod vest afgrænses af en høj mur indtil naboejendommen. Sidehus og baghuse er dog ikke en del af fredningen. Forhuset er seks fag bredt og opført i grundmur i fire etager over en høj kælder. Bygningen har et heltag belagt med røde teglsten og i rygningen sidder en skorstenspibe. Facaden fremstår glatpudset og kalket med en svag lyseblå farve. Den nederste del, ved kælderetagen er dog lidt mørkere blå end resten og nederst er en sorttjæret sokkel. Mellem stueetagen og første sal ses en kordongesims og hele facaden afsluttes af en profileret, hvid hovedgesims. I de to vestligste fag er et bredt gennemgående portrum, der lukkes af en ældre, mørkegrøn, tofløjet fyldingsport, der sidder under et fladbuet stik og en profileret lige trægesims. De to fag omkring porten er trukket tilbage i forhold til den øvrige facade. Vinduerne i facaden varierer i størrelse og udførelse, dog er de fleste ældre og alle er hvidmalede. Nederst er firerammede kældervinduer, stueetagen, første og anden salen har korspostvinduer, dog er de to nederste etagers vinduer større og udført med småtopsprossede indvendige forsatsrammer. Tredje etage har små torammede vinduer, der ligeledes findes to af over porten. Mange vinduer har bevarede beslag og hængsler. I facaden findes tillige en kort granittrappe til kælderen og på hver side ses et kort støbejernsgelænder. Selve kælderdøren er en nyere fyldingsdør med ruder i den øverste del. I tagfladen er tre små kviste med torammede vinduer, hvor af den midterste har en terrassedør og en lille altan i tagfladen foran. Portrummet fremtræder med gulv af brosten og granit, pudsede vægge og loft. Fra portrummet er der adgang til forhuset via en ny glat dør. Murene mod gården er pudsede og kalket med jernvitriol. Vinduerne varierer også her i størrelsen, men alle er malet mørkegrønne og de fleste er ældre med bevarede beslag. De fleste er udført som korspostvinduer, men over porten er både trefags vinduer med seks rammer og små, torammede vinduer. I tagfladen er rejst en sortmalet bræddekvist, der optager det meste af tagfladen samt følger bygningens form fra forhus over smigfag til sidehuset. Vest for kvisten sidder et nyere tagvindue. Nyhavn 6 rummer en lejlighed på hver etage, en lejlighed i tagetagen, mens spidsloftet fremstår uudnyttet og i kælderen er en butik. Forhuset hænger sammen i det indre med sidehuset og er disponeret med en ældre hovedtrappe i forhuset og en ældre køkkentrappe i sidehuset. I det indre er den oprindelige grundplan genkendelig fra stueetagen til og med fire etage, mens kælderen og den indrettede del af tagetagen har en nyere plandisponering. Hovedtrappen fremtræder med et ældre værn med drejede balustre og ind til hver lejlighed er delvist ældre fyldingsdøre. Generelt gælder det for de etager med en ældre grundplan at lejlighederne er disponeret med stuer en suite mod gaden, hovedtrappe og entré mod gården samt en spisestue i smigfaget. Fra spisestuen er der adgang til sidehuset, som indeholder lejlighedernes badeværelse og køkken. I hele bygningen er overordnet en traditionel, og i store træk, ældre materialeholdning, herunder bræddegulve, pudsede vægge og lofter samt en del ældre bygningsdetaljer. Disse er blandt andet brystnings-, lysnings- og helpaneler, ældre et- og tofløjede fyldingsdøre, hvoraf flere har ældre gerichter, greb og indstukne hængsler samt stukkatur i lofterne. Alle badeværelser og køkkener fremstår med nyere overflader. Enkelte steder er parketgulve eller nyere bræddegulve og enkelte døre er udskiftet til glatte døre eller tofløjede, franske glasdøre. Lejligheden i tagetagen og butikken i kælderen er begge kendetegnet ved en nyere materialeholdning.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for forhuset, Nyhavn 6, knytter sig til beliggenheden i Nyhavns husrække på Charlottenborgsiden. I kraft af den traditionelle materialeholdning og facadens proportionering og fremtoning indgår bygningen som en integreret del af det velbevarede kulturmiljø med de pittoreske og iøjnefaldende gade- og havneforløb i Nyhavns ældre bebyggelse, der primært består af 1600- og 1700-tallets borger- og pakhuse. Hertil kommer det smalle gårdrum og forhusets sammenhæng med både side- og baghusene samt nabobygningerne og deres side- og baghuse. Denne tætte struktur gør det muligt at aflæse, hvordan man udnyttede bygrundenes arealer bedst muligt. Bygningernes hierarki og oprindelige funktioner er aflæselige i anvendelsen af materialevalg og -detaljer, der aftager fra den repræsentative facade til de enkle bygninger i baggårdene.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for Nyhavn 6 knytter sig til facadens fremtoning med bygningsdele og detaljer, som knytter sig til klassicismen og dermed relaterer bygningens opførelsestidspunkt til slutningen af 1700-tallet. Datidens klassicistiske borgerhuse havde blandt andet, som det ses her, en facade med taktfast komposition, pudset murflade med få og enkle dekorationer, herunder kordongesims, kraftig hovedgesims og tilbagetrukne fag, der dannede flade lisener, som det ses omkring porten i Nyhavn 6. Hertil kommer korspostvinduerne, der mod gården har den for tiden så karakteristiske ene sprosse i de nederste rammer. Hertil kommer forskellen mellem facaden og gårdsiden, hvor man tydeligt fornemmer hvordan man ved anvendelsen af de relativ få detaljer skabte en repræsentative facade, der tog sig ud i bybilledet, mens gårdsiden var sekundær. I det indre afspejles det klassicistiske stilideal, og hermed også de kulturhistoriske værdier, i såvel planløsning som interiør med bræddegulve, pudsede vægge, forskellige typer paneler, og pudslofter med enkel stuk. Forhusets disponering med de præsentable, stuer en suite mod gaden, samt en spisestue i mødet mellem side- og forhus var helt efter tidens forskrifter, hvor man netop ønskede at adskille de finere og repræsentative rum i forhuset fra køkkenet i sidehuset. Hierarkiet i det indre opleves i høj grad ved interiørets faldende detaljeringsgrad samt i rumstørrelserne.

Arkitektonisk værdi

Nyhavn 6s arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til den stringente facadekomposition hvor de enkle detaljer resulterer i en velproportioneret og fint afstemt facade, hvis symmetri kun brydes af portens asymmetriske placering. De forskellige detaljer i facadens nederste del er med til at skabe en let reliefvirkning, mens sokkel, farveskift, kordon- og hovedgesims giver facaden en horisontal lagdeling. Den store port fremtræder som en vigtig og markant del af facaden grundet størrelsen og den mørkegrønne farve. Forhusets gårdside har en helt anden arkitektoniske værdi end facaden i kraft af det mere komplekse udseende grundet sammenbygningen med sidehuset. Tillige har anvendelse af jernvitriol stor betydning for, at gårdsiden opfattes varm og med en høj stoflighed. Endelig har de bevarede ældre vinduer i både facaden og gårdsiden stor arkitektonisk værdi gennem deres enkle rammer, smalle sprosser, bevarede ældre anverfere og stormkroge samt profilerede ældre forsatsrammer, der tilsammen giver et harmonisk og traditionelt udsenende. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til de gennemgående ens materialer og bygningsdetaljer, der naturligt binder rummene og de forskellige etager sammen. De højloftede, repræsentative rum optræder lyse og der er en klar betoning af ydervæggene mod Nyhavn, der har de fleste og rigeste fyldingspaneler.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links