Ole Lunds Gård ligger på Kordilgade 1-3 i Kalundborg Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Gården er en af de største og bedst bevarede købmandsgårde i Kalundborg. Gården ligger på Kordilgade, som er den oprindelige strandvej langs Hærens Vig mod øst med retning mod Holbæk. I løbet af 1600-tallet skifter Kordilgade karakter og her etableres store købmandsgårde og anden form for handel i gaden. Siden har gaden fungeret som hovedhandelsstrøg, som vi kender den i dag. Gården giver stadig i dag beskueren indtryk af handel, hestevogne og et livligt liv på gårdspladsen. I dag er gårdspladsen mere fredfyldt og et åndehul bag Kordilgades pulserende handels- og caféliv. Den gamle købmandsgård har mod Kordilgade to huse, i øst en toetages bindingsværksbygning og mod vest et enetages hus. Gården er samlet af købmand Anders Jensen Faaborg (1726-1801). Det høje bindingsværkshus har haft en port øst fra den nuværende trappeindgang, og da førstesalen var kornmagasin, har der næppe oprindeligt været isat vinduer. Facaden på det lave hus er fra 1812, men den er ændret og gavlkvisten tilføjet i 1922. Dateringen 1777 på sidelængen mod Møllestræde gælder kun den 25 fag lange bindingsværksfløj. Længen har tidligere indeholdt køkken, bryggers og pakhus for det samlede anlæg, men blev i 1920'erne ombygget ad flere omgange. Længen blev lavet om til to lejligheder og en butik. Den lave længe blev benyttet som byens bibliotek fra 1920-61, men i dag er bygningerne ud til Kordilgade restaurant og hotel.

Bygning A – Den vestre længe: Gadesiden grundmures i 1812 af Ostermann, over en delvist kampestensat og i blandingssten muret kælder fra et tidligere bindingsværkshus. I 1920 ombygges længen til bibliotek ved arkitekt Carl Jørgensen. Gadesiden reguleres til nuværende takt, gavlkvisten opsættes og vestgavlen halvvalmes. Gårdsiden stod i bindingsværk med udskud over fire fag ligeledes i bindingsværk. I 1857 udvides udskuddet over hele gårdsiden i en etage af fem fag grundmur. I 1936 forhøjes gårdsiden med en etage.

Bygning B – Den østre længe: I 1791 opføres de 16 vestligste fag af forhuset, bygherren er købmand Anders Faaborg. For at få plads til nybygningen korter Faaborg sin vestre længe af med to fag og køber fire fag af den østre nabos ejendom. Kort efter at de 16 fag er blevet opført, køber Faaborg naboens sidste seks fag og lader her inden 1801 de sidste syv fag af sin længe opføre over en kælder på seks fag. Bygningens 16 vestligste fag blev indrettet med beboelse i nederste etage og med en nu blændet port i de to østligste fag, medens der i overetagen var kornloft. De syv senest opførte fag blev indrettet med beboelse i begge etager, med adgang til øverste etage via en nu nedrevet svalegang mod gården. Forhuset udbrændte delvist i 1981, men blev udbedret samme år.

Bygning C – Sidelængen: Sidelængen er opført omkring 1760, oprindelig 19 fag lang. En nu tilmuret port i sidelængen er rimeligvis brudt igennem samtidig med at nabogrunden i øst tilkøbes i 1790'erne. Sidehuset udbrændte delvist i 1981, men blev udbedret samme år.

Beskrivelse

Ole Lunds Gård udgøres af i alt seks bygninger, hvoraf de fire er fredet. Bygningerne udgør tilsammen en af de største købmandsgårde i Kalundborg. Købmandsgården optager hele hjørnegrunden, der udgøres af Kordilgade i syd, Møllestræde i vest og Møllebakken i nord. Gårdrummet er let stigende op mod Møllebakken, delvist pigstensbelagt og med et centralt placeret, løvfældende træ. Mod øst, bag Den østre længe og dennes sidebygning, er en mindre have. Den vestre længe står i ni fag grundmur, 13 bjælkefag lang over otte bjælkefag kælder. Bygningen er en etage mod gaden med en gavlkvist over tre fag. Gårdsiden udgøres af et udskud i to etager med kælder under cirka halvdelen. Mod gaden har bygningen et teglhængt, stejlt, opskalket sadeltag med halvvalm mod vest. Tagets gårdside er beklædt med bølgeeternit og har lav taghældning på grund af udskuddet. Facaden af flensborgsten er skuret og gulkalket, mod taget er den afsluttet af aftrappet gesims. Bygningens vinduer er hvidmalede korspostvinduer i stueetagen, mod gaden er de smårudede, på 1. sal er de torammede. Vinduerne er gennemgående fra restaureringen i 1920, dog er kældervinduet, det øverste gavlvindue og de tre øverste vinduer i frontgavlen udskiftet med nyere. Bygningen fungerer som hotel med restaurationslokaler i stueetagen og værelser på 1. sal. Indvendigt er der flere steder bevaret fine fyldingsdøre, gerigter og messing greb. Mod Møllestræde seks fag bindingsværk, hvoraf de to fag i nordre ende udgøres af en port. I porten en portoverligger med årstal og navn. Belægningen i porten er brosten mønsterlagt i to kørebaner med pigsten imellem. Bindingsværk med gennemstukne bjælkehoveder mod gaden og grundmuret mod gården. Teglhængt opskalket heltag, i rygning en muret, skuret skorsten med sokkel og krave. Tavlene er udmuret i flensborgsten, skurede og gulkalkede, bindingsværket er sort opstolpet. Hvidmalede, småsprossede korspostvinduer. Sortmalet fyldingsdør med overvindue og en granittrappe med smukt smedejernsgelænder. Indrettet med indgangsparti, entré og toiletfaciliteter for selskabslokalerne i den grundmurede bygning mod Kordilgade. Den østre længe er en 23 fag lang, to etager høj bindingsværkslænge over seks fag kælder i den østlige del. Bygningen har teglhængt, opskalket heltag uden skorstene. Bygningen er opført i egetømmer, konstruktivt med dobbelte stolper mod gaden og enkelte mod gården, samt kæmmede bjælker. Tavlene er udmuret i flensborgsten, blanke mod gaden og pudsede og rødkalkede mod den østre gård/have og gulkalkede mod den vestre gård. Bygningen står over en høj sokkel mod gaden af kløvede kampesten, øverst afrettet af murskifter. Gårdens sokkel ligger under terræn. Mod tag er gadesiden afsluttet med en profileret gesims i træ, gårdsiden er muret til tag. Vinduerne er i gadesidens underetage småsprossede korspostvinduer, i overetagen samt mod gården småsprossede torammede vinduer. Mod gadesiden fører en toløbstrappe i granit med murede vanger og et gelænder i smedejern op til en flammeret hoveddør med overvindue og profileret indfatning. På gårdsiden fører en nyere ligeløbstrappe i rustfrit stål op til 1. sal. Brunt opstolpet bindingsværk mod gaden, sort mod gården med gulkalkede tavl mod vest og rødkalkede tavl mod øst. Hvidmalede vinduer og gesims, hoveddør grønmalet. Bygningen fungerer som hotel med restaurationslokale og værelser i stueetagen, samt værelser på 1. sal. Indvendigt er der i stueetagen bevaret fine brystningspaneler mod gaden samt en toløbstrappe med balustre og håndliste i træ. Sidelængen er en ti fag, en etage høj bindingsværkslænge. Bygningen har teglhængt, opskalket heltag uden skorstene. Den er opført i egetømmer med gennemstukne bjælkehoveder og tavl, der er skuret og malet. Gavlen er grundmuret. Vinduer er småsprossede og torammede. Sort opstolpet tømmer med gulkalkede tavl mod vest og rødkalkede tavl mod øst. Hvidmalede vinduer. Indvendigt rummer bygningen hotellets nyere industrikøkken.

Miljømæssig værdi

Den tidligere købmandsgård, Ole Lunds Gård, er et prominent bygningsanlæg i Kordilgades vestre ende, Kalundborgs traditionelle handelsgade, hvor den i kraft af sin bygningsrigdom og gårdrummets imponerende størrelse, manifesterer sig ved at udfylde en ret stor hjørnegrund mellem Kordilgade, Møllestræde og Møllebakken. Anlæggets forskellige bygninger er med hver deres hierarkiske betydning meget vigtig for den gade de ligger i, da de både er volumengivende og danner ryg i gaden samt understreger hver gades karakter: Kordilgade som den vigtige handelsgade med de fine og repræsentative bygninger, Møllestræde som en sekundær gade med de lavere bygninger og endelig Møllebakken som en praktisk ankomstvej til gården med pakhusbygningerne. Strukturen som bygningerne udgør omkring det samlende gårdrum er særdeles vigtig at bevare.

Kulturhistorisk værdi

Ole Lunds Gård er med sin oprindelse som købmandsgård et vidnesbyrd om Kordilgades nye magtfulde position som byens vigtigste handelsstrøg efter at handlen flyttedes væk fra Højbyen i slutningen af 1600-tallet, bl.a. i kraft af, at mange af varerne kom ind til Kalundborg ad den østre port, i den modsatte ende af Kordilgade. Samlet set udgør de seks bygninger i Ole Lunds Gård en af de største og, i det ydre, bedst bevarede købmandsgårde i Kalundborg.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig til de enkle og velproportionerede bygningsvolumener, der kendetegnes ved de taktfaste vinduer, det dobbeltstolpede bindingsværk og de store røde tagflader. Trappen i granit med smedejernsgelænder er et vigtigt arkitektonisk element for bindingsværksbygningens facade, da den er med til at understrege bygningen status. Porten i Møllestræde er med sin stenbelægning et vigtigt arkitektonisk element, der fortæller om bygningens tidligere brug. I det indre knytter de arkitektoniske værdier sig til toløbstrappen, de originale brystningspaneler, fyldningsdøre og gerichter.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links