Provstegården
.

Provstegården ligger på Rosengade 18 i Sønderborg Kommune. Bygningen og omgivelser er fredet.

Bygningshistorie

Provstegården er et to etagers grundmuret langhus med indgangsportal i pyntelig rokoko, opført 1767. Mur langs Rosengade samt staldbygning i gården er opført senere.Sønderborg Museum 2012Huset blev gennemgribende istandsat omkring 1994-95.

Beskrivelse

Langs Rosengade i det centrale Sønderborg, tæt ved Sønderborg Slot, ligger Provstegården. Fredning omfatter foruden hovedbygningen også muren langs Rosengade og den i gården beliggende staldbygning.Hovedbygningen er opført i pudset og gulkalket grundmur over en pudset sokkel og er i to etager med et halvalmet tag belagt med røde tegl. I rygningen findes en skorsten og i tagfladerne enkelte støbejernstagvinduer. Mod haven findes foruden et par tagvinduer en mindre tagkvist. Mod gaden findes et indgangsparti med et tofløjet fyldingsdør med overvindue og en udskåret portal i træ. Over portalen findes en inskription og en flagstang. Vinduerne er taktfast placeret og er udført som hvidmalede firerammede vinduer med opsprosning. På gavlen mod gården findes to flammerede døre med overvinduer. Mod haven findes en tofløjet havedør med glasfelter.I det indre ses en velbevaret planløsning med mange ældre og oprindelige bygningsdele, herunder fyldingsdøre med gerichter og beslåning samt trapper.Staldbygningen er en lav, muret og gulkalket bygning med tagpaptag.

Miljømæssig værdi

For Provstegården er den miljømæssige værdi knyttet til bygningens markante placering langs Rosengade. Facaden ligger helt ud til fortovet, hvilket bevirker, at bygningen danner ryg i gadebilledet. Endvidere markerer Provstegården sammen med havemuren hjørnet ved Batterivej, og får dermed en vigtig rumdannende funktion.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi er knyttet til bygningens opførelse som provstegård, som lader sig aflæse dels i bygningens skala og den store grund, dels i det fornemme indgangsparti med detaljeret portal og tavle med inskriptionen Soli Deo Gloria (Gud Alene Æren). Endvidere er der kulturhistorisk værdi i bygningen som eksempel på den regionale rokokostil, hvilket er tydeligst ved ved portalens udformning og dørens udskæringer.

Arkitektonisk værdi

For Provstegården er den arkitektoniske værdi knyttet til den velproportionerede bygningskrop med det afvalmede tegltag, der i kraft af valm og opskalkning giver huset en vis opadstræbende virkning, der står som modvægt til den ellers massive bygningskrop. Endvidere bidrager den næsten ubrudte tagflade og den regelmæssige vinduessætning mod gaden til at centrere opmærksomheden mod det centrale indgangsparti med inskription med flagstang, der fremstår som den eneste udsmykning på det knappe og prunkløse hus.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links