Nybøl Mølle ligger på Bøgevej 3 i Sønderborg Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Møllen ligger på en bakke umiddelbart nord for Nybøl. På stedet har der været mølle tilbage til 1600-årene. Undermøllen og mølletårnet er opført i grundmur og hvidkalket. Møllehatten er bådformet og tækket med egespån. Møllen er forsynet med svikstilling, vindrose og vinger med klapper. Indvendig forefindes endnu al gangtøj i form af hathjul, krondrev, den lodrette aksel, stjernhjul og spilstokke samt en kværn og en stenkran. I 1913 blev der installeret en dieselmotor, der i 1928 blev erstattet af en elektromotor. Mølleriet blev indstillet i 1950. I 1966-67 blev møllen restaureret på Mølleudvalgets foranledning. Møllen udgør en del af en større gård, der blandt andet omfatter et grundmuret stuehus opført 1880, to staldbygninger i grundmur fra 1880, en svinestald og et maskinhus fra 1950. Ingen af disse bygninger rummer dog væsentlige kvaliteter af bygningshistorisk interesse.

Kulturhistorisk værdi

De kulturhistoriske værdier ved Nybøl Mølle knytter sig til møllen som et vidnesbyrd om et af de tidlige stadier i vindteknologiens historie. Yderligere er Nybøl Mølle en landbrugshistorisk funktionsbygning, der gennem sin arkitektur og sit interiør, fortæller historien om det lokalt orienterede, og af vejret afhængige, førindustrielle danske landbrug. Hertil kommer at møllen er forsynet med et amerikansk krøjeværk, der er sjældent forekommende i den danske møllebyggertradition. Vindmøllens sammenbygning med maskinhuset, i to etager og med listedækket tagpaptag, er ligeledes en væsentlig del af den kulturhistoriske værdi. Yderligere knytter der sig kulturhistorisk værdi til møllens beliggenhed nær den ikke fredede møllegård. Denne nære beliggenhed mellem gård og mølle vidner om møllens tidligere funktion og dens tilhørsforhold til gården. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi ved Nybøl Mølle sig til den bevarede etageopdeling samt til det ligeledes bevarede gangværk og kværne.

Arkitektonisk værdi

De arkitektoniske værdier i Nybøl Mølle knytter sig i det ydre til møllens anseelige størrelse, den murede og hvidkalkede krop, omgangen og den bådformede hat med tagpap. Endvidere til vingerne (nu sejlførende) og det bevarede spil til manuel krøjning af hatten. Ved det med møllen sammenbyggede maskinhus, knytter de arkitektoniske værdier sig endvidere til murværket i gule mursten, støbejerns-vinduerne samt revleportene til underetagen.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links