Regensen ligger på Torvet 7 i Sorø Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Forhuset er fra 1700-tallet og navnet Regensen stammer fra den periode i 1800-tallet, hvor bygningen husede studenter fra Sorø Akademi. De to længer i gården blev opført i 1822, kort efter akademiets erhvervelse af ejendommen. Østlængen indrettedes til værelser, mens vestlængen blandt andet indeholdt stalde, lade, lo og karlekamre. Hele anlægget blev gennemgribende restaureret i perioden 1975-81 ved arkitekt Søren Lotz. Vestlængen havde indtil den seneste ombygning i begyndelsen af det. 21. århundrede flere revleporte.

Beskrivelse

Regensen ligger på Torvets sydvestlige hjørne, med den nordlige gavl ud til Søgade. De to bindingsværkslænger ligger bag forhuset og strækker sig mod syd. Forhuset er en to stokværk høj bindingsværksbygning med sort sokkel, gulkalket facade og gavl, samt en gårdside med sortopstrøget tømmer. Taget er et rødt, teglhængt og helvalmet tag med to murede skorstenspiber i rygningen samt tre mindre, ældre ovenlys i gårdsidens tagflade. Bygningen har et let stokværksfremspring på begge langsider og der er indgang fra torvet gennem en tofløjet fyldingsdør. På gårdsiden er i de to midterfag en portåbning. Bygningens vinduer er alle nyere, hvidmalede termovinduer. Forhusets indre består af et centralt trapperum og fire ens lejligheder med stuer mod torvet, korridorgang med indbyggede skabe og køkken mod gården. Mellem gang og køkken findes en bred skydedør. Overfladerne er nyere, delvist i kopi af ældre. Der er traditionelt udseende bræddegulve, profilerede gerichter og fyldingsdøre mod trapperummet. Begge bindingsværkslænger har gule tavl og sortopstrøget tømmer, grønmalede døre og torammede, nyere vinduer med tre ruder i hver ramme. Taget er teglhængt. I tagfladerne ses flere nyere udluftninger i zink og i rygningerne sidder murede skorstenspiber. Begge længer er indrettet til beboelse med nyere overflader på gulve, vægge og lofter, dog er flere bindingsværksvægge, ældre gerichter samt brædde- og bjælkelofter bevaret. Den vestre længe har en udnyttet tagetage.

Miljømæssig værdi

Regensens miljømæssige værdi knytter sig til den monumentale fremtræden og centrale beliggenhed på Torvet, hvor bygningen, sammen med Scavenius Stiftelse, danner en imposant indgang til den historisk dominerede Søgade. Hertil kommer det velbevarede gårdmiljø som Regensens tre længer danner i samspil med Søgade nr. 1 og 3.

Kulturhistorisk værdi

Forhusets kulturhistoriske værdi relaterer sig i det ydre til det ældre bindingsværkshus med murede tavl og svagt udkraget andet stokværk, samt til det karakteristiske, helvalmede tegltag. I de to sidelænger relaterer den kulturhistoriske værdi sig i det ydre til længernes traditionelle fremtræden i bindingsværk. Hertil kommer de i det indre bevarede dele af den oprindelige planløsning, herunder de tværgående vægge i bindingsværk.

Arkitektonisk værdi

Forhusets arkitektoniske værdi ligger i den regelmæssigt og symmetrisk opbyggede facade og gårdside med vinduer i hvert andet fag samt henholdsvis dobbeltfløjet indgangsdør og portåbning midtfor. Hertil kommer de elegant opskalkede, næsten ubrudte tagflader med symmetrisk placerede skorstenspiber, samt facadens enkle farvesætning i gul, hvid og rød. Gårdsidens arkitektoniske værdi ligger tillige i den visuelle samhørighed med sidelængernes gulkalkede tavl og sortopstrøgne bindingsværk. I sidelængernes ydre ligger den arkitektoniske værdi i det enkle, ydmyge og traditionelle formsprog med mørkegrønne revledøre og torammede vinduer samt lange, næsten ubrudte tagflader.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links