Roholte Gamle Skole
.

Roholte Gamle Skole ligger på Vindbyholtvej 36 A-36 B i Faxe Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Roholte Gamle Skole er opført i 1907 af Roholte Sogneråd, som afløser som for den tidligere skole, der havde til huse i den enlængede, stråtækte bygning, på den anden side af vejen.

Funktion: Skolen har fungeret som skole, boliger for 1. og 2. lærer, sogne-rådslokale og siden som lokalbibliotek. I dag rummer de gamle klasseværelser kultur og bogcafé (legestue og børnebibliotek), der drives på frivillig basis af Roholte Sognelaug. Foruden dette rummer bygningen et kontor, mødelokaler, køkken og et enkelt foreningslokale.

Ændringer: I lærerboligen er en skillevæg mellem to stuer i lærerboligen fjernet, for at skabe et stort mødelokale, hertil kommer at flere gulve og trapper har fået vinylbelægning. I klasselokalerne er der i nyere tid lagt lakerede fyrretræsgulve. Ca. omkring 1940, er der tilbygget et mindre udhus og en høj skorsten på lærerboligens østgavl. Lærerboligen har fået et i nyere tag af falssten. På et ældre billede ses det, at både skolefløj og lærerbolig hver har haft to skorstene i tagryggen.

Beskrivelse

Roholte Gamle Skole er opført i nationalromantisk stil inspireret af Roholte kirke, bygget i 1440. I tilknytning til skolebygningen ligger en fritliggende, vinkelstillet længe, hvor der i dag er garage, skur og opbevaring.

Skolens plan er T-formet med en skolefløj i to etager mod kirken og en enetages længe mod øst. Soklen under hele bygningen består af groft tilhugne granitsten.

Skolefløjen er bæltemuret med røde tegl og kalkstenstenkvadre og har store rundbuede vinduer samt korspostvinduer, de er alle oprindelige. Fløjens langside har en bred gavlkvist, der ligesom de to øvrige gavle er kamtakkede og prydet med pudsede blændinger og savsnitgesimser. I hver gavl er der spidsbuede, tofløjede indgangsdøre. Foran den ene dør er der en granittrappe med et ældre let udsmykket metalværn. Skolefløjen bærer et heltag af røde vingetegl.

Den enetages længe mod øst er opført i sprutpudset og hvidmalet og der er en savsnitgesims øverst under tagudhænget. Hovedindgangen på længens sydside er en spidsbuet fyldingsdør, mens køkkendøren på nordsiden har buet overkant. Alle vinduer er ældre, hvidmalede korspostvinduer. Længen har et heltag af nyere falstegl og mod øst afsluttes gavlen med en opmuret kam med røde vingetegl. På østgavlen er der tilbygget et udhus til fyr samt en høj skorsten.

I det indre er skolefløjens plan i stueetagen delt på langs med to klasseværelser mod vest og den gennemgående brede forgang langs fløjens østlige side.

I klasseværelserne og forgangen er flere oprindelige elementer bevaret: Bjælkeinddækninger af mørkbejdset træ og malede blomsterranker, firfarvet klinkegulv, tofarvede murstik, ældre trappe med udskåren mægler.

På første sal er der et tidligere sognerådslokale i den sydlige gavl, hvor de rundbuede vægnicher med flankerende, indbyggede skabe er bevaret. Den resterende del af første etage har været indrettet som lejlighed til 2. lærer.

I længen mod øst er planløsningen også bevaret i store træk: Mod nord ligger fra vest: ældre køkken med køkkenudgang, nedgang til kælder samt to mindre værelser. Mod syd langs haven er der fra vest: badeværelse, gang med trappe til loft, samt et mødelokale. Loftrummet er i nyere tid indrettet til foreningslokale. De oprindelige fyldingsdøre, gerigter og paneler er bevaret gennem hele bygningen.

Fra statslig side fik skoleloven fra 1856 også indflydelse på Roholte Gamle Skole. Denne skolelov lagde vægt på de forhold, der kunne styrke børnenes fysiske såvel som psykiske sundhed, idet man ønskede, at børnene skulle opdrages til en mere hygiejnisk og sund livsform. I udformningen af skolerne kom denne indstilling til udtryk gennem mønstertegninger, der skulle danne forbillede for nybyggeri af skoler. I 1900 udformede Christian Thurén et sæt statslige mønstertegninger, der levede op til tidens skolehygiejniske forskrifter: bygningen skulle være billig og opføres i grundmur med tag af skifer eller tegl, hertil kom en separat forgang til elevernes overtøj samt en lærerbolig under samme tag, men med separat indgang. Roholte Gamle Skole opfylder disse krav.

Styrelsen udførte i 1998 en temagennemgang af landskoler 1900-1920, hvor styrelsen bad de lokalhistoriske museer indlevere materiale om eventuelle fredningsemner. Flere museer deltog ikke. Blandt disse museer var de lokalhistoriske museer i Faxe Kommune og derfor har Roholte Gamle Skole aldrig været taget i betragtning som fredningsemne. De fem skoler, der blev fredet var: Vornæs Skole, Tåsinge, 1863; Egense, Skole, Svendborg, 1908; Strynø skole, Strynø, 1905; Skærup Skole, Børkop, 1913; Birkede Skole, Ramsø, 1914.

I forhold til de allerede fredede landsbyskoler udmærker Roholte Gamle skole sig ved sit særlige egnskarakteristiske murværk af tegl og kalksten. Der er ikke tidligere fredet bygninger med en lignende type murværk. Hertil kommer bygningens velbevarede interiør, der viser en farverigdom, der er der er særegen for en landskole fra begyndelsen fa 1900-tallet. Roholte Skole har, udover at opfylde de samtidige statslige krav, en let karakter af et prestigebyggeri, der kunne kaste glans på den daværende ejer af baroniet Gavnø, Otto Reedtz-Thot. Baronen var medlem af Roholte Sogneråd på opførelsestidspunktet og bekostede ekstraudgifterne til opførelsen. Han har sandsynligvis anbefalet arkitekten, Jens Ingwersen, hvis familie var bekendte af baronen. Jens Ingwersen var under sin studietid (1895-1905) ansat hos Vilhelm Dahlerup i 1893-1894. Vilhelm Dahlerup havde ledt restaureringen af Roholte Kirke i 1883-1884 og afdækkede herved det karakteristiske bæltemurede murværk, der har inspireret til udformningen af Roholte Gamle Skole.

Miljømæssig værdi

Roholte Gamle Skole udgør en markant del af et bevaret landsbymiljø bestående af kirke, forsamlingshus, ældre skolebygning samt gårde, der ikke er udflyttet til det åbne land. Skolens nære beliggenhed til og dens store lighed med kirken gør den til et pejlemærke i Roholte.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi i Roholte Gamle Skole knytter sig i det ydre til bygningens udførelse i en regionalt forankret, nationalromantisk fortolkning af Roholte Kirke. Hertil kommer skolefløjens store vinduer og planløsningen med forgang, klasseværelser, den tilstødende længe med lærerbolig og separat indgang, der afspejler de samtidige statslige krav til landskoler.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Roholte Gamle Skole knytter sig i det ydre til skolebygningens symmetriske opbygning og dens respektindgydende og traditionsmættede formsprog. Hertil kommer den enetages længe mod øst, der i højde, udsmykning og materialevalg underordner sig skolefløjen.

I det indre knytter de arkitektoniske værdier sig til de højloftede klasselokaler og forgangen, hvor de udsmykkede lofter, de bevarede klinkegulve samt de fremhævede murstik giver skolefløjen et for samtidens landskoler særegent og farverigt præg.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links