Sankt Mogensgade 28-30
.
Sankt Mogensgade 28-30
.
Sankt Mogensgade 28-30
.
Sankt Mogensgade 28-30
.
Sankt Mogensgade 28-30
.
Sankt Mogensgade 28-30
.
Sankt Mogensgade 28-30
.
Sankt Mogensgade 28-30
.
Sankt Mogensgade 28-30
.

Sankt Mogensgade 28-30 ligger på Sankt Mogensgade 28-30 i Viborg Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bygningskomplekset Sct. Mogensgade 28-30 var oprindeligt tre selvstændige ejendomme opført omkring 1600-tallet af bindingsværk i to stokværk. Omkring 1800 blev bygningerne sammenlagt og nedskåret til én etage. Bygningerne har rummet postgård i årene 1753-1812. Rebslager Hans Werring var ejer i 1833-1883.Bygningskomplekset blev istandsat i starten af 1980erne af Erik Einar Holms Tegnestue. I dag anvendes hele bygningskomplekset til boliger, samt enkelte kontorlokaler i tagetagen i de nordre fag.

Beskrivelse

Sct. Mogensgade 28-30 ligger nord for Viborg Domkirke. Hjørnebygningen er sammenbygget med et sidehus mod Rosenstræde og et forhushus mod Sct. Mogensgade og i gården er et baghus. Tilsammen favner bygningerne et stort, pigstensbelagt gårdrum med ældre træer.Sidehuset mod Rosenstræde er i én etage i sort, opstreget bindingsværk og gule tavl. Bygningen hviler på en høj, sortpudset, let fremspringende sokkel, der optager det faldende terræn. Mod gården er soklen i kampesten. Taget er hængt med røde tegl med let opskalkning og to hvidpudsede skorstenspiber i rygningen med sokkel og krave. Mod Rosenstræde udgøres indgangspartiet af en traditionelt udført, tofløjet, klassicistisk trefyldingsdør smykket med overvindue og indfatninger af kannelerede liséner. Foran døren er en stensat mindre etløbstrappe. Mod gården er en mindre tilbygget fløj med et forrum til det gårdvendte køkken. Vinduerne er overvejende traditionelt udførte et- og torammede vinduer med tredelte rammer. Alle vinduer og døre er malet i perlegrå.

Sammenbygget med sidehuset er hjørnebygningen mod Sct. Mogensgade. Bygningen er i grundmur over en kælder. Murene er hvidpudsede og hviler på en lav, sortpudset sokkel. Taget er hængt med røde tegl og har en let opskalkning. I rygningen er to hvidpudsede skorstenspiber med sokkel og krave. I tagfladen mod gaden ses mindre tagvinduer. I forhusets facade ses to traditionelt udførte, dobbeltfløjede trefyldingsdøre med overvindue og med kannelerede udskårne træindfatninger med rudemotiver. Foran begge døre er stentrapper. I de yderste nordre fag er en bred portgennemgang med en nyere gråmalet træport. Portgennemgangen har sort, opstreget bindingsværk og hvidpudsede tavl. Vinduerne er overvejende nyere, traditionelt udførte, torammede vinduer med tredelte rammer. Vinduer og døre er alle malet i perlegrå.

I forlængelse af den søndre hjørnebygning ligger et nordre forhus opført i bindingsværk i seks fag med sort, opstreget bindingsværk, mens det i gavlen mod slippen står kalket over stok og sten. Forhuset hviler på en sort, høj, kraftig sokkel af kampesten. Mod gården er en nyere tilbygning med pudsede, gule mure på en sortpudset, høj sokkel. Taget er teglhængt med røde tegl og har en let opskalkning. I tagfladerne ses mod gaden og mod gården to nyere kviste. I facaden er en traditionelt udført dobbeltfløjet trefyldingsdør smykket med udskæringer og overvindue. Foran indgangen er en ældre trappe. Vinduerne er overvejende traditionelt udførte, torammede tredelte vinduer. Alle vinduer og døre er malet i perlegrå.

I gården ligger et baghus opført i én etage i grundmur med pudsede og malede bygningssider over en lav, pudset sort sokkel. Under taget er en pudset og hvidmalet, toleddet gesims. Bygningen bærer et rødt, teglhængt tag med to skorstenspiber i rygningen. I begge tagflader ses to nyere kviste. Døren er en nyere trædør med overvindue. Vinduerne er nyere, torammede vinduer med tredelte rammer. Døre og vinduer er perlegrå.

De østre fag i forhuset mod Rosenstræde er opdelt i to lejligheder med en fælles gadevendt forstue med et tilhørende badeværelse. På hver side af forstuen er en gadevendt stue, et gårdvendt værelse samt et køkken. Den vestre del af forhuset i Rosenstræde er indrettet som lejlighed med indgang fra gårdrummet med en forstue, et gadevendt køkken, to gadevendte værelse og et gårdvendt værelse.

Hjørnebygningen mod Sct. Mogensgade er indrettet med to lejligheder. Den ene lejlighed er i én etage med et gadevendt køkken, to gadevendte stue og et gårdvendt værelse. Fra køkkenet er der nedgang til kælderen, der har pigstensgulve, ældre træværk og kampestensvægge. Den anden lejlighed er i to etager med udnyttet tagrum. Lejligheden er indrettet med en forstue, badeværelse, et gennemgående køkken og en gennemgående stue. Fra forstuen fører en nyere trappe til tagetagen, der er indrettet med repos og to værelser.

Forhuset nord for porten har en nyere indretning, med en forstue, to gadevendte og gårdvendte stuer. I den nyere tilbygning er et køkken, badeværelse og en trappe, der fører til den udnyttede tagetage. Tagetagen er indrettet med større og mindre værelser.

Baghuset er i stueetagen indrette med et centralt forum, et køkken, et badeværelse samt en stue. Tagetagen er udnyttet og er indrettet med to værelser.

Det gør sig gældende for alle bygningerne i bygningskomplekset i Sct. Mogensgade 28-30 at det i det indre er præget af en nyere istandsættelse fra starten af 1980erne. Bygningerne har elementer af en ældre planløsning med bevarede skillevægge, gadevendte stuer samt gårdvendte køkkener, dog med enkelte nedlagte vægge og gennemgående køkkener, som antageligt er fra istandsættelsen i starten af 1980erne, ligesom der er blevet tilføjet en nyere sidefløj. Materialerne er nyere, herunder brædde-, linoleums- og flisegulve, flisebeklædte og pudsede vægge og pudsede lofter. Det indre er desuden præget af nyere bygningsdele og -detaljer, herunder nyere trapper, pladedøre med nyere indfatninger. Af ældre bygningsdele og -detaljer kan nævnes den kampestenssatte kælder med pigstensgulv og det ældre træværk.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Sct. Mogensgade 28-30 knytter sig til det samlede bygningskompleks med klassicistiske stilelementer på hjørnegrunden af Sct. Mogensgade og Rosenstræde tæt på Viborg Domkirke, hvor gadens bebyggelser i en helhed danner et stemningspræget gadeforløb, som vidner om Viborgs middelalderlige bystruktur med bygninger, der repræsenterer forskellige tidsperioder. Ydermere knytter den miljømæssige værdi sig til, hvordan forhuset sammen med sidehusene og baghuset danner et traditionelt og stemningsfuldt gårdrum. En ældre pigstensbelægning i gårdrummet er tillige med til at opretholde et samlet anlæg.

Kulturhistorisk værdi

Kompositionen i det samlede bygningsanlæg med hjørnebygning, forhus, sidehus og baghuset omkring et pigstensbelagt gårdrum udgør en vigtig del af Viborgs ældre bydel og gadedannelse. Forhuse og sidehus samt baghuset er på grund af deres indbyrdes forhold og den ensartede materialeholdning af stor miljømæssig betydning for den historiske del af Viborg og danner sammen et kulturmiljø, der vidner om et bymiljø omkring 1800-tallet. Ydermere knytter den miljømæssige værdi sig til, hvordan forhuse, sidehus og baghus danner et traditionelt gårdrum, og at der er en bevaret, en karakteristisk, smal slippe. En ældre pigstensbelægning i gårdrummet er tillige med til at opretholde det helstøbt og historisk præget anlæg.

Den kulturhistoriske værdi ved Werrings Gård knytter sig til enkeltbygninger, der i 1800-tallets sammenlagdes til et bygningskompleks under indflydelse fra datidens klassicistiske idealer, der i skorstenspiber, vinduerne og dørenes overvejende symmetriske placering er karakteristisk for perioden. Hertil kommer hoveddørenes klassicistiske dekorationer. En stilart, som kom til at præge Viborg i starten af 1800-tallet.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Sct. Mogensgade 28-30 ligger i det samlede bygningskompleks med hjørnebygning, forhus, sidehus og baghus, der omkranser et pigstensbelagt gårdrum og skaber et stemningsfuldt bymiljø i Viborgs ældste bykerne.

Der knytter sig arkitektonisk værdi til den enkle hjørnebygning, forhuset, sidehuset og baghuset alle i én etage opført dels bindingsværk og dels i grundmur med de overvejende ubrudte, høje, røde teglhængte tage med skorstenspiber i rygningen, og de kraftige sokler, der giver bygningerne tyngde. De få bygningsdetaljer er begrænset til facadens indgangsdøre med de traditionelt udførte, klassicistiske, dobbeltfløjede trefyldingsdøre med udskæringer og overvinduer, der tilfører de ellers enkle bygninger et elegant tilsnit samt markerer overgangen fra gade til bygning.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links