Sankt Mogensgade 7
.
Sankt Mogensgade 7
.
Sankt Mogensgade 7
.
Sankt Mogensgade 7
.
Sankt Mogensgade 7
.
Sankt Mogensgade 7
.
Sankt Mogensgade 7
.
Sankt Mogensgade 7
.
Sankt Mogensgade 7
.

Sankt Mogensgade 7 ligger på Sankt Mogensgade 7 i Viborg Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Sankt Mogensgade 7 og naboejendommen nr. 9A menes begge at være opført af Landsdommer Jens Mogensen Hvide eller Mogens Thomsen til Damsgaard.

Forhuset er formentligt opført i 1500-tallet med senere tilføjelser, ud- og ombygninger.

Beskrivelse

Sankt Mogensgade 7 ligger lige nord for Viborg Domkirke. Forhuset er det første hus fra torvet i den vestlige del af den nord-syd gående, middelalderlige gade. Forhuset er på gårdsiden bygget sammen med to sidehus, der ikke er omfattet af fredningen, og derfor i det følgende ikke er nærmere beskrevet.

Forhuset er opført i to etager over en høj kælder. Bygningen er grundmuret, og facaden samt den sydlige gavl står i blank, rød mur. På sydgavlen ses enkelte murankre. Nordgavlen er gråpudset med en overgavl i bindingsværk, og gårdsiden er pudset og gulkalket som de to sidehuse. Kælderetagen er opført af munkesten over en sorttjæret sokkel, og bygningen afsluttes af et heltag med halvvalm over den sydlige gavl. Tagfladerne er hængt med røde vingetegl, med få ældre støbejernsvinduer og i rygningen findes to skorstenspiber, der har høje sokler i rød, blank mur, mens den resterende del af piberne er gule.

Omtrent midt på facaden ses bygningens hovedindgang, der består af en tofløjet fyldingsdør med et opdelt overvindue. Foran døren er en toløbstrappe i granit med smedejernsværn. På hver side af hovedindgangen er to rundbuede kælderdøre med fyldinger i den nederste del og en småsprosset rude i den øverste del. Alle døre er ældre og har bevarede greb, nøgleskilte og hængler. I facaden og sydgavlen er korspostvinduer med hjørnebeslag og støbte sålbænke. De fleste vinder har bevarede lodposter, anverfere og stormkroge. Vinduerne og hoveddøren er sat i brede murhuller og er således indrammet af en række lodretstillede mursten på hver side. Kældervinduerne er fladbuede og torammede med småsprossede ruder. I den øverste del af sydgavlen ses torammede vinduer, ligesom der i gårdsiden og i den nordlige gavl er både to- og etrammede vinduer med småsprossede ruder. Både hoveddøren og vinduerne er ældre og hvidmalede, dog er kælderdørene brunmalede. I gårdsiden findes tillige en blåmalet enfløjet dør, der er sat dybt i muren og ved siden af denne er en trappe ned til kælderen.

I det indre findes en ældre planløsning, og bygningen indeholder fire lejligheder, to på hver etage. Tagetagen er hovedsagligt uudnyttet, men her findes tillige en mindre studielejlighed. Stuerne er placeret mod gaden, mens hovedtrappen og et mindre toilet til hver lejlighed ligger mod gården. Værelser, køkkener og bitrapper er placeret i sidehusene. Der er overvejende en traditionel materialeholdning bestående af ældre bræddegulve, dog er flere gulve med nyere parket, eller gulvtæpper, vægge og lofter er pudsede, og der er enkel stukkatur. Der er tillige både et- og tofløjede fyldingsdøre med gerichter, høje fodpaneler, enkelte brystningspaneler, rundbuede ovnnicher med flere ældre støbejernsovne, foran vinduerne er traditionelle forsatsruder, og i stuelejligheden er mod nord et enkelt vindue med indbyggede skodder. I forhusets tykke mur indtil de tilbyggede sidehuse er endvidere dybe nicher, der flere steder er indrettet til skabe. På det uudnyttede loft ses et ældre bræddegulv, den ældre tagkonstruktion samt et undertag af forskellige plader. I kælderen er en række mindre rum, hvis inddeling understøtter den kraftige tømmerkonstruktion af stolper, kopbånd, drager og bjælker. Gulvet er delvist støbt, delvis af ældre pigsten, vægge og lofter er kalkede, og der er ældre revledøre.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Sankt Mogensgade 7 knytter sig til bygningens beliggenhed tæt på Viborg Domkirke, hvor gadens velbevarede bebyggelser danner et historiske og stemningspræget gadeforløb, som vidner om Viborgs oprindelige middelalderlige bykerne. Helheden styrkes af gadens relativt ens materialeholdning med facader i rød, blank mur.

Ydermere knytter den miljømæssige værdi sig til forhus, der sammen med sidehusene danner et traditionelt og idyllisk gårdrum, og at der mellem nr. 9A og nr. 7 er en bevaret karakteristisk, smal slippe. Et delvist ældre baghus, en velbevaret pigstensbelægning bagerst i gårdrummet samt ældre brønde i gården er tillige med til at opretholde det helstøbt og historiskpræget anlæg.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningens placering tæt på domkirken, der i middelalderen var placeret i byens centrum. Dermed har Sankt Mogensgade 7 med sin beliggenhed fra starten været et vigtigt bygningsværk. Mange tidligere store bybrande, særligt i 1726, har udslættet Viborgs ældste ejendomme. Sankt Mogensgade 7 er en af de få bygninger, der gennem årene har overlevet brandene og står derfor i dag som et vidnesbyrd om bygningskulturen fra middelalderen og renæssancen.

Den middelalderlige karakter, aflæses i bygningens røde munkesten, murenes tykkelse, de ubrudte tagflader samt i de brede kælderdøre. Den nederste del af muren er tillige i middelalderligt forbandt. De øvre murpartier har uregelmæssigt forbandt, hvilket tyder på, at bygningen er blevet forhøjet eller ombygget. Foruden det middelalderlige præg har bygningen et klassicistisk udtryk, der peger på, at der har været en større ombygning i 1800-tallet. Det gælder især vinduerne, der er karakteriseret ved at være korspostvinduer med en enkel sprosse i den nederste ramme samt proportioneringen og detaljerne i indgangspartiet.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den traditionelle planløsning, hvor stuerne ligger mod gaden, mens de mere funktionsbetingede rum og små kamre ligger mod gården eller i sidehusene. Opdelingen underbygges af de bevarede ældre bygningsdele og -detaljer, herunder fyldingsdøre med alle detaljer, paneler, ovnnicher og stukkatur, der er rigere repræsenteret i stuerne end i de øvrige rum. Lejlighedernes og hovedtrappens materialeholdning og detaljer bærer præg af ombygningerne i 1800-tallet, mens kælderens materialeholdning med pigstensgulv, konstruktion og kalkede mure har middelalderlig karakter.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Sankt Mogensgade 7 relaterer sig til forhusets proportionering, facadekomposition og materialeholdning, der tilsammen skaber et helstøbt, gedigent og kraftfuldt bygningsværk med både middelalderlig og klassicistisk karakter. Der er tillige stor arkitektonisk værdi i murværkets varierende sten fra mørk sintret brun-violet til lys rød og gul, afhængig af lertype og brænding. Stenenes changering får murene til at fremstå varme og levende.

Selvom hoveddøren ikke sidder midt i facaden, og selvom der er færre vinduer mod nord end mod syd, er facaden velproportioneret med et overvejende horisontalt og symmetrisk udtryk, der skyldes soklen, opdelingen med to kælderdøre på hver side, en gennemgående hovedgesims og ubrudt tagflade. Udtrykket styrkes tillige af de ensartede vinduer og deres taktfaste placering. Hoveddøren fremtræder ved sine rige udskæringer som det mest detaljerede element i facaden og underbygger herved også sin umiddelbare placering som det centrale punkt. Den arkitektoniske værdi løftes ved de sirlige udskæringer omkring fyldingerne og overvinduets mange profilerede lister og ovale midte. Den arkitektoniske værdi knytter sig ydermere til kælderdørenes placering i muren, der sammen med det let fremspringende tagudhæng skaber dybde i facaden.

I det indre relaterer den arkitektoniske værdi sig først og fremmest til ankomsten, hvor en bred forstue med en stenbeklædt trappe fører op til hovedtrappen, der er elegant ved sine 1800-tals detaljer med drejede balustre, kraftige mæglere og rundet håndliste. Dernæst er der stor værdi i lejlighedernes brede et- og tofløjede fyldingsdøre, som er velproportionerede og helstøbte ved både at have de oprindelige greb, hængsler og gerichter bevaret. Det samme gør sig gældende for vinduerne, der har bevarede anverfere og stormkroge. Hertil kommer stukkaturen i lofterne og omkring de rundbuede ovnnicher, der er iøjnefaldende og sørger for, at lejlighederne fremstår med en herskabelig atmosfære.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links