Sankt Mogensgade 9 A
.
Sankt Mogensgade 9 A
.
Sankt Mogensgade 9 A
.
Sankt Mogensgade 9 A
.
Sankt Mogensgade 9 A
.

Sankt Mogensgade 9 A ligger på Sankt Mogensgade 9 A i Viborg Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Ejendommen bestod oprindeligt af to dele, i syd et gavlhus med kælder opført ca. 1520 og i nord et sidehus dateret til 1643. Gavlhusets oprindelige gavl blev nedtaget i 1811, men genopsat i 1884 med blændingsfelter og kamtakker ved arkitekt H.C. Amberg. Ved samme lejlighed fjernedes et pudslag fra murene.

Sankt Mogensgade 9A og naboejendommen nr. 7 menes begge at være opført af Landsdommer Jens Mogensen Hvide eller Mogens Thomsen til Damsgaard.

Det siges at Hans Tausen sad fængslet i kælderen i Sankt Mogensgade 9A.

Beskrivelse

Sankt Mogensgade 9A ligger nord for Viborg Domkirke. Forhuset indgår i husrækken på den vestlige side af den nord-syd gående, middelalderlige gade. Forhusets består af et oprindeligt gavlhus og en udvidelse med to fag mod nord.

Forhuset er en toetagers, grundmuret bygning, i blank, rød mur, hvoraf størstedelen er af munkesten med en sorttjæret sokkel. Det tidligere gavlhus afsluttes af en kamtakket frontgavl. Bygningens tag er sammenbygget i en vinkel og er skiferbeklædt mod gaden, mens gårdsidens tagflade er hængt med røde vingetegl. I rygningen sidder to skorstenspiber med sokkel og gesims, og i tagfladen ses enkelte ældre støbejernsvinduer samt en nyere kvist mod syd. Frontgavlen prydes af et savsnitsbånd og forskellige blændinger. I to runde blændingsfelter ses årstallene 1520 og 1884 bukket i jern. I facadens mur ses ældre murankre, hvoraf de i den nordlige del er udformet som årstallet 1643 og mod tagfladen afsluttes her med en gesims af formsten. Bygningens hovedindgang i facaden består af en ældre, tofløjet fyldingsdør med et opdelt overvindue. Døren sidder i et dybt rundbuet dørhul med en foranliggende, bred granittrappe med kraftige, sorttjærede vanger og smedejernsværn. Syd for hoveddøren er to ældre, rundbuede, tofløjede revledøre med smedede båndbeslag. Dørene har tillige ældre låsekasser og stjernenitter. I facaden er ældre korspostvinduer med hjørnebeslag, mens der i frontgavlen er småtopsprossede, fladbuede vinduer og i kælderen er et enkelt torammet, rundbuet vindue. Facadens døre er blåmalede, mens vinduerne er hvidmalede. Gårdsiderne er pudsede og gulkalkede og her er nyere vinduer udført med et, to eller fire rammer. De fleste er udført med termoruder og er alle brundmalede. I forhusets nordlige gavltrekant er en ældre revleluge.

I det indre findes en ældre planløsning. Bygningen indeholder fire lejligheder, to i stueetagen, én på førstesalen og én i tagetagen. Stuerne er placeret mod gaden, mens badeværelser og køkkener ligger mod gården. Der er overvejende en traditionel materialeholdning bestående af ældre bræddegulve samt pudsede vægge og lofter. Der er et- og tofløjede fyldingsdøre med gerichter samt høje fodpaneler, stukkatur og mod gaden har vinduerne forsatsruder. I midten af bygningen er en ældre hovedtrappe med drejede balustre og tæppebeklædte trin og repos. Spidsloftet er uudnyttet og her ses et ældre bræddegulve, den ældre tagkonstruktion samt de understrøgne tagsten.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Sankt Mogensgade 9A knytter sig til bygningens beliggenhed tæt på Viborg Domkirke, hvor gadens velbevarede bebyggelser danner et historisk og stemningspræget gadeforløb, som vidner om Viborgs oprindelige middelalderlige bykerne. Helheden styrkes af bygningernes relativt ens materialeholdning med facader i rød, blank mur.

Ydermere knytter den miljømæssige værdi sig til forhuset, der sammen med naboejendommene danner et traditionelt gårdrum, og at der mellem nr. 9A og nr. 7 er en bevaret karakteristisk, smal slippe.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningens placering tæt på domkirken, der i middelalderen var placeret i byers centrum. Dermed har Sankt Mogensgade 9A med sin beliggenhed fra starten været et vigtigt bygningsværk. Mange tidligere store bybrande, særligt i 1726, har udslættet Viborgs ældste ejendomme. Sankt Mogensgade 9A er en af de få bygninger, der gennem årene har overlevet brandene og står derfor i dag som et vidnesbyrd om bygningskulturen fra middelalderen og renæssancen. Den middelalderlige karakter, aflæses i bygningens røde munkesten, murankrene, murenes tykkelse, de ubrudte tagflader samt de brede kælderdøre med alle detaljer.

Endelig er der kulturhistorisk værdi ved bygningens frontgavl, hvis murværk, kamtakker og detaljer med savsnitsfrise, rundbue- og cirkelblændinger samt fladbuede vinduer, vidner om den gennemgribende restaurering fra 1884 under ledelse af H.C. Amberg, hvor en forkærlighed for den historicistiske stilart var fremherskende. Hoveddørens diamantfyldinger og klokkestreng med klokke er tillige karakteristisk for perioden.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den traditionelle planløsning, hvor stuerne ligger mod gaden, mens de mere funktionsbetingede rum som køkken med spisekammer samt mindre værelser ligger mod gården. Opdelingen underbygges af de bevarede ældre bygningsdele og -detaljer, herunder fyldingsdørene med hængsler, greb og gerichter samt stukkatur, der er rigere repræsenteret i stuerne end i de øvrige rum, hvor der eksempelvis er bræddevægge og revledøre i køkkenerne. Lejlighedernes og hovedtrappens materialeholdning og detaljer bærer præg af ombygningerne i 1884, mens kælderens materialeholdning med pigstensgulv, kalkede mure og døre har middelalderlig karakter. At kælderen har været anvendt som fangekælder ses i de store tunge døre, hvor den sydlige dør endda har kraftig lås og lem.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Sankt Mogensgade 9A relaterer sig til forhusets proportionering, facadekomposition og materialeholdning, der udgør et helstøbt, gedigent og kraftfuldt bygningsværk med middelalderligt murværk og middelalderlige referencer i både formsprog og detaljering. Hertil kommer at de ubrudte tagflader, der giver ro til facadens mange detaljer.

Bygningen er velproportioneret med et overvejende vertikalt udtryk, der opstår på grund af den kramtakkede frontgavl. Facaden afbalanceres ved de modsvarende horisontale linjer, der findes i den enkle vinduestakt. Dørenes placering i muren skaber dybde i facaden ligesom de mange blændingsfelter i gavltrekanten. Der er tillige stor arkitektonisk værdi i murværkets varierende sten fra mørk sintret, brun-violet til lys rød og gul, afhængig af lertype og brænding. Stenenes changerende spil får murene til at fremstå varme og levende.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links