Mønsted Kalkværk ligger på Kalkværksvej 8 i Viborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Mønsted overgik i 1872 til et interessentselskab, Mønsted Kalkgruber, som i 1890 blev overtaget af De jyske Kalkvæker, der brød kalk på stedet frem til 1953. Brænding af kalk fortsatte til 1979 med kalk fra Djursland. I 1980 blev hele området købt af violinisten Anker Buch, som i de følgende år har vedeligeholdt værket og brugt det til koncerter, oplæsningsarrangementer m.v. i sommermånederne.

Beskrivelse

Mønsted Kalkværk består af flere bygningselementer, men fremstår som et samlet kalkværkskompleks med tre kontinuerte skaktovne, den største opført i 1934, hvor anlægget i øvrigt fik sit nuværende udseende. Fra syd er der adgang gennem en tofløjet port til en halbygning med de tre ovne, den ene placeret i en højere bygningsdel mod nord. Denne bygning rummede også anlæggets læskesektion med udluftningsanlæg. Tilbygget hallen mod øst findes tre tagværker med skydevinduer. Denne del af anlægget fungerede som kalklager.

Bygningskomplekset er opført på et fundament af beton og flint, og der er overalt betongulv. Kalkværket er opført som en træbjælkekonstruktion med nyere tagdækning af sortmalet bølgeblik. Ligesom de mindre værker er bygningen opdelt sådan at ovnsektionen ligger i den ene side af værket, mens der på den anden side af et bredt køre- og transportareal findes en række rum til kalklagre. Ud over det egentlige kalkværk findes der nord for dette en delvis bevaret stor potovn i røde sten. Ved værkets modsatte ende findes levn af flere periodiske potovne, ligesom transportvejen til anlægget og dele af skinnerne fra kalkgruberne stadig er bevaret. Endvidere findes en ældre staldbygning samt beboelseshus til kalkværket. Begge bygninger er betydeligt ombygget.

Af de bevarede kontinuerte skaktovnsanlæg er Mønsted det bedst vedligeholdte. Netop fordi bygningerne stadig anvendes, er de holdt tætte på tag og fag på nær nogle få dårligt vedligeholdte vinduer på vestsiden. Kalkværkets indre er godt vedligeholdt og hvidkalkes jævnligt. Der er ikke foretaget væsentlige bygningsændringer udover en nyere tagdækning.

Ejeren har lukket for offentlig adgang til det meget populære turistmål, hvorfor Danmarks Naturfredningsforening har rejst fredningssag efter naturbeskyttelsesloven. Ejeren modsætter sig dette, men er positiv indstillet over for en statslig overtagelse af ejendommen og har fremsendt oplæg til drøftelse heraf til styrelsen. Der er offentlig møde om fredningssagen den 16. april 1996. Landskabskontoret er imidlertid af den opfattelse, at fredningssagen bør sættes i bero for at undersøge muligheden for alternativ fortsat drift, herunder spørgsmålet om statslig overtagelse af hele ejendommen. Det skitserede mulige fredningsområde omfatter også kalkværket, men dette sikrer ikke kalkværkets vedligeholdelse. Der kan udmærket parallelt og uden sammenhæng med naturfredningen gennemføres en bygningsfredning af selve kalkværket.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links