Seden Hospital ligger på Mindelundsvej 59 i Odense Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Oberst Godske Hans von Brügmann til Østergaard og Ulriksholm (1677-1736) oprettede Seden Hospital i 1732 som en bolig for to fattiglemmer. I 1899 blev det nævnt, at hver beboer årligt fik 24 kr., som var renterne af den kapital, der var tillagt hospitalet. Indtil 1915 var hospitalet beboet, og i 1939 blev hospitalet overdraget til menighedsrådet. Herefter blev hospitalet anvendt til opmagasinering af kirkens brændsel, indtil denne fik installeret fjernvarme i 1976. Omkring 1980 blev Seden Hospital istandsat, blandt andet blev der lagt nyt tag på bygningen, skorstenspiben blev ommuret og indvendigt blev gulvene af brædder og de støbte gulve erstattet af gule teglstensgulve og der blev udlagt nye loftbrædder med dæklister over samlingerne. Fra 1990 til 2001 blev hospitalet brugt af graveren. I dag anvendes det som depot.

Beskrivelse

Seden Hospital ligger syd for Seden Kirke ved indgangen til kirkegården og indgår i indhegningen af kirkegården.

Seden Hospital er en énetages, grundmuret bygning med sorttjæret sokkel og delvist synlige kampesten, hvidkalkede facader og et afvalmet heltag med stejle tagflader, som er hængt med røde tegl. I rygningen ses en skorstenspibe med sokkel og krave. I vestsiden fører to granittrin op til hospitalets indgangsdør, som er en nyere, men traditionelt udført, tofløjet bræddedør. På hver side af denne er et traditionelt udført, torammet vindue med små ruder, og på østsiden er et etrammet vindue med små ruder. Flere af ruderne er af plexiglas. Både dør og vinduer er malet brune. På vestsiden ses tillige murankre udformet som årstallet 1732.

Seden Hospital har en ældre planløsning med en lille forstue og et bagvedliggende rum med skorsten samt en stue til hver side. De fire rum forbindes af ældre revledøre med profilerede gerichter omkring. Gulvene er af gule teglsten lagt på fladen. Vægge, synlige bjælker og bræddelofter med dæklister er hvidkalkede. Døre og gerichter er malet i en grøn nuance.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved hospitalet knytter sig til bygningens nære placering til Seden Kirke, hvor den som en del af afgrænsningen til kirkegården indgår i helheden omkring landsbykirken.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningens oprindelige funktion som hospital for sognets fattige, og Seden Hospital indgår således som en vigtig del af fortællingen om oplysningstidens ønske om forsorg af de ældre og fattige. Funktionen som hospital er aflæselig i bygningens enkle dimensionering med symmetriske facader omkring en centreret indgangsdør, et helvalmet tag og en skorstenspibe i midten, der formmæssigt lægger sig tæt op ad de samtidige rytterskoler som Frederik IV (1671-1730) lod opføre i første del af 1700-tallet. Hertil kommer murankrene, der påviser bygningens opførelsesår.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den oprindelige grundplan med en lille fælles forstue, et værelse mod henholdsvis nord- og sydgavl samt et lille fælles køkken i rummet bag forstuen, hvilket skorstenen vidner om. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning og de ældre revledøre med profilerede gerichter, der understreger bygningens alder.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Seden Hospital knytter sig til bygningens klart afgrænsede, kompakte og overvejende lukkede volumen med kraftige, hvidkalkede mure under de stejle, ubrudte tagflader hængt med røde tegl. Bygningen fremtræder enkel og solid grundet den enkle materiale- og farveholdning, hvor de eneste dekorative elementer udgøres af den retkantede, murede gesims og murankrene. Hertil kommer, at bygningens enkle og nøgterne udtryk understreges ved fraværet af tagrender.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links