Skagen Rådhus ligger på Sankt Laurentiivej 87 i Frederikshavn Kommune. Bygningen og omgivelser er fredet.

Kulturhistorisk værdi

I fredningsbeskrivelsen er der ikke taget stilling til lovligheden af bygningsarbejder foretaget i ejendommen.

Den kulturhistoriske værdi ved Skagen Rådhus knytter sig i det ydre til det firefløjede anlæg med nære omgivelser som udtryk for et velbevaret og originalt offentligt bygningsværk fra 1960erne, hvor dansk og lokal byggeskik er tilført træk fra samtidens internationale arkitekturstrømninger. I det ydre kommer det internationale præg især til udtryk i anlæggets skulpturelle helhedsvirkning, hvor alle fire fløje har asymmetriske profiler og hver fløj er afdækket af forskudte halvtage, som understreger dette. Det danske præg kommer især til udtryk i de vandskurede gule murstensfacader og tage tækket med røde teglsten samt træbeklædningerne. Sammenblandingen af materialer i form af mursten, træbeklædning og beton med synlige mærker fra støbningen er desuden tidstypisk for både dansk og international arkitektur. Som noget særligt er betonen anvendt både som bærende konstruktion og som dekorativt element.

Herudover er der kulturhistorisk værdi relateret til sammenhængen mellem bygningerne og de nære omgivelser i form af parkeringsplads, mure, belægninger og udsmykninger, som er karakteristisk for perioden, hvor arkitekten har tænkt over alle detaljer, selv parkeringspladsen.

Der er desuden kulturhistorisk værdi knyttet til rådhusets udformning med fire sammenbyggede fløje, der får anlægget til at virke mindre monumental og dermed mere tilgængeligt for borgerne. Ingen af bygningerne adskiller sig markant fra de andre, hverken i form eller størrelse. Kun den østlige bygnings lidt højere profil afslører, at byrådssalen er placeret heri. Og en enlig altan på den søndre bygning vidner om, at her havde borgmesteren sit kontor. Og endelig er området ved den nordre bygning med kantinen udformet, så de ansatte kan sidde ude, når vejret tillader det. De særligt markerede områder ved bygningen repræsenterer således steder for både de folkevalgte og de ansatte, dog på forskellig vis.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi ved Skagen Rådhus sig til den stort set bevarede planløsning på alle etager fra kælder til tagetage. Planen er kendetegnet ved en klar adskillelse mellem områder, hvor offentligheden har adgang og områder for rådhusets ansatte. Rummene, hvor offentligheden har adgang, er karakteriseret ved en finere og mere detaljeret aptering end kontorlokalerne. Dette kommer til udtryk i området ved hovedindgangen i den søndre bygning, hvor det åbne rum med skranken og møblering tydeligt byder den besøgende velkommen og signalerer, at der er tale om en offentlig bygning. Ligeledes i byrådssalen, som udover et særligt møblement og indgangsparti, har tilhørspladser og altangang med udsigt over havnen. Forskellen mellem områderne kommer ligeledes til udtryk i anvendelsen af materialer, hvor der er fliser på trapperne og i de offentlige områder og bræddegulve eller linoleumsgulve i områderne for de ansatte.

Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til de bevarede ældre bygningsdele og -detaljer, herunder skibsdæksbræddegulve, ølandsflisegulve, malede murstensvægge, bræddelofter, døre med tilhørende greb og enkle gerichter, trapper og lamper. Bygningens interiør er kendetegnet ved at være gennemtegnet ned til mindste detalje, hvilket var gængs i periodens vigtigste, offentlige byggeri og betoner, at anlægget var af stor betydning for borgerne i kommunen.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Skagen Rådhus knytter sig til bygningens beliggenhed i Skagen og udformning i fire fløje med en asymmetrisk profil, hvilket bevirker, at anlægget tilpasser sig omgivelserne. I forhold til bybilledet underordner rådhuset sig således byhusenes mindre størrelsesforhold, medens det til havnesiden fremtræder ligeværdigt med havnens store bygningsanlæg. Det er ligeledes værd at fremhæve de fire bygningers indbyrdes placering med åbning mod bysiden, som leder den besøgende ind i gården og med ly for vinden. I gården bliver den besøgende igen automatisk ledt hen mod hovedindgangen, som arkitektonisk er markeret med en rampe, der er overdækket af et skråtstillet halvtag med både funktionel og skulpturel virkning.

Den arkitektoniske værdi er ligeledes knyttet til anlæggets fremtræden som en helhed og på trods af de enkelte bygningers forskellige profil og detaljering, bliver de holdt sammen af anvendelsen af den gule mursten og den røde tagsten samt betonen. De forskellige udformninger af bygningerne afspejler desuden, at de har forskellig funktion. Desuden har den asymmetriske og uregelmæssige udformning af bygningerne stor arkitektonisk værdi, da de giver anlægget dynamik og særpræg.

Der er endvidere arkitektonisk værdi relateret til facadekomposition, som er karakteriseret ved en subtil blanding af vertikale og horisontale elementer, der på samme tid skaber et dynamisk og harmonisk udtryk. Dette kan for eksempel ses på den søndre bygning mod havnen, hvor den tydelige opdeling i fag skaber en udpræget vertikal betoning, mens etageadskillelsen i beton giver en horisontal betoning. Vinduerne, der er trukket tilbage, giver dybde og en lys-skyggevirkning, som ændrer sig efter solens placering på himlen.

Desuden er der arkitektonisk værdi knyttet til de nære omgivelser, der understøtter det synsmæssige indtryk af rådhuset, samtidig med, at de repræsenterer selvstændige arkitektoniske kvaliteter.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til området ved hovedindgangen, hvor sammenstillingen af det skrå halvtag, den synlige konstruktion og vinduesbåndet mod gården skaber et lyst, venligt og indbydende rum. Derudover bevirker trapperne i hver ende og farvesætningen, at det får et helt specielt særpræg og udtryk, der ikke ses i mange andre offentlige bygningsværker fra samme periode. Derudover er der arkitektonisk værdi knyttet til byrådssalen placeret i et højt rum med et galleri med tilhørspladser, hvorfra man kan kigge ned over de folkevalgte politikere. Det umiddelbart enkle rum er gjort særligt med en masse detaljer, herunder lysafskærmning, farvede glas, bred dør, farvesætning, materialevalg, en smal altangang og udformningen af siddepladserne på tilhørspladserne. Tilsammen skaber alle disse elementer et enestående og betydningsfuldt rum.

Endvidere er der arkitektonisk værdi knyttet til de enkelte bygningselementers selvstændighed, der er understreget ved deres form og farve, og i det hele taget til farvesætningen af hele rådhuset, der giver et festligt og charmerende indtryk af bygningen uanset, hvor man befinder sig. Rådhuset fremstår i det hele taget uformelt og indbydende uden det bliver useriøst.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links