Faktaboks

Kommune
Aalborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
12154
Sted- og lokalitetsnummer
120604-16
Anlæg
Skanse, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hals skanse Hals skanse består af fire bastioner med mellemliggende kurti- ner, dannet af jordvolde, der hæver sig 5-6,5 m over de omgi- vende ca. 10 m brede vandfyldte voldgrave. På bastionerne er indtil 1 m høje brystværn. Gennem den nordre kurtine er en ca. 3 m bred indkørsel til skansens indre, dækket af en trekantet ca. 3 m høj ravelin, der er omgivet af en 7 m bred voldgrav. Indkørslen til skansen sker ad en 7 m bred jorddæmning over ravelingraven og en 7 m bred dæmning over hovedgraven ud for den omtalte indkørsel i den nordre kurtine. Den søndre kur- tine er gennembrudt af en 1,5 m bred gennemgang, og en ca. 1,20 m bred træbro fører ud for denne gennemgang over den søndre voldgrav. I skansens indre er der langs den østre kurtine opført et grundmuret hus, og i den nordøstre bastion er delvis indbyg- get et grundmuret, hvælvet krudtmagasin. Skansen er udlagt som anlæg og delvis bevokset med træer, 3 jernkanoner er anbragt på den søndre vold. Fredningen omfatter hoved-skansen med volde, bastioner, raveli- nen og voldgravene samt en del af det omkringliggende glacis. Det fredede areal, der er identisk med matr.nr. 210 af Hals by, måler indtil ca. 180 m i nord-syd og ca. 145 m i øst-vest. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald. Ny beplantning må kun finde sted efter aftale med rigsantikvaren. Ligesom oprens- ning af voldgraven eller forsætlig ændring af vandstanden i denne kun må ske med rigsantikvarens samtykke. Denne fredning omfatter ikke broen over den søndre voldgrav, de opstillede jernkanoner samt de på skansen beliggende bygninger. Skanseanlægget er i sin helhed fredet i kl.A i henhold til bygningsfredningsloven. 20/9-1979 givet tilladelse til at udtynde bevoksningen på skan- sen.

Undersøgelseshistorie

2001
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumSkanse og voldgrav som beskrevet. Voldgravene noget sivgroede.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links