Skibbrogade 8
.
Skibbrogade 8
.
Skibbrogade 8
.
Skibbrogade 8
.
Skibbrogade 8
.
Skibbrogade 8
.
Skibbrogade 8
.
Skibbrogade 8
.
Skibbrogade 8
.
Skibbrogade 8
.

Skibbrogade 8 ligger på Skibbrogade 8 i Aabenraa Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Ifølge hustavlen er bygningen opført i 1752 for Hans Christian Voetmann. Sandsynligvis er der tale om en ombygning af et ældre gavlhus. Sidebygningen blev grundmuret mellem 1805 og 1835, og er identisk med de seks bagerste fag af det tidligere gavlhus. I 1910 indrettes forhusets stueetage til butik. Bygningen blev istandsat i 1990erne, hvor blandt andet butiksvinduerne i forhuset blev fjernet.

Beskrivelse

Forhuset er et grundmuret, toetages langhus med en toetages karnap ud for de to vestligste fag. Mod øst er bygningen bygget sammen med naboejendommen. Vestre side af gårdsidens øverste etage, samt den øverste etage af den vestre gavl, er i bindingsværk. Gavltrekanten er beklædt med lodretstående brædder. Taget er et teglhængt heltag hvori der sidder flere nyere kviste og ovenlys, samt to skorstenspiber med sokkel og krave i rygningen. Forhuset har en sortmalet sokkel med enkelte kløvede marksten, hvide murflader, mørkeblå vindueskarme og port, samt hvide vinduesrammer. I facaden ses en række liljeformede murankre. Facaden er endvidere kendetegnet ved en rundbuet døråbning og kurvehanksbuet portåbning. Hovedgesims og trekantgavlene over stueetagens vinduer, samt rammen om hustavlen, der sidder over hoveddøren, er af profilerede formsten. Hustavlen har følgende indskrift: Abigael selige Nicolai Voetmans witwe. Hans Christian Voetmann, Adelheid Voetmanns. Gott allein die Ehre. Anno 17 7/8 52. Sidehuset er en grundmuret bygning i en etage med kælder og et teglhængt heltag, hvori der sidder flere nyere ovenlysvinduer samt to skorstenspiber med sokkel og krave. Bygningen har torammede vinduer og to nyere døre. I det indre har sidebygningen bevaret en gennemgående gang med en ældre trappe. Flere ældre loftsbjælker er bevaret. Rummene er generelt kendetegnet ved traditionelle og nyere overflader, med døre og gerichter, der er delvist udført i kopi af ældre.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved bygningen knytter sig til beliggenheden i Skibbrogade, der udgør hovedfærdselsåren i den ældste del af Aabenraa. Skibbrogade forbinder Storetorv, byens historiske centrum, med havnen, der var selve grundlaget for byens opståen. Bygningen er dermed med til at opretholde og sikre et af Aabenraas ældste og kulturmiljømæssigt set, mest betydningsfulde gadeforløb.

Kulturhistorisk værdi

I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningen som et interessant eksempel på byggeriet af langhuse i 1700-tallets Aabenraa, der ofte, som i dette tilfælde, var en ombygning af et eksisterende gavlhus. Skibbrogade 8 har flere kulturhistorisk interessante, egnskarakteristiske træk i form af karnappen, de liljeformede murankre og hustavlen, der alle er typiske for Aabenraa. Af bygningsdele med stor kulturhistorisk værdi kan endvidere nævnes de oprindelige og ældre detaljer i form af de profilerede trekantgavle over stueetagens vinduer, gesimsen af formsten, gårdsidens og gavlens bindingsværk, det halvrunde overvindue i Louis Seize stil samt den ældre port med den mindre gangdør. Der knytter sig endvidere kulturhistorisk værdi til den markante forskel på den dekorative, repræsentative gadeside og så den enkle gårdside. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den delvist bevarede, ældre planløsning med gennemgående diele med trappe til første sal, stuer mod gaden og køkkener mod gården. Hertil kommer de oprindelige og ældre bygningsdele, herunder trappe, knægte og loftsbjælker.

Arkitektonisk værdi

I bygningens ydre knytter den arkitektoniske værdi sig til gadesidens karakteristiske fremtræden med fremskudt karnap, trapper, taktfast vinduessætning og markante dør- og portåbninger. Facadens udtryk er solidt og traditionelt, med smedede murankre, hustavle og dekorative trekantgavle over stueetagens vinduer. Gavlen og gårdsiden har med deres rytmiske bindingsværk, enkle murankre og irregulære vinduessætning en levende og samtidig prunkløs fremtræden.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links