Slippen 4 ligger på Slippen 4 i Dragør Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Huset er opført i 1853 for lods Jacob Jensen Borg i tretten grundmurede fag med tegltag og kvist over tre fag. Huset, der endnu ikke var helt færdigindrettet i januar 1854, havde indgang fra gaden med en tofløjet fyldingsdør og 19½ fag engelske vinduer, som i 1877 nævnes alle at være med store ruder. Huset synes da at være indrettet til at indeholde to lejligheder; i hvert fald er der to indgange fra gården med henholdsvis en fyldingsdør og en glat dør i 1868. Der må her være tale om indgangene i gavlene, hvoraf den søndre nu skjules af vaskehuset. Der er også kommet en ekstra skorsten til. Medens loftet oprindeligt var uudnyttet, var der i 1877 blevet indrettet et værelse her foruden et værelse i gavlkvisten. Udhuset i den nordre gård er opført samtidig med hovedbygningen. Vaskehuset ved hovedbygningens sydgavl er opført i 1930'erne, men bræddebygningen i sydskellet er noget ældre, formentlig opført omkring 1900.

Beskrivelse

Slippen 4 ligger næsten midt inde i Dragørs gamle bykerne, men husets placering på grunden er lidt usædvanlig for Dragør , da det er en fritliggende bygning med gavle vendt mod nord og syd og omgivet af en have. Mod nord ligger udhuset, der er omfattet af fredningen, mens der på sydgavlen er tilbygget et vaskehus, der ikke er omfattet af fredningen. Bygningen ligger som point-de-vue for enden af Bjergerlav. Over en lav, let fremspringende, sorttjæret sokkel har bygningen gulkalkede mure, der afsluttes mod taget af en retkantet, hvidkalket gesims. Midt på facaden er en muret gavlkvist på tre fag med trekantfronton, indrammet af en hvidkalket, omløbende gesims. Det store heltag med røde vingetegl har halvvalme i begge gavle og mødes med gavlkvistens heltag i kippen. Nord for gavlkvisten er en traditionelt udformet skorsten med sokkel og krave, mens der syd for gavlkvisten i den østvendte tagflade er en nyere, blokformet skorsten med cementafdækning på toppen. En nyere, men traditionelt udført, tofløjet, brunmalet hovedør med overvindue er placeret i midteraksen. Der er fire fag vinduer mod syd, mens der er fem fag vinduer mod nord. Alle vinduerne er fra opførelsen i 1853 og har i stueetagen mod gaden skoddestabler, men ingen skodder. I nordgavlen er et enrammet vindue, en køkkendør med fem ens fyldinger og overvindue, samt en bræddeluge i højde med tagbjælkelaget alt oprindeligt. Der er også et, måske nyere torammet vindue på førstesalen. I sydgavlen er den tilsvarende køkkendør dækket af et grundmuret vaskehus med tagpaptag. På førstesalen er her to to-rammede vinduer. Inden for er den oprindelige indretning og plan stort set bevaret med en stor forstue, hvor en ældre, måske oprindelig, trappe fører op til tagetagen. Til højre og til venstre er der indgang til de to respektive lejligheder, der begge er indrettet med stuer mod gaden og værelse, køkken og bad mod bagsiden. I begge køkkener er spisekamre, og flisegulve i sort/hvide fliser er bevaret. De indvendige fyldingsdøre, som nok stammer fra opførelsen har enten fem fyldinger, opdelt lige som hoveddøren eller fem ens fyldinger eller tre kvadratiske fyldinger. Der findes også den dørtype med fire fyldinger, som blev almindelig omkring 1890. Der er ældre trægulve overalt. Tagetagen er indrettet til værelser med indklædning af skråvægge og lofter under hanebåndene. Den store sal i gavlkvisten har på bagvæggen en ovnplads. På denne etage er også ældre, lakerede trægulve, men dørene er her og der pladedøre fra perioden omkring 1950. Hele bygningen fremtræder med mange detaljer fra opførelsestiden. Det fritliggende udhus mod nord er et bræddeskur med ensidig taghældning, beklædt med røde vingetegl. Skuret har i fronten to revledøre og et ældre en-rammet vindue, og er beklædt med ældre brædder, en-på-to, hvidmalet, med spor af tidligere malingslag, mens gavlen mod syd består af ganske nye brædder og vindskeder. Disse fornyelser er malet med brun træbeskyttelse. Gulvet er støbt. Bygningen anvendes til i dag som redskabsskur.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Slippen 4 knytter sig til placeringen i Dragørs historiske bykerne, der konsekvent er anlagt med øst-vestgående gader, og nord-sydgående stræder, som bestemmer bygningernes placering og deres indbyrdes relationer. Dette hus ligger orienteret nord-syd og er fritliggende, hvilket ikke er så almindeligt. Facaden afslutter det lange kik ned ad Bjergerlav og har dermed stor betydning for gademiljøet. De små tilhørende bygninger på grunden er med til at danne rum og markere skel og hjørner af haven. Denne disponering af omgivelserne giver en maksimal udnyttelse af bykernens grundareal. Selvom Slippen 4 er større end de fleste andre traditionelle bygninger, markerer den sig uden at forstyrre det historiske og stemningsfulde bymiljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til, at ejendommen er en integreret del af fortællingen om Dragørs kulturhistorie. Bygningens proportionering, dens materiale- og farveholdning i det ydre med gulkalkede sider, sorttjæret sokkel og røde vingetegl på taget, er i harmoni med de øvrige bygninger i Dragørs historiske bykerne. Den kulturhistoriske værdi for hovedhuset knytter sig i det indre til den ældre grundplan med spisekammer, bræddeskillevæg, fyldingsdørene og det bevarede udhus, hvor der har været lokum og brændeskur og dermed fortæller om tidligere tiders bolig. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, der vidner om bygningens alder og udvikling.

Arkitektonisk værdi

Hovedhusets arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til den karakteristiske, sluttede bygningskrop med den statelige gavlkvist med trekantfrontonen midt på bygningens facade. Huset er ikke symmetrisk, for der er fem fag vinduer til venstre for hoveddøren, men kun fire fag til den anden side. Dog gør den store gavlkvist sit til, at bygningen opleves symmetrisk. Bygningens brune vinduer og gulkalkede mure med de hvidkalkede gesimsled giver ejendommen et mættet, stofligt udtryk, som sammen med det røde tegltag resulterer i en harmonisk og helstøbt ejendom. Skønt bygningen er senklassicistisk, føjer den sig fint ind i den ældre, karakteristiske byggeskik i Dragør .

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links