Slotsgade 28
.
Slotsgade 28
.
Slotsgade 28
.
Slotsgade 28
.
Slotsgade 28
.

Slotsgade 28 ligger på Slotsgade 28 i Aabenraa Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Det nuværende forhus med sidehuset i gården blev opført i 1798 for kirurg Justus Zehr. Der lå tidligere et større hus på grunden, som muligvis er indgået i byggeriet i 1798. Huset bærer en hustavle med indskriften: "1 Mach Zwar mancher mich benaden, – 7 Was mit Gott gönnd müssen Sie Laden. 9 J.W.A.Zehr No: 35 A.S. Zehren 8".

Beskrivelse

På hjørnet af Nybro og Slotsgade, der er en af de ældste gader i det gamle Aabenraa, ligger Slotsgade 28, som udgøres af et forhus, et sidehus og et baghus, beliggende omkring et pigstensbelagt gårdrum. Forhuset er et grundmuret, seksfags langhus i én etage med gårdside i bindingsværk af kraftigt egetømmer, gavlkvist over to fag mod gaden og teglhængt heltag med en skorstenspibe i rygningen. I hver tagflade ses et enkelt nyere ovenlysvindue. Soklen er sorttjæret, murfladerne er kalket i grøn nuance og både gesims og skorsten er hvid. Vinduerne er torammede og to- eller tredelte og bagdøren er en nyere revledør, alle hvidmalede. I gavlkvisten er en kurvehanksbuet døråbning, hvori der sidder en ældre, tofløjet fyldingsdør med overvindue, som er malet grøn med lyse detaljer. Over hoveddøren sidder en ældre hustavle, og i gavlen og gavlkvisten ses flere sortmalede murankre.

Indvendigt er størstedelen af en ældre planløsning bevaret med en central forstue, en gennemgående midterskillevæg og flere mindre rum samt et ældre ildsted. Det indre domineres af ældre og traditionelle overflader, herunder træ- og klinkegulve, pudsede vægge og fritliggende bjælkelag med loftsbrædder og knægte. Hertil kommer de mange ældre bygningsdetaljer, herunder fyldingsdøre, gerichter og greb. Samtlige vinduer er forsynet med koblede rammer.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til dens placering som en del af husrækken, hvor den er med til at fastholde Slotsgades karakterfulde og historisk dominerede gadeforløb. Hertil kommer den bevarede, traditionelle bebyggelsesstruktur med forhus, sidehus og baghus omkring et pigstensbelagt gårdrum afgrænset af en høj mur.

Kulturhistorisk værdi

Bygningens kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til den gedigne købstadsarkitektur som viser sig i bygningens volumen med det stejle heltag og den typiske gavlkvist. Hertil kommer den detaljerige hoveddør med messingkasselås og overvindue i Louis Seize stil, som beretter om Aabenraas opblomstringsperiode i 1700-tallet, hvor skibsfart, handel og fiskeri bragte velstand til byen. Endvidere er der kulturhistorisk værdi i den ældre hustavle med inskription og opførelsesårstal, der er et karakteristisk træk ved mange bygninger i Aabenraa.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til, at størstedelen af den ældre planløsning er bevaret, herunder den centrale forstue med ældre ølandsflisegulv, den gennemgående midterskillevæg og det centralt placerede, ældre ildsted. Hertil kommer de ældre bygningsdele og detaljer, herunder fyldingsdøre, gerichter, bukkehornsbeslag samt klinkefald og greb. Endelig skal nævnes de bevarede knægte mod gården, som binder det synlige bjælkelag sammen med væggens bindingsværkskonstruktion.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Slotsgade 28 knytter sig i det ydre til det traditionelle langhus sluttede form og markante fremtræden i kalket grundmur med en enkel bindingsværksgårdside og en repræsentativ facade og gavl, der sikres et fast kompositorisk greb af vinduernes taktfaste placering og den markante gavlkvist. Bygningens overordnede udtryk er velproportioneret og harmonisk med anvendelsen af få detaljer, herunder den rigt udsmykkede, let tilbagetrukne hoveddør, hustavlen, gesimsen og de mange murankre. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til anvendelsen af overvejende ældre og traditionelle materialer i form af ølandsfliser, teglklinker, bræddegulve, fyldingsdøre og gerichter samt bjælke- og bræddelofter. Interiøret har en meget høj grad af integritet og atmosfære, hvilket skyldes de bevarede ældre bygningsdetaljer. Den relativt store rumhøjde og de mange vinduer sikrer et lyst og venligt indre.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links