Slotsgaden 40, Møgeltønder ligger på Slotsgaden 40 i Tønder Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Stedet har været bebygget fra slutningen af 1600-tallet, hvor grevinde Anna Sofie Rantzau til Schackenborg lod et ni fags hus opføre. Det blev i 1699 solgt til Hans Hansen. Det oprindelige hus bestod i 1805 af et grundmuret otte fags stuehus mod syd, der var 12 alen dybt og havde stråtag og skorsten. Desuden en tre fags grundmuret stald mod vest, der var 11½ alen dyb og med stråtag. I 1812 nævnes en bilægger i stuehuset. I 1861 brændte huset sammen med andre huse i Slotsgaden og det nuværende nus er opført umiddelbart efter denne brand. Efter branden i 1861 genopføres huset som et syv fags grundmuret hus med tegltag, der er 19 trekvart alen langt, 13 alen dybt og 3 trekvart alen højt. Det har fire enkelte og en dobbelt fyldingsdør, tre glatte døre og ti fag vinduer med små ruder. Husets indre er fuldstændig ændret i forbindelse med ombygningen i 1970'erne.

Beskrivelse

Et syvfags, klassicistisk langhus, der ligger i gadelinjen og helt oppe ved Schackenborg Slotskro. Det er opført efter Slotsgadebranden 1861, dog har en omfattende ombygning i 1970'erne ændret den oprindelige plandisposition.Over en lav, gråmalet, let fremspringende sokkel, står de røde teglstensmure i krydsforbandt med spor af hvid fugeopstregning, foroven afsluttet af en lille retkantet gesims. Herover er heltaget af røde vingetegl, uden åbninger bortset fra en enkelt røglem på havesiden – og med en skorsten med sokkel og udkragning i kippen. Østgavl og havefacade er pudset og kalket lys grå. Over hoveddøren er en facadekvist med et torammet vindue, der sidder i et murhul med et svagt buet halvstenstik. I gavlens spids er et dobbeltlilje-muranker. Facadekvisten er kantet med en enkel toledet, muret gesims. Den tofløjede hoveddør, som er fra opførelsen, har fire rektangulære fyldinger med pålagte lister, samt dobbelte slagslister. Overvinduet har krydssprosser og der er nyere, enkle forskudsankre på pillerne ved døren. Der sidder også seks nye murankre i østgavlen, som forekommer helt ommuret i halvanden stens bredde. Vinduerne er på begge langsider torammede med tre ruder i hver ramme og med en hvidmalet træsålbænk, mens gavlens vinduer er nye, torammede med to ruder i hver ramme. På havesiden er en tofløjet, ny, koblet havedør med tre ruder øverst og lukkede fyldinger nederst.

En ølandsflisebelagt forstue giver adgang til de nyindrettede værelser og indeholder endvidere en ny trappe til et værelse i tagetagen med vinduer i østgavlen. Værelserne i stuen er karakteriseret ved fritliggende bjælker med ældre loftsbrædder, men alle indvendige døre er nye og alle overflader er med nye tapeter, tæpper på gulvene og mod haven er vinduerne nye, koblede vinduer i traditionel udførelse. Vinduerne mod gaden er næppe ældre end fra 1950erne, og de har forsatsrammer. Ved hoveddøren sidder en skråtstillet, hvidmalet flagstang fastgjort med beslag i murværket.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningens placering i husrækken langs Slotsgade, hvor gadens aksefaste anlæggelse viser bydelens tilknytning til Schackenborg Slot. Hertil kommer gadens to rækker af ensartede huse med karakteristiske karnapper og frontgavle, der sammen med den stynede lindeallé, brostens-belægningen og de sirlige pigstensfortove med vandrender mellem husene, understreger gadens homogene fremtræden og fremstår som et særdeles unikt kulturmiljø. Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at alléens træer er placeret således, at de ikke generer bygningernes indgange, kviste, karnapper og indkørsler.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi relaterer sig til bygningens fremtræden i en nedtonet klassicistisk byggestil. Et gennemgående træk for denne bygningstype er blankmurenes mørkerøde krydsskifter med optrukne hvide skrabefuger, malet sokkel og en behersket gesims. Slotsgade 40 har gentaget de træk fra husene i Slotsgaden, som er hundrede år ældre med en muret frontkvist over hoveddøren, og har som flere af dem en asymmetrisk placering i facaden. Murværket er tillige kendetegnet ved anvendelsen af petringer (kvartsten), murankre, der sidder som forskudsjern ved hoveddøren. Vinduerne er som oftest hvidmalede.

Huset fortæller om en håndværkerboligs størrelse og udseende i by som Møgeltønder. Der er intet tilbage af detaljer fra opførelsen i 1861 ud over hoveddøren og loftsbrædderne og bjælkerne.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig til bygningens enkle, velproportionerede form med lave mure og relativt stejlt tag. Bygningen har en betoning af det horisontale, dog løftet af facadekvisten, som samtidig markerer hovedindgangen til huset. De relativt store vinduer giver en kontrastful virkning til murværket, hvis sten varierer fra mørk sintret brun-violet til lys rød, afhængig af brænding. Således har den traditionelle og bevarede farveholdning altså en stor værdi for det samlede arkitektoniske udtryk. Arkitekturen har et ærligt og enkelt udtryk med små, funktionelle dekorationer i murankrene og i kraft af murværket, der fremstår med en stor stoflighed og spil i stenenes nuancer.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links